(2011) Ngûúâi àaân baâ theáp

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác -

Bïn caånh nhûäng thïí loaåi phöí biïën nhû haâi, tònh caãm, haânh àöång, thïí loaåi phim tiïíu sûã nhên vêåt bêëy lêu nay vêîn luön coá chöî àûáng nhêët àõnh. Ngoaâi yá nghôa tön vinh nhên vêåt nöíi tiïëng trong lõch sûã nhên loaåi, caác taác phêím thuöåc thïí loaåi tiïíu sûã coân coá giaá trõ lúán vïì mùåt tinh thêìn. Tñnh caách, sûå nghiïåp, löëi söëng cuãa hoå àûúåc thïí hiïån trïn phim àöi khi taác àöång vaâ truyïìn caãm hûáng cho nhiïìu thïë hïå khaán giaã.

ÚÃ lônh vûåc chñnh trõ, sau Gandhi (trong Gandhi), Richard Nixon (trong Nixon), sau nûä hoaâng Elizabeth (trong Elizabeth), vua George IV ( The King’s Speech) hay Che Guevara ( Che), vaâo nùm ngoaái, cuöåc àúâi cuãa cûåu thuã tûúáng Anh Margaret Thatcher, ngûúâi àûúåc mïånh danh laâ baâ àêìm theáp, àaä àûúåc àûa lïn maân aãnh röång.

Khaác vúái caác taác phêím thuöåc thïí loaåi tiïíu sûã khaác, The Iron Lady khöng chuá troång àïì cao nhên vêåt chñnh maâ chuã yïëu ài sêu khai thaác quaäng àúâi khi Margaret Thatcher vïì giaâ. Giúâ àêy, baâ àaä nghó hûu do öëm yïëu vaâ mùæc chûáng bïånh mêët trñ nhúá. Àan xen vúái thúâi àiïím hiïån taåi laâ höìi tûúãng cuãa Margaret Thatcher vïì quaá khûá huy hoaâng. Tûâ möåt cö sinh viïn trûúâng Oxford túái võ trñ thêëp beá trong quöëc höåi, lïn chûác böå trûúãng röìi trúã thaânh nûä thuã tûúáng àêìu tiïn taåi Anh.

Cêëu truác kõch baãn khöng phaãi laâ mùåt maånh cuãa The Iron Lady. Àiïím thu huát ngûúâi xem nhêët chñnh laâ diïîn xuêët tuyïåt vúâi cuãa nûä diïîn viïn kyâ cûåu Meryl Streep. Tûâ nuå cûúâi, gioång noái, phong thaái, cho àïën caách ài àûáng àïìu àûúåc Meryl Streep thïí hiïån quaá àöîi chên thêåt. Chñnh phêìn nöåi dung phim vö tònh laâm tùng thïm hiïåu quaã cho diïîn xuêët cho baâ. ÚÃ thúâi àiïím àónh cao sûå nghiïåp chñnh trõ, khaán giaã àûúåc chûáng kiïën möåt Margaret Thatcher maånh meä, cûáng rùæn bao nhiïu thò khi vïì giaâ baâ cö àöåc, àaáng thûúng bêëy nhiïu. Meryl Streep àùåc biïåt xuêët sùæc qua caái liïëc mùæt, cûã chó run rêíy, thúá thõt giêåt giêåt trïn khuön mùåt. Giaãi Oscar, giaãi BAFTA, giaãi Quaã cêìu vaâng daânh cho Meryl Streep laâ hoaân toaân xûáng àaáng.

Tuy giúái baáo chñ Anh quöëc khöng mêëy haâi loâng vïì böå phim do quaá têåp trung vaâo quaäng thúâi gian aão tûúãng, cö àún cuãa Margareth Thatcher vaâ caái giaá maâ baâ phaãi traã cho quyïìn lûåc chñnh trõ nhûng chñnh lûåa choån naây àaä taåo nïn neát àöåc àaáo riïng cho The Iron Lady. Noá coá sûå khaác biïåt so vúái nhûäng taác phêím cuâng thïí loaåi trûúác àêy.

The Iron Lady vûâa àûúåc trònh chiïëu trong khuön khöí LHP Quöëc tïë Haâ Nöåi lêìn thûá hai - 2012.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.