10

The Thao & Van Hoa - - SERIE A -

Cêìu thuã ghi nhiïìu baân thùæng nhêët sau 18 voâng cho Roma laâ Erik

Lamela vúái 10 lêìn lêåp cöng. Vua

kiïën taåo cuãa Roma sau 18 voâng laâ Totti, vúái 6 àûúâng chuyïìn

quyïët àõnh.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.