XABI COÂN QUAN TROÅNG HÚN CR7

The Thao & Van Hoa - - LIGA BBVA - HOAÂI TRINH

Ronaldo

àaä tûâ chöëi khi Real xuác tiïën nhûäng bûúác àêìu tiïn cho quaá trònh thûúng thaão húåp àöìng múái nhûng Alonso vïì cú baãn àaä àöìng yá keáo daâi thúâi gian gùæn boá vúái “Los Blancos”. Tiïìn vïå ngûúâi xûá Basque coân quan troång hún caã CR7, ñt nhêët úã loâng trung thaânh vaâ sûå toaân têm toaân yá vúái maâu aáo trùæng.

Ngûúâi ta baão thúâi gian laâ vaâng laâ baåc vaâ Florentino Perez coá leä thêëu hiïíu hún ai hïët baâi hoåc êëy. Vò möåt sûå chêåm trïî vaâ dûãng dûng maâ Real àaä àaánh mêët cú höåi chiïu möå Xabi Alonso vaâo nùm 2004 vúái giaã 10 triïåu euro khi anh àang laâ möåt ngöi sao cuãa Real Sociedad. Nùm êëy Perez chi 70 triïåu euro cho 3 caái tïn gêy thêët voång Walter Samuel, Jonathan Woodgate, Michael Owen, Real thêët baåi, öng truâm xêy dûång ra ài khöng lêu sau àoá vaâ triïìu àaåi “Galacticos 1.0” suåp àöí. Ruát kinh nghiïåm tûâ baâi hoåc quaá khûá, Perez khi trúã laåi “Nhaâ trùæng” àaä àûa Alonso trúã laåi duâ giaá cuãa anh sau 5 nùm àaä tùng gêëp 3 lêìn.

Nhûng duâ Real phaãi chi 30 triïåu euro, Alonso vêîn laâ möåt baãn húåp àöìng thaânh cöng vaâ xûáng àaáng vúái tûâng xu phñ chuyïín nhûúång. Anh laâ möåt trong nhûäng baãn húåp àöìng thaânh cöng nhêët trong lêìn trúã laåi cuãa Perez vaâ laâ viïn gaåch xêy dûång lïn “Galacticos 2.0”. Trong muâa giaãi àêìu tiïn úã Bernabeu, Alonso àûúåc HLV Pellegrini xïëp àaá chñnh trong têët caã caác trêån àêëu La Liga vaâ Champions League miïîn laâ anh khöng chêën thûúng hoùåc bõ treo gioâ. Cûåu cêìu thuã Liverpool khöng phuå sûå kyâ voång êëy, anh laâ möåt trong nhûäng cêìu thuã chúi xuêët sùæc nhêët Real. Túâ MARCA àiïìn tïn anh vaâo àöåi hònh tiïu biïíu muâa giaãi, cuâng vúái Ronaldo. Baáo chñ TBN, BTC caác giaãi chuyïn nghiïåp vaâ CÀV Real xem anh laâ tiïìn vïå xuêët sùæc nhêët bïn caånh Xavi vaâ Javi Martinez.

Mourinho túái àïí thay thïë Pellegrini nhûng vai troâ cuãa Alonso khöng hïì thay àöíi, thêåm chñ coân quan troång hún. Anh àûúåc àaánh giaá cao khöng chó búãi taâi nùng, sûå nöî lûåc maâ coân búãi sûå àiïìm tônh, khöng mùæc bïånh sao vaâ khöng nùçm trong nhoám quyïìn lûåc àen úã Madrid. Muâa heâ 2011, “Mou” thêåm chñ coân coá yá àõnh tûúác bùng àöåi trûúãng cuãa Casillas vaâ trao noá cho Alonso. Muâa giaãi naây Xabi vêîn duy trò phong àöå rêët öín àõnh vaâ laâ àiïím tûåa cho haâng tiïìn vïå treã trung cuãa “Kïìn kïìn trùæng”.

Tiïìn khöng phaãi lyá do

Húåp àöìng cuãa Alonso seä àaáo haån vaâo muâa heâ 2014 vaâ Real rêët muöën gia haån thïm, baãn thên cêìu thuã ngûúâi xûá Basque cuäng sùén saâng kyá húåp àöìng múái. Vûúáng mùæc coân laåi khöng phaãi chuyïån tiïìn nong búãi Club Blanco múái nêng mûác lûúng cuãa Alonso tûâ 3,5 triïåu euro/muâa lïn 4,5 triïåu euro/muâa vaâo nùm ngoaái. Vúái Xabi, tiïìn khöng phaãi laâ têët caã, vêën àïì laâ anh chó muöën gia haån thïm möåt nùm, túái thaáng 6/2015. Àûáa con cuãa xûá Basque rêët muöën kïët thuác sûå nghiïåp trong maâu aáo àöåi boáng quï hûúng Sociedad vaâ trong möåt baâi phoãng vêën nùm 2010, Alonso cuäng heá múã khaã nùng seä trúã laåi Liverpool. Real thò rêët muöën “troái” cêìu thuã quan troång cuãa mònh túái nùm 2016. Nhûäng àöång thaái tûâ “Nhaâ trùæng” cho thêëy hoå sùén saâng baán Ronaldo nhûng quyïët têm giûä Alonso.

ÚÃ tuöíi 31 vaâ àaä sûu têìm àuã danh hiïåu úã caã cêëp àöå CLB lêîn ÀTQG, Xabi àaä bùæt àêìu tñnh chuyïån nghó ngúi. Àûúåc khoaác aáo Real laâ möåt vinh dûå nhûng cuäng keáo theo àêìy sûác eáp vaâ sûå moãi mïåt. Quyïët àõnh cuöëi cuâng thuöåc vïì Alonso. Trong tònh huöëng “söë 14” khùng khùng chó muöën kyá möåt nùm, Real nhiïìu khaã nùng seä phaãi nhûúång böå.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.