“EL CLASICO” VÒ NEYMAR

The Thao & Van Hoa - - LIGA BBVA - NG. HUY

Barca

àang lïn kïë hoaåch mang Neymar vïì Camp Nou trong muâa heâ 2014. Thïë nhûng, kïë hoaåch naây rêët khoá thaânh cöng, khi Real Madrid cuäng vaâo cuöåc àua tranh chûä kyá cuãa taâi nùng ngûúâi Brazil.

Múái àêy, Neymar nhêån xeát Lionel Messi laâ cêìu thuã xuêët sùæc nhêët thïë giúái. Àöìng thúâi, cêìu thuã ngûúâi Brazil cuäng thïí hiïån sûå ngûúäng möå vïì thûá boáng àaá maâ cùåp tiïìn vïå Iniesta - Xavi thïí hiïån. Tuy nhiïn, nhûäng lúâi taán dûúng maâ Neymar àûa ra khöng coá nghôa laâ anh àaä chêëp nhêån àïën sên Camp Nou trong tûúng lai rêët gêìn.

Thûåc tïë, Chuã tõch Sandro Rosell àang coá nhûäng cuöåc àaâm phaán vúái Neymar àïí hy voång cêìu thuã naây àöìng yá àïën Camp Nou sau World Cup 2014. Trong thaáng 11/ 2011, Neymar àaä kyá húåp àöìng vúái Santos, vaâ thúâi haån seä kïët thuác vaâo thaáng 7/2014. Hiïån taåi, Barca àang coá quaá nhiïìu taâi nùng trïn haâng cöng, nïn Rosell chó muöën mang Neymar vïì àïí chuêín bõ cho muâa 2014-15.

Theo möåt söë thöng tin tûâ Têy Ban Nha, võ Chuã tõch cuãa Barca àaä àïì nghõ mûác lûúng lïn àïën 8 triïåu euro cho Neymar. Phña Barca tòm kiïëm caác giaãi phaáp thoãa thuêån vúái Andre Curi, àaåi diïån àûúåc uãy thaách tûâ gia àònh Neymar, chûá khöng noái chuyïån vúái Wagner Ribeiro - ngûúâi àaåi diïån chñnh thûác cuãa tiïìn àaåo 20 tuöíi naây.

Tuy nhiïn, tham voång cuãa Barca àang gùåp raâo caãn lúán tûâ Real. Chuã tõch Florentino Perez xem Neymar laâ möåt trong nhûäng quên baâi quan troång àïí hoaân thaânh muåc tiïu taái àùæc cûã nhiïåm kyâ múái, nïn quyïët têm àûa anh vïì Bernabeu trong muâa heâ 2013. Àoá cuäng coá thïí laâ thúâi àiïím àaánh dêëu cuöåc caách maång lúán taåi Bernabeu.

Viïåc Real àaâm phaán chuyïín nhûúång laâ àiïìu töët cho Santos, thay vò àïí mùæt trùæng vaâo tay Barca trong muâa heâ 2014. Santos àang laâ chuã súã hûäu lúán nhêët cuãa Neymar. Ngoaâi ra, têåp àoaân DIS Esporte cuäng kiïím soaát àïën 40% giaá trõ chuyïín nhûúång ngöi sao naây. Do vêåy, ngay caã khi Santos tûâ chöëi, Real vêîn coá thïí mua laåi 40% giaá trõ maâ DIS Esporte nùæm giûä. Khi êëy, nïëu Santos khöng gia haån húåp àöìng vúái Neymar, Real seä nùæm quyïìn quyïët àõnh tûúng lai cuãa anh tûâ sau World Cup 2014.

Àïí thûåc hiïån muåc tiïu, phña Real àaánh thùèng vaâo têm lyá cuãa Neymar. Vaâi tuêìn trûúác, Real àaä nhúâ Zidane vaâ Ronaldo taác àöång àïën Neymar khi caã ba cuâng tham dûå möåt trêån àêëu tûâ thiïån. Solari, Salgado cuâng vúái Roberto Carlos - àïìu laâ cûåu cêìu thuã Real, cuäng khuyïn Neymar nïn gia nhêåp Bernabeu. Tiïìn khöng phaãi vêën àïì vúái Real. Àiïìu maâ Perez cêìn laâm luác naây laâ khiïën Neymar phaãi thay àöíi suy nghô khöng rúâi Brazil trûúác khi World Cup 2014 khúãi tranh. Caách àêy khöng lêu, Neymar thûâa nhêån anh chûa quan têm nhiïìu àïën viïåc sang chêu Êu trûúác kyâ World Cup trïn sên nhaâ.

Barca vaâ Real àang tranh giaânh Neymar

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.