CEO BOÁNG ÀAÁ GIOÃI, ANH ÚÃ ÀÊU?

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ VIÏÅT TÒM CEO - MÖÅC MIÏN

Coá thïí laâ doanh nhên gioãi trïn thûúng trûúâng nhûng hoå laåi laâ nhûäng laänh àaåo töìi trïn sên coã. CEO (giaám àöëc àiïìu haânh) boáng àaá gioãi trïn sên coã nöåi, àêëy vêîn laâ niïìm khao khaát.

Thûãnhòn laåi hún 10 nùm chuyïn nghiïåp àaä qua, coá mêëy doanh nghiïåp töìn taåi vaâ phaát triïín àûúåc trïn laänh àõa boáng àaá? Con söë naây laâ rêët ñt, khi tñnh trïn àêìu ngoán tay nhû ÀT.LA, HA.GL, SHB.ÀN, B.BD àaä taåo àûúåc chöî àûáng cho mònh. Nhiïìu àöåi boáng mang maác “doanh nghiïåp hoáa”, coân laåi àïìu thay nhau rúi ruång khoãi vuä àaâi boáng àaá chuyïn nghiïåp.

Laâm boáng àaá caãm tñnh, ùn xöíi

Sûå kiïån àaáng buöìn gêìn àêy nhêët laâ Töíng Cöng ty Khaánh Viïåt (Khatoco) tûâ boã K.KH sau gêìn chuåc nùm chung lûng àêëu cêåt. Haâng loaåt öng bêìu (hoùåc doanh nghiïåp) ngaán thûá àêìu tû ruãi ro nùång trong boáng àaá vaâ ruát lui haâng loaåt. Kïët quaã coá vaâi thaáng ngùæn nguãi, coá àïën 8 àöåi boáng V-League, haång Nhêët giaãi thïí trong chúáp mùæt.

Nhiïìu öng bêìu coá söë maá nhû bêìu Long, bêìu Tuêën, bêìu Thoå, bêìu Trûúâng, bêìu Thuåy cuäng ruát lui khoãi cuöåc chúi töën keám naây. Nhiïìu öng bêìu noái thùèng laâ boã trùm tyã àöìng vaâo kinh doanh, hoå coá thïí thu laåi con söë lúåi nhuêån gêëp 3, 4 lêìn.

Nhûng khi roát tiïìn vaâo lônh vûåc boáng àaá, hoå nhêån laåi chó toaân traái àùæng, löî nùång, cho duâ hoå àïìu laâ nhûäng doanh nhên thaânh àaåt bêåc nhêët úã Viïåt Nam. Múái àêy, bêìu Thuåy àaä phaãi thûâa nhêån mònh laâm boáng àaá kiïíu ùn xöíi. Àêëy khöng phaãi laâ trûúâng húåp caá biïåt àêìu tû vaâo boáng àaá theo kiïíu caãm tñnh, vuå lúåi, ngêîu hûáng.

Boáng àaá cuäng cêìn CEO gioãi

Vêåy nguyïn nhên caác öng bêìu ta thêët baåi

CÊU CHUYÏÅN haâng loaåt, keáo theo sûå àöí vúä dêy chuyïìn cuãa caã nïìn boáng àaá chuyïn nghiïåp nûúác nhaâ?

Àoá coá thïí laâ lyá do kinh tïë laåm phaát, khiïën caác doanh nghiïåp ‘’meå’’ gùæn tïn caác CLB rúi caãnh vúä núå, laâm ùn thua löî. Trong böëi caãnh phaãi siïët chùåt laåi hoaåt àöång, viïåc ruát búát ‘’bêìu sûäa’’ cho boáng àaá, thêåm chñ àoaån tuyïåt hùèn àûúåc àûa ra.

Nhûng nguyïn nhên chuã àaåo, nhiïìu öng bêìu úã ta bûúác vaâo àõa haåt boáng àaá maâ kiïën thûác vïì chuyïn mön thïí thao gêìn nhû quaá ñt. Àa phêìn caác öng bêìu khi nhaãy vaâo àêìu tû caác CLB cuäng chó vò caãm tñnh, thuá vui vúái boáng àaá.

Hoå lêëy kinh nghiïåm haâng chuåc nùm lùn löån vúái thûúng trûúâng, buön baán àïí aáp duång rêåp khuön vaâo viïåc quaãn lyá, àiïìu haânh caác CLB.

Nïëu coá tiïìn maâ khöng biïët àêìu tû, sûã duång sao cho chñnh àaáng, hay coá ngûúâi têm phuác bïn caånh, rêët khoá caác öng bêìu thaânh cöng. Trûúâng húåp bêìu Àûác, bêìu Thùæng, bêìu Hiïín thaânh cöng trong nhûäng nùm qua, luön gùæn liïìn nhûäng “caánh tay phaãi” tinh thöng boáng àaá. Coá thïí kïí àïën trûúâng húåp GÀÀH Phaåm Phuá Hoâa (ÀT.LA), Nguyïîn Têën Anh (HA.GL) hay Nguyïîn Quöëc Höåi (HN.T&T) laâ nhûäng CEO boáng àaá thûåc sûå àïí laåi dêëu êën.

Coân laåi àa phêìn caác CEO boáng àaá caác CLB coân laåi chûa thûåc sûå coá caá tñnh, taâi töí chûác vaâ hiïíu biïët caã trïn àõa haåt doanh nghiïåp lêîn boáng àaá. Trûúâng húåp CEO Trêìn Tiïën Àaåi cuãa XMXT.SG laåi xuêët thên tûâ ‘’coâ’’ cêìu thuã, nïn khöng taåo àûúåc sûå tin tûúãng.

Coá ngûúâi coân thêët baåi nùång nïì do kiïën thûác boáng àaá ñt oãi, laåi thiïëu ngûúâi têm phuác thêåt sûå nhû bêìu Thoå úã N.SG laâ möåt vñ duå. Kïët quaã, laâ sau 3 nùm mua àöåi boáng Quên khu 4 vïì Saâi thaânh, bêìu Thoå baán töëng baán thaáo àöåi boáng toaân ‘’sao’’ cuãa mònh cho anh em bêìu Thuåy vúái giaá chó 21 tyã àöìng.

Nhòn ài nhòn laåi múái thêëy, boáng àaá, tònh yïu laâ chûa àuã. Nhêët thiïët vúái öng bêìu ngoaâi tiïìn baåc, sûå traãi nghiïåm tûâ kinh doanh, hoå cêìn coá kiïën thûác vûäng vaâng, chuyïn sêu vïì boáng àaá. Vúái àõa haåt thïí thao, khöng phaãi cûá nhûäng pheáp àöí thêåt nhiïìu tiïìn baåc, duâng caãm tñnh kinh doanh àêìu tû laâ thu laåi ngay thaânh cöng. Traái laåi kiïíu àêìu tû manh muán, chuåp giêåt cuãa nhiïìu öng bêìu úã ta coân phaá hoaåi thay vò xêy dûång boáng àaá nûúác nhaâ phaát triïín.

Boáng àaá Viïåt Nam àang thiïëu hùèn nhûäng öng bêìu, CEO boáng àaá thûåc sûå gioãi kinh doanh, tinh thöng trong boáng àaá. Nïëu nhûäng “VIP’’ úã ta khöng cùæp saách ài hoåc boáng àaá, bïn caånh kinh nghiïåm thûúng trûúâng àaä coá, thò con söë àöåi boáng, öng bêìu ruát lui úã ta seä khoá coá cú dûâng laåi.

Sûå öín àõnh cuãa ÀT.LA (traái) trong nhûäng nùm qua coá cöng khöng nhoã cuãa GÀÀH Phaåm Phuá Hoâa, ngûúâi höî trúå àùæc lûåc cho Chuã tõch Voä Quöëc Thùæng. AÃnh: Nhêåt Anh

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.