* Kïët quaã Traåi saáng taác treã HANIFF

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác -

1. Giaãi thûúãng Taâi nùng treã xuêët sùæc nhêët Traåi saáng taác do Hiïåp höåi Àiïån aãnh Thïë giúái khu vûåc chêu AÁThaái Bònh Dûúng trao tùång: Àaåo diïîn Nguyïîn Hoaâng Àiïåp

2. Giaãi thûúãng do caác chuyïn gia giaãng daåy trong Traåi saáng taác lûåa choån trao tùång:

+ Giaãi Nhaâ biïn kõch taâi nùng: Àöî Minh Tuá - Viïåt Nam;

+ Giaãi Nhaâ saãn xuêët taâi nùng: àaåo diïîn Nguyïîn Vuä Àûác - Viïåt Nam. coâng tay

Bõ coâng tay

tay

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.