42

The Thao & Van Hoa - - SERIE A -

Roma hiïån laâ àöåi

ghi nhiïìu baân thùæng nhêët Serie

A. Hoå àaä coá 42 baân sau 18 trêån.

Àûáng thûá hai laâ Juve àaä ghi àûúåc

39 baân.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.