Phim ùn khaách cuãa Haân Quöëc àïën Viïåt Nam

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - - Thaáng 8: - Dên Chuã: - Kim àöìng: - Platium Cineplex: - Lotte Cinema:

Sau khi nhêån àûúåc möåt cuá àiïån thoaåi, Kim Suni quay trúã vïì quï hûúng thùm laåi ngöi nhaâ cuä núi baâ tûâng söëng vaâ quen biïët möåt cêåu beá kyâ laå caách àêy gêìn 50 nùm. Duâ nùm thêåp kyã àaä tröi qua nhûng hònh aãnh àöi mùæt hoang daåi vaâ nhûäng cûã chó àêìy baãn nùng cuãa cêåu vêîn khöng phai trong têm trñ Sumi. Ngaây àoá, cö phaát hiïån ra ngûúâi baån “soái” Chul Soo àang tröën trong buåi rêåm. Tûâng bûúác tûâng bûúác, cö daåy cêåu caách chúâ àúåi kiïn nhêîn àïën giúâ àûúåc ùn, caách mùåc quêìn aáo, caách ùn noái, viïët laách àïí möåt ngaây kia coá thïí söëng nhû möåt ngûúâi bònh thûúâng. Thúâi gian tröi qua, hai ngûúâi yïu nhau luác naâo khöng hay.

Thïë nhûng, khi bõ àe doåa àïën tñnh maång, Chul Soo khöng thïí che giêëu baãn nùng daä thuá cuãa mònh vaâ trúã thaânh nöîi súå haäi cuãa dên laâng. Sumi hûáa vúái Chul Soo vaâ vúái chñnh baãn thên seä quay vïì cûáu cêåu.

A Werewolf Boy ( Soái) laâ möåt trong nhûäng taác phêím àiïån aãnh cuãa Haân Quöëc thaânh cöng nhêët trong nùm 2012 vúái hún 6 triïåu lûúåt khaán giaã. Phim do àaåo diïîn Jo Sung Hee thûåc hiïån.

A Werewolf Boy àûúåc trònh chiïëu taåi möåt söë cuåm raåp bùæt àêìu tûâ ngaây höm nay.

Sûå tröîi dêåy cuãa caác vïå thêìn, Soái, Truy saát, Vúå yïu vaâ triïåu àö, Hûâng àöng 2, Tûã àõa Skyfall, Àaánh cùæp linh höìn, Dên chúi gùåp naån.

Truy saát, Höåi àöåc thên, Luêåt rûâng, Hûâng àöng 2, Tûã àõa Skyfall.

Hoaâng àïë giaã maåo, Àaánh

cùæp linh höìn.

Sûå tröîi dêåy cuãa caác vïå thêìn, Luêåt rûâng, Hûâng àöng 2.

Sûå tröîi dêåy cuãa caác vïå thêìn, Soái, Luêåt rûâng, Khöng lui bûúác, Höåi àöåc thên, Hûâng àöng 2, Tûã àõa Skyfall.

Sûå tröîi dêåy cuãa caác vïå thêìn, Soái, Hûâng àöng 2, Ta laâ hoaâng àïë, Höåi àöåc thên, Tûã àõa Skyfall.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.