Peru múã cûãa khu thaánh tñch Inca khöíng löì

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Thïë Giúái - V.L

Chñnh phuã Peru vûâa thöng baáo seä múã cûãa khu thaánh tñch Pachacamac àïí àoán khaách du lõch. Núi àêy, du khaách coá thïí chiïm ngûúäng chöën linh thiïng tûâng àûúåc caác thuã lônh àïë chïë Inca töí chûác nhûäng nghi lïî tham khaão caác àêëng tiïn tri, nhùçm àûa ra quyïët àõnh cho nhiïìu vêën àïì quan troång.

Khu thaánh tñch naây göìm möåt loaåt kim tûå thaáp vaâ möåt cung àiïån cöí. Caác nhaâ khaão cöí àaä phaãi mêët 2 nùm àïí chuêín bõ caái goåi laâ Tuyïën àûúâng haânh hûúng, cao túái 1.250m, dêîn túái khu thaánh tñch naây. Quêìn thïí thaánh tñch nùçm trïn vuâng àêët röång 500ha vaâ göìm caác khu àõnh cû cuãa con ngûúâi àaä töìn taåi tûâ nùm 200 sau Cöng nguyïn cho túái nùm 1533, khi nhûäng ngûúâi chinh phuåc thuöåc àõa Têy Ban Nha túái àêy.

Trong quaá trònh àaâo búái chuêín bõ cho Tuyïën àûúâng haânh hûúng, caác nhaâ khaão cöí àaä phaát hiïån möåt khu möå lúán àaä tûâng àûúåc ngûúâi Inca duâng àïí hiïën tïë söë lûúång lúán caác con choá. Ngûúâi ta cuäng tòm thêëy caác vêåt hiïën tïë khaác nhû caác moán nûä trang bùçng àöìng, caác voâ àûång möåt loaåi chêët loãng naâo àoá...

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.