THÙÆNG SÊN COÃ, THÙÆNG LUÖN PHOÂNG VEÁ!

CUÖÅC CHIÏËN BARCA - REAL

The Thao & Van Hoa - - LIGA BBVA - NGOÅC HUY

Trïn baãng xïëp haång La Liga, Barca thêåm chñ khöng thêëy Real Madrid qua “gûúng chiïëu hêåu”. Lyá do laâ Atletico àang xen giûäa khoaãng caách cuãa hai thïë lûåc lúán nhêët Têy Ban Nha. Trong phoâng veá, Barca cuäng àaánh baåi Real àïí trúã thaânh söë 1 úã La Liga.

Barca àang thùèng tiïën trïn con àûúâng giaânh laåi ngöi quaán quên La Liga vúái 9 àiïím nhiïìu hún àöåi xïëp nhò baãng Atletico Madrid. Vúái Real Madrid, Barca thêåm chñ àang gaác àïën 16 àiïím. Khoaãng caách quaá lúán giuáp Barca hoaân toaân yïn têm àïí hûúáng àïën nhûäng trêån àêëu phña trûúác. Khöng chó giaânh àûúåc thùæng lúåi trïn con àûúâng vinh quang, Barca coân àaánh baåi hai àöëi thuã thaânh Madrid vïì lûúång veá baán ra.

Barca qua mùåt Real vïì baán veá

Muâa trûúác, vúái nhûäng chiïën thùæng liïn tiïëp àïí lêåt àöí sûå thöëng trõ cuãa Barca, Real cuäng chiïëm luön võ trñ söë 1 vïì lûúång khaán giaã àïën sên. Trung bònh möîi trêån àêëu úã La Liga muâa 201112, sên Bernabeu chaâo àoán 76.312 khaán giaã. Trong muâa heâ 2012, vúái bûúác àïåm laâ chûác vö àõch La Liga, Real àaä baán àûúåc khaá nhiïìu veá xem troån muâa giaãi 2012-13. Laänh àaåo Nhaâ trùæng àaä kyâ voång coá thïí tùng doanh thu tûâ phoâng veá trong muâa giaãi naây.

Thïë nhûng, thûåc tïë àaä khöng nhû mong àúåi cuãa böå maáy laänh àaåo Bernabeu. Cuöåc khuãng hoaãng vúái haâng loaåt thêët baåi trïn sên coã, xen giûäa laâ nhûäng mêu thuêîn nöåi böå naãy sinh liïn tiïëp, rêët nhiïìu CÀV Real àaä tûâ chöëi àïën xem àöåi nhaâ thi àêëu. Lûúång veá baán theo tûâng trêån muâa naây giaãm àaáng kïí so vúái muâa trûúác. Cuå thïí, trung bònh möîi trêån tûâ àêìu muâa Real mêët 1.119 khaán giaã, tûác giaãm gêìn 1,47%. Cûá àaâ naây, Real seä giaãm doanh thu so vúái kïë hoaåch taâi chñnh àûúåc vaåch ra höìi àêìu muâa.

Àïí löi keáo CÀV àïën sên, cuäng nhû möåt haânh àöång àïí xoa dõu nöîi thêët voång cuãa ngûúâi hêm möå khi nöåi böå mêët àoaân kïët, BTC sên Bernabeu duâng chiïu baâi giaãm giaá veá trêån àêìu tiïn cuãa nùm múái, khi Real tiïëp àoán Sociedad. Thêåm chñ, möåt söë CÀV àùåc biïåt àûúåc ûu tiïn giaãm àïën 50% giaá veá göëc.

Trong khi Real mêët möåt lûúång lúán khaán giaã, möîi trêån àêëu cuãa Barca úã Camp Nou muâa naây coá thïm 1.800 CÀV, tùng 2,42% so vúái trung bònh muâa trûúác. Sau 8 trêån àêëu trïn sên nhaâ, Barca àaåt àûúåc lûúång veá baán trung bònh laâ 76.111. Muâa trûúác, Barca chó àaåt àïën mûác 74.311, nghôa laâ thêëp hún 2.001 veá möîi trêån nïëu so vúái kònh àõch Real. Bêy giúâ, Barca àang laâ söë 1 vúái 918 veá nhiïìu hún Real.

Nhûäng chiïën thùæng tûng bûâng vaâ veã àeåp trong löëi chúi cuãa Barca dûúái thúâi Tito Vilanova àaä keáo khaán giaã àïën sên. Kyã luåc tûâ àêìu muâa laâ trêån “El Clasico” (hoâa 2-2), vúái 95.589 veá àûúåc baán ra (bao göìm caã veá troån muâa). 86.637 laâ söë ngûúâi xem trêån “chung kïët” lûúåt ài vúái Atletico. Trêån tiïëp àöëi thuã nhû Celta Vigo cuäng coá àïën 82.978 khaán giaã àïën Camp Nou.

Vúái nhûäng ngûúâi laänh àaåo úã Camp Nou, vûúåt qua Real vïì lûúång veá baán ra laâ möåt thaânh cöng, àïí bùæt àêìu cho quaá trònh àaánh baåi chñnh àöëi thuã naây vïì mùåt doanh thu. Cho àïën hïët muâa trûúác, Barca vêîn àang xïëp sau Real vïì töíng doanh thu, nhûng laâm ùn coá laäi hún.

Nhûng Celta Vigo laâ söë 1

Camp Nou dêîn àêìu vïì söë ngûúâi xem, nhûng nïëu tñnh vïì tyã lïå tùng thò sên Balaidos cuãa Celta Vigo múái laâ söë 1 trong muâa giaãi naây. Trung bònh caác trêån àêëu úã Balaidos thu huát 18.505 khaán giaã, tùng 108,37%. Viïåc Celta Vigo baán àûúåc nhiïìu hún gêëp àöi söë veá so vúái muâa trûúác nhúâ àûúåc chúi úã La Liga. Muâa trûúác, viïåc phaãi àaá úã Segunda khiïën Celta Vigo chó àoán 8.881 khaán giaã möîi trêån.

Tên binh Valladolid cuäng tùng ngoaån muåc, lïn àïën 89,51% (16.330 so vúái 8.617). Trong khi àoá, Atletico laâ àöåi àûáng thûá ba vïì tyã lïå tùng veá tiïu thuå. Thaânh cöng vúái danh hiïåu Europa League muâa trûúác, khúãi àêìu muâa giaãi bùçng Siïu Cuáp chêu Êu, röìi qua mùåt caã Real trïn baãng xïëp haång La Liga, Atletico àoán trung bònh 47.000 CÀV, cao hún muâa trûúác 25,52% (37.444).

Levante, Deportivo, Mallorca, Granada, Bilbao vaâ Osasuna laâ nhûäng àöåi boáng khaác tùng àûúåc söë veá. Bïn caånh Real laâ 8 CLB bõ giaãm lûúång veá tiïu thuå. Duâ rêët thaânh cöng taåi La Liga cuäng nhû Champions League, nhûng Malaga mêët 10,56% lûúång khaán giaã. Sên Coliseum cuãa Getafe vùæng nhêët, khi chó baán àûúåc 8.375 veá, giaãm 22,99% so vúái muâa trûúác (cuäng laâ àöåi giaãm lûúång veá tiïu thuå cao nhêët La Liga).

Camp Nou coá nhiïìu khaán giaã nhêët La Liga

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.