10 NÙM, CHOÅN LÊËY 2 CEO!

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ VIÏÅT TÒM CEO - MM

Trong thïë giúái caác CEO boáng àaá Viïåt, GÀÀH Phaåm Phuá Hoâa vaâ GÀÀH Nguyïîn Quöëc Höåi laâ 2 chên dung àùåc biïåt, thêåm chñ traái ngûúåc nhau.

Nïëu

“Baãy’’ Hoâa nöíi tiïëng sûå àa mûu tuác trñ thúâi úã “Gaåch’’, thò öng Höåi laåi laâ ‘’tay chúi’’ kiïíu haão haán thûåc sûå úã HN.T&T.

“Baãy” Hoâa – CEO àa mûu tuác trñ

Trong nhûäng ngaây tranh töëi tranh saáng cuãa boáng àaá nöåi, caái tïn Phaåm Phuá Hoâa àaä súám nöíi tröåi trong vai troâ CEO úã ÀT.LA. Viïåc boã ra con söë kyã luåc 300 triïåu mua ngöi sao Minh Phûúng tûâ CSG vïì Bïën Lûác vaâo nùm 2003 khiïën danh tiïëng “Baãy Hoâa” nöíi nhû cöìn.

Àoá laâ vuå tranh chêëp khoá khùn, phûác taåp khi CSG nhêët quyïët khöng muöën nhaã quên. Nhûng bùçng sûå àa mûu tuác trñ cuãa mònh, öng Hoâa khöng chó giuáp àöåi nhaâ khöng bõ kiïån maâ coân mang vïì ngöi sao saáng vïì cho “Gaåch”.

Cuâng HLV Calisto, böåàöi naây àaägiuáp ÀT.LA coá nhûäng thûúng vuå àêìu tû vö cuâng thaânh cöng. Àoá laâ anh em nhaâ Rodrigues, Santos hay Viïåt Thùæng àïí giuáp àöåi boáng àêët Long An trúã thaânh quyïìn lûåc thöëng trõ VLeague. Nhiïìu ngûúâi nhêån xeát GÀÀH cuãa ÀT.LA khöng chó laâ doanh nhên khön ngoan, maâ coân nhaâ quaãn lyá thïí thao taâi tònh.

Tiïëc rùçng thúâi thïë àöíi thay, khi Chuã tõch CLB ÀT.LA Voä Quöëc Thùæng quyïët àõnh thay àöíi caách laâm boáng àaá. Thay vò caãnh àua tiïìn nhû caác öng bêìu khaác, “Gaåch’’ chi tiïu deâ xeãn, tiïët kiïåm hún hùèn. Coá luác ÀT.LA rúát haång vaâo muâa trûúác, sau caã chuåc nùm truå úã giaãi chuyïn nghiïåp. Duâ àa mûu tuác trñ, Baãy Hoâa cuäng khöng thïí keáo con thuyïìn ÀT.LA thoaát khoãi khuãng hoaãng.

Àïën khi ruát lui khoãi cöng taác quaãn lyá úã àöåi nhaâ, nghe àêu cuäng coá nhûäng khuác mùæc vïì tiïìn lûúng thûúãng. Tuy nhiïn, võ CEO àùåc biïåt naây khöng bao giúâ phaân naân, àoâi hoãi khi chñnh “Gaåch’’ cuäng mang laåi khöng ñt thuêån lúåi con àûúâng kinh doanh vaâ laâm quan taåi VPF cuãa öng Hoâa sau nay.

CEO Nguyïîn Quöëc Höåi: “Chúi àeåp” vúái cêìu thuã

Nïëu öng Hoâa laâ chên dung GÀÀH àa mûu tuác trñ, thò GÀÀH Nguyïîn Quöëc Höåi laåi gúåi hònh aãnh rêët khaác trong giúái CEO úã ta. Xuêët thên tûâ giaám àöëc kinh doanh úã têåp àoaân T& T, öng Höåi bêët ngúâ àûúåc bêìu Hiïín àiïìu chuyïín cöng taác taåi HN.T&T. Duâ khöng coá kinh nghiïåm laâm thïí thao, nhûng sûå tin tûúãng hïët mûåc tûâ bêìu Hiïín laâ àiïìu quan troång giuáp öng Höåi coá chöî àûäng vûäng vaâng úã sau lûng àöåi nhaâ.

Àiïìu quan troång hún, öng Höåi cuäng laâ dên chúi thûá thiïåt vúái kiïíu söëng haão haán, khiïën cêìu thuã naâo úã àöåi boáng Thuã àö cuäng nïí phuåc. Chùèng ai quïn caái Tïët gêìn 2 nùm trûúác, öng Höåi àaä boã ra ngay tûác khùæc 100 triïåu àöìng àïìn chiïëc xe SH cho sao treã Vùn Quyïët, khi cêìu thuã naây bõ mêët xe trong luác àïën nhaâ öng Höåi chuác Tïët.

Ngay trong chuyïån tiïìn baåc, lûúng thûúãng cêìu thuã, öng Höåi cuäng soâng phùèng, thêåm chñ luön ‘’ thoaáng’’ möåt chuát àïí cêìu thuã haånh phuác, an têm cöëng hiïën cho àöåi nhaâ.

Chên dung 2 CEO boáng àaá Phaåm Phuá Hoâa, Nguyïîn Quöëc Höåi coá sûå khaác biïåt trong tñnh caách, suy nghô lêîn haânh àöång. Tuây böëi caãnh àöåi boáng, quan àiïím àêìu tû cuãa bêìu Thùæng hay bêìu Hiïín, hai ngûúâi coá con àûúâng ài khaác nhau. Nhûng quan troång nhêët caã 2 khöng chó biïët aáp duång taâi kinh doanh, ngoaåi giao vaâo boáng àaá, maâ coân taåo ra caá tñnh riïng cho mònh, chûá khöng hïì rêåp khuön, múâ nhaåt nhû caác CEO khaác.

Àaä noái àïën “Baãy Hoâa” laâ ngûúâi ta nghô àïën sûå àa mûu tuác trñ, khön ngoan trong tûâng haânh àöång. Coân öng Höåi gúåi nïn CEO boáng àaá vûâa dïî gêìn, hoâa àöìng nhûng vêîn êën tûúång, taåo sûå nïí súå tûâ caác cêìu thuã.

Àoá cuäng laâ 2 chên dung CEO boáng àaá tiïu biïíu nhêët boáng àaá ta trong 10 nùm àaä qua.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.