Möåt phim siïu anh huâng àaáng xem

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - - TTCPQG:

Sûå tröîi dêåy cuãa caác vïå thêìn, Soái, Truy saát, Höåi àöåc thên, Hûâng àöng 2, Raáp-phúâ àêåp phaá, Tûã àõa Skyfall.

Nïëu nhû Marvel Comics coá àöåi nguä siïu anh huâng The Hulk, Spider-Man, Thor, Iron Man thò úã phña àöëi troång, DC Comics tûå haâo coá Superman, Wonder Woman, Batman, Flash vaâ Green Lantern. Green Lantern (Chiïën binh xanh) laâ phim siïu anh huâng múái nhêët àûúåc chuyïín thïí lïn maân aãnh röång, trûúác khi Superman baãn reboot ra mùæt vaâo nùm sau.

Cuöåc söëng bï tha, tûå maän cuãa viïn phi cöng Hal Jordan (Ryan Reynolds) hoaân toaân thay àöíi khi anh bêët ngúâ àûúåc chiïën binh ngoaâi haânh tinh Abin Sur tin tûúãng tùång chiïëc nhêîn coá sûác maånh phi thûúâng. Trûúác khi chïët Abin Sur giao laåi troång traách baão vïå traái àêët vaâ daãi thiïn haâ cho Hal trûúác möëi àe doåa cuãa keã thuâ Parallax àaáng súå.

Khúãi chiïìu höìi Heâ 2011, àaáng tiïëc Green Lantern khöng àaåt thaânh cöng nhû mong àúåi, thêåm chñ löî nùång taåi thõ trûúâng Bùæc Myä. Tuy nhiïn, nïëu ai laâ fan cuãa truyïån tranh vaâ phim siïu anh huâng thò àêy vêîn laâ taác phêím àaáng thûúãng thûác. Green Lantern do Martin Campbell àaåo diïîn.

Green Lantern àûúåc trònh chiïëu vaâo 21h Chuã nhêåt ngaây 2/12 trïn kïnh HBO.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.