Juventus quyïët chiïu möå Llorente

The Thao & Van Hoa - - SERIE A -

Theo baáo chñ Italia, Juventus sùæp àûa ra lúâi àïì nghõ múái hêëp dêîn hún nhùçm chiïu möå tiïìn àaåo Fernando Llorente cuãa Athletic Bilbao ngay trong kyâ chuyïín nhûúång muâa Àöng túái.

Bianconeri tûâ lêu àaä liïn hïå vúái Llorente khi hoå khao khaát böí sung möåt chên suát coá àùèng cêëp nhùçm tùng cûúâng hoãa lûåc cho haâng cöng, nhêët laâ trong böëi caãnh Nicklas Bendtner àang dñnh chêën thûúng. Thûåc tïë laâ Juve àaä àûa ra lúâi àïì nghõ trõ giaá 4 triïåu euro túái Bilbao nhûng bõ tûâ chöëi thùèng thûâng.

Theo Calcio News, vúái quyïët têm chiïu möå bùçng àûúåc Llorente, caác nhaâ ÀKVÀ Italia sùén saâng boã ra thïm 3 triïåu euro nûäa àïí giaânh àûúåc chûä kyá cuãa tiïìn àaåo 27 tuöíi ngûúâi TBN. 7 triïåu euro laâ möåt con söë àaáng àïí Bilbao suy nghô búãi húåp àöìng cuãa Llorente vúái àöåi boáng xûá Basque chó coân hiïåu lûåc túái cuöëi muâa giaãi naây.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.