CAÁC ÖNG BÊÌU, DOANH NGHIÏÅP LUÄ LÛÚÅT CHIA TAY BOÁNG ÀAÁ

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ TRONG NÛÚÁC - V.P

Vêîn

biïët khoá khùn keáo daâi cuãa nïìn kinh tïë súám muöån cuäng seä gêy ra aãnh hûúãng trûåc tiïëp vúái boáng àaá Viïåt Nam, nhûng khöng ai nghô rùçng mûác àöå taác àöång cuãa noá laåi ghï gúám nhû vêåy, khi chó trong voâng 2 thaáng cuöëi nùm 2012 àaä coá gêìn chuåc CLB haång Nhêët vaâ V-League tuyïn böë giaãi thïí hoùåc rúi vaâo tònh traång “chïët lêm saâng”, khiïën haâng trùm cêìu thuã vaâ nhûäng ngûúâi laâm cöng ùn lûúng trong lônh vûåc boáng àaá phaãi àöëi mùåt vúái thaãm caãnh thêët nghiïåp vö thúâi haån, coân muâa giaãi 2013 phaãi luâi ngaây khai maåc chêåm laåi 3 thaáng vò caã V-League lêîn giaãi haång Nhêët àïìu khöng coân àuã 14 CLB úã möîi giaãi nhû nùm 2012. Cuöåc khuãng hoaãng nghiïm troång cuãa boáng àaá Viïåt Nam úã cêëp àöå CLB gùæn liïìn vúái sûå ruát lui öì aåt cuãa caác öng bêìu vaâ caác doanh nghiïåp tûâng nùæm giûä vai troâ söëng coân trong àúâi söëng boáng àaá Viïåt Nam, khiïën nhûäng àöåi boáng coân töìn taåi hoùåc phaãi chêëp nhêån thùæt lûng buöåc buång, hoùåc phaãi chuyïín àöíi phiïn hiïåu àïí traánh khoãi nguy cú bõ xoaá söí. Thêët baåi cuãa ÀT Viïåt Nam úã AFF Cup 2012 cuäng àûúåc cho laâ coá möåt phêìn nguyïn nhên khöng nhoã tûâ cuöåc khuãng hoaãng cuãa boáng àaá Viïåt Nam úã cêëp àöå CLB, búãi coá quaá nûãa thaânh phêìn àaá chñnh cuãa ÀT Viïåt Nam úã AFF Cup 2012 thi àêëu cho ÀT Viïåt Nam maâ khöng biïët tûúng lai cuãa mònh úã CLB seä ài àêu vïì àêu. Sûå biïën mêët quaá nhanh cuãa caác öng bêìu vaâ caác doanh nghiïåp àaä khiïën VFF vaâ VPF nghô túái phûúng aán töí chûác VLeague khöng coá xuöëng haång àïí duy trò phong traâo, nhûng yá kiïën naây àaä nhanh choáng bõ “khai tûã ” do vêëp phaãi sûå phaãn àöëi kõch liïåt cuãa caác CLB. Hiïån taåi duâ VFF vaâ VPF àaä ban haânh lõch thi àêëu cuãa muâa boáng 2013, nhûng phaãi thoâng thïm rùçng seä coá biïån phaáp àiïìu chónh tûác thúâi nïëu tûâ nay àïën ngaây khai maåc giaãi coân xaãy ra biïën àöång vïì söë lûúång CLB tham dûå giaãi.

HN.T&T, möåt trong söë ñt caác àöåi boáng khöng gùåp nhiïìu khoá khùn. AÃnh: VSI

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.