Lippi noái gò vïì tin àöìn túái Real Madrid?

The Thao & Van Hoa - - SERIE A - V.M

HLV Marcello Lippi vûâa phuã nhêån thöng tin cho rùçng öng àûúåc liïn hïå túái dêîn dùæt Real Madrid trong thaáng 1/2013. Chiïën lûúåc gia ngûúâi Italia hiïån àang dêîn dùæt CLB Quaãng Chêu Evergrande cuãa Trung Quöëc.

Trûúác àoá, àaä xuêët hiïån nhiïìu tin àöìn tûâ TBN cho rùçng Jose Mourinho coá thïí rúâi Bernabeu ngay trûúác khi muâa giaãi naây kïët thuác do möëi quan hïå giûäa öng vúái caác truå cöåt cuãa Real àaä xêëu ài tröng thêëy. Quan troång hún caã, Real cuãa Mourinho àang keám Barca túái 16 àiïím úã Liga vaâ gêìn nhû àaä hïët cú höåi baão vïå chûác vö àõch Liga.

Lippi, ngûúâi tûâng vö àõch Champions League vúái Juventus vaâ cuâng ÀT Italia àùng quang úã World Cup 2006, àûúåc àöìn àaåi laâ ûáng viïn tiïìm nùng àïí thay thïë võ trñ cuãa Mourinho. Tuy vêåy, chiïën lûúåc gia kyâ cûåu naây àaä lïn tiïëng phuã nhêån.

“Töi seä túái Real Madrid theo lúâi khuyïn cuãa Zinedine Zidane û? Àoá khöng phaãi laâ sûå thêåt. Khöng phaãi töi khöng thñch àûúåc liïn hïå túái möåt àöåi boáng lúán nhû Real Madrid, nhûng chùèng coá gò laâ sûå thêåt trong chuyïån naây”, Lippi khùèng àõnh. “Töi vêîn coân 2 nùm trong húåp àöìng vúái Quaãng Chêu vaâ töi caãm thêëy haâi loâng úã àêy trïn moåi phûúng diïån”.

Ngay úã muâa àêìu tiïn dêîn dùæt Quaãng Chêu Evergrande, Lippi àaä àûa àöåi boáng naây àïën vúái chûác vö àõch Trung Quöëc.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.