Chûa thu huát baáo chñ quöëc tïë

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - THANH GIANG HAÅ HUYÏÌN

Nïëu nhû Lïî khai maåc LHP Quöëc tïë Haâ Nöåi khaá ngùæn goån vaâ àuã trang troång thò Lïî bïë maåc töëi qua bõ vaâi àiïím trûâ vò nhûäng maân biïíu diïîn keám êën tûúång, mang tñnh phong traâo. Sûå xuêët hiïån cuãa ca sô Myä Linh cuäng khöng cûáu vaän nöíi nhûäng maân trònh diïîn maâu meâ, cuä kyä cuãa töëp ca, töëp muáa. 1.

Nhûng noái gò thò noái, caác phim vaâ nghïå sô àoaåt giaãi múái laâ àiïìu àaáng quan têm hún caã úã möåt lïî trao giaãi. Khöng ngoaâi dûå àoaán cuãa TT&VH, Àïm yïn lùång - böå phim cuãa àaåo diïîn Reis Celik (Thöí Nhô Kyâ) giaânh giaãi Maång lûúái khuyïën khñch àiïån aãnh chêu AÁ (NETPAC), giaãi Àaåo diïîn vaâ Diïîn viïn nam chñnh. Song húi tiïëc cho Àïm yïn lùång, cuöëi cuâng, giaãi Phim xuêët sùæc nhêët laåi thuöåc vïì Bõ (Philippines).

kïí cêu chuyïån vïì möåt töåi phaåm kheát tiïëng bõ bùæt vò töåi ùn cùæp. Cuöëi cuâng hùæn àaä àûúåc thaã tûå do, nhûng caái giaá phaãi traã cuäng khöng hïì... reã. Phim phaãn aánh nhûäng haânh vi vi phaåm nhên quyïìn cuäng nhû naån tham nhuäng àaä ùn sêu vaâo caác cú quan cöng quyïìn. Bõ coâng

vaâ àaåo diïîn phim Lawrence Fajardo tûâng coá àûúåc 11 àïì cûã giaãi thûúãng úã trong nûúác. Vò thïë, cuäng dïî hiïíu khi noá àûúåc giaãi Phim xuêët sùæc.

Giaãi Phim xuêët sùæc cuãa Àïm yïn lùång úã LHP Quöëc tïë Tokyo laâ möåt àaãm baão bùçng vaâng cho chêët lûúång cuãa böå phim. Nhûng àiïìu àoá cuäng chñnh laâ bêët lúåi cuãa böå phim naây. Vò suy cho cuâng, LHP Quöëc tïë Haâ Nöåi cuäng khoá maâ vinh danh “quaán quên” úã möåt LHP khaác. Nhû lúâi TS Ngö Phûúng Lan - Cuåc trûúãng Cuåc Àiïån aãnh - LHP Quöëc tïë Haâ Nöåi àang hûúáng túái

Khöng nhiïìu baáo chñ quöëc tïë àûa tin vïì LHP Quöëc tïë Haâ Nöåi. Ngoaâi caác trang tin tiïëng Anh cuãa caác baáo Viïåt Nam, trang web cuãa Maång lûúái phaát triïín Àiïån aãnh Chêu AÁ (NETPAC) - àún võ liïn kïët vúái ban töí chûác LHP; coá hai nguöìn khaác laâ trang tin quöëc tïë vïì àiïån aãnh khaá nöíi tiïëng: Hollywood Reporter vaâ trang Film Business Asia, möåt taåp chñ àiïån aãnh múái coá truå súã úã Hong Kong.

Baâi trïn Hollywood Reporter höm 26/11 vúái tiïu àïì “The thöng lïå quöëc tïë, àöìng thúâi taåo àûúåc neát àùåc sùæc riïng cuãa möåt LHP non treã. 2.

Trong khi àoá, hai giaãi bõ xem laâ “phuå”: Giaãi thûúãng cuãa Ban Giaám khaão cho Thiïn mïånh anh huâng vaâ Giaãi thûúãng cuãa Ban Giaám khaão cho phim ngùæn Boâ vaâng (hoaåt hònh) àûúåc xem laâ phaãn aánh àuáng “têìm” cuãa phim Viïåt.

Tuy vêåy, khi àaåo diïîn Jan Schuette tûâng khùèng àõnh vúái TT&VH, giaãi thûúãng cuãa BGK laâ nhùçm khuyïën khñch nhûäng

LHP Busan giúâ àaä trúã nïn nöíi tiïëng. Nhûng nhûäng nùm àêìu tiïn töi àïën Busan, hoãi tònh nguyïån viïn: Baån thñch àaåo diïîn Haân Quöëc naâo nhêët thò baån êëy noái rùçng khöng thñch phim Haân Quöëc maâ chó thñch phim Myä. Thïë maâ chó sau 3 nùm, moåi chuyïån khaác hùèn. Àïën giúâ, àiïån aãnh Haân Quöëc rêët phaát triïín vaâ trúã thaânh ngaânh cöng nghiïåp cuãa nûúác naây. Coân àiïån aãnh Viïåt Nam, caác baån cuäng seä coá àûúåc nhûäng cú höåi nhû thïë.

(ghi) cêu chuyïån, caách laâm phim múái laå, khaác biïåt, thò cêu hoãi laâ Thiïn mïånh anh huâng coá gò múái laå vaâ khaác biïåt? Búãi thûåc tïë, Thiïn mïånh anh huâng duâ coá àûúåc àêìu tû vïì kyä thuêåt, cöng nghïå thò cuäng chó laâ cêu chuyïån giaãi trñ nheå nhaâng. Hanoi International Film Festival Kicks Off in Vietnam” (LHP Quöëc tïë Haâ Nöåi khai maåc taåi Viïåt Nam) cuãa taác giaã Patrick Brzeski coá phï bònh vaâi thiïëu soát cuãa LHP nhû löîi dõch thuêåt, khaán giaã löån xöån, boã vïì khi vûâa chiïëu phim khai maåc Caát noáng, vaâ “HANIFF coân rêët nhiïìu viïåc phaãi laâm àïí àaåt àûúåc chuêín chuyïn nghiïåp cuãa möåt liïn hoan phim quöëc tïë lúán”. Hún nûäa, caã nhûäng ngûúâi àûúåc coi laâ nöíi tiïëng nhû diïîn viïn Cliff Curtis lêîn àaåo diïîn Jan Schuette (caác thaânh viïn BGK) àïìu khöng thu huát sûå chuá yá cuãa baáo chñ quöëc tïë.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.