221

The Thao & Van Hoa - - SERIE A -

Tñnh àïën thúâi

àiïím naây, Francesco Totti àaä coá töíng cöång 221 baân trong lõch sûã Serie A. Anh àang àûáng thûá 3 trong danh saách nhûäng chên suát xuêët sùæc nhêët trong lõch sûã giaãi

àêëu naây, sau Gunnar Nordahl

(225 baân) vaâ Silvio Piola (274

baân).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.