CHUÁ LÑNH CHÒ DUÄNG CAÃM

NGUYÏÎN THANH HAÃI (ÀT.LA)

The Thao & Van Hoa - - CÊÅN CAÃNH - VIÏÅT HAÂ

N“Luácácác múáiáiái vïì ÀT.LA, caácácác CÀV vûâaâaâa nhòn thêëyëyëy em àaä cûúâiâiâi” – Haãiãiãi kïí - “Hoå chaánánán naãnãnãn noáiáiái rùçnçnçng, àuánánáng laâ ÀT.LA vûâaâaâa hïëtëtët thúâiâiâi vûâaâaâa hïëtëtët tiïìnìnìn múáiáiái mua thùçnçnçng nhoã naâyâyây. Nhòn noá cao chûa túáiáiái 1m60, nùånånång chûa túáiáiái 60 kg thò àaá kiïíuíuíu gò trúâiâiâi”!

hûng röìi, chûác vö àõch giaãi haång Nhêët 2012 maâ Thanh Haãi àem vïì cho ÀT.LA àaä àêåp tan nhûäng àõnh kiïën noái trïn.

Taâi nùng núã muöån

“Bêy giúâ, mêëy anh CÀV àoá àaä chúi thên vúái em vaâ mêëy anh cuäng quaãng caáo miïîn phñ em vúái moåi ngûúâi: “Giúâ túái sên xem ÀT.LA àaá chuã yïëu laâ nhòn thùçng söë 14. Noá àaá khöng hay khöng ùn tiïìn” - àêëy laâ böåc baåch cuãa Nguyïîn Thanh Haãi, cêìu thuã àûúåc dûå baáo seä laâ möåt trong nhûäng àiïìu lyá thuá nhêët maâ ÀT.LA giúái thiïåu cho V-League 2013.

Nùng khiïëu boáng àaá cuãa chaâng trai sinh ra úã xaä Bònh Phan (huyïån Chúå Gaåo, tónh Tiïìn Giang) súám böåc löå sau nhûäng chiïìu cuâng àaám baån tranh nhau quaã boáng trïn mùåt sên àêìm ruöång. Hoåc lúáp 5, cêåu beá uát coâm coäi trong gia àònh coá 7 anh em àaä àûúåc goåi vaâo àöåi nùng khiïëu U11 Tiïìn Giang tham dûå Cuáp Milo trïn TP.HCM.

Àêy laâ giaãi àêëu khoá quïn vúái Haãi khi U11 Tiïìn Giang toaân cêìu thuã thêëp beá vaâ toaân thua caã 3 trêån voâng baãng. Duâ vêåy, niïìm àam mï àaä ùn vaâo maáu thõt khiïën Haãi khöng dïî dûát tònh vúái quaã boáng. Nhûng lêån àêån chûa hïët, vaâi nùm sau, trong àúåt thi tuyïín nùng khiïëu, Thanh Haãi bõ caác HLV traã vïì do thïí hònh quaá nhoã beá, khöng caånh tranh àûúåc vúái nhûäng Phuác Hiïåp, Long Giang... nhûäng cêìu thuã coá thïí xem laâ töët nhêët cuãa boáng àaá Tiïìn Giang.

Vaâ coá thïí cuäng do nhûúåc àiïím thïí hònh, cú höåi “àöíi àúâi” cuãa Haãi khöng àïën súám nhû caác àöìng nghiïåp, duâ rùçng khi êëy kyä thuêåt caá nhên cuãa cêìu thuã naây laâ nöíi tröåi nhêët.

Kiïn trò theo àuöíi àam mï, 2 nùm sau, Thanh Haãi àûúåc choån vaâo àöåi U16 Tiïìn Giang, vaâ cuöåc àúâi Haãi reä theo ngaã cêìu thuã chuyïn nghiïåp tûâ thúâi àiïím naây. Nhûng sûå nghiïåp bêëp bïnh chûa buöng tha cêìu thuã sinh nùm 1988. Tiïìn Giang rúát haång ngay khi Haãi vûâa àûúåc nïëm traãi caãm giaác V-League. Àïën nùm 2011, CLB naây chñnh thûác xoáa söí nhûng cuäng khöng thïí xoáa hïët nhiïìu vïët gúån tai tiïëng.

Bûúác ngoùåt vúái ÀT.LA

Thaáng 5/ 2011, Thanh Haãi àûúåc XSKT.CT àïí mùæt vaâ mûúån vïì thi àêëu úã giai àoaån lûúåt vïì. Song thaânh tñch cuãa àöåi boáng miïìn Têy cuäng khöng coá sûå àöåt phaá, coân Thanh Haãi cuäng khöng coá möåt sûác bêåt naâo cho nghïì nghiïåp cuãa mònh taåi àêy.

Nûãa muâa giaãi khöng àïí laåi nhiïìu dêëu êën, nhûng chó möåt trêån giao hûäu àêìu muâa giaãi 2012 giûäa XSKT.CT vaâ ÀT.LA, bûúác ngoùåt àaä àïën. Vúái caái chên phaãi rêët ngoan vaâ khaã nùng leo biïn khöng biïët mïåt, cêìu thuã nhoã beá naây àaä loåt vaâo têìm ngùæm cuãa “Gaåch”. Sau trêån àêëu àoá, öng bêìu Voä Quöëc Thùæng àaä trûåc tiïëp goåi àiïån cho Haãi àïí chiïu möå cêìu thuã naây.

Ngay lêåp tûác, Thanh Haãi àaä choån möåt nûúác ài saáng suöët nhû lúâi cêìu thuã naây, àïí bêy giúâ khöng phaãi höëi hêån. Boã qua baãn húåp àöìng sùæp kyá vúái XSKT.CT, núi “àaá xong thûá Baãy, nïëu thùæng thûá Hai coá tiïìn ngay”, Thanh Haãi choån ÀT.LA laâ àiïím dûâng tiïëp theo trong sûå nghiïåp cuãa mònh. Lyá do cuãa Haãi khi choån ÀT.LA laâ búãi “àöåi boáng naây coá truyïìn thöëng vaâ em yïu thñch Minh Phûúng, Taâi Em tûâ lêu röìi”.

Tuöíi 24 múái coá àûúåc baãn húåp àöìng chuyïín nhûúång àêìu tiïn àïën vúái “Gaåch”. Khi àoá, “Gaåch” chó laâ möåt múá höîn àöån sau khi rúát xuöëng haång Nhêët. Trong cöng cuöåc taái thiïët, Thanh Haãi laâ möåt trong 2 nhên töë hiïëm hoi àûúåc ÀT.LA kyá húåp àöìng.

Cêìu thuã nùm nay troân 25 xuên xanh khöng vêëp phaãi sûå caånh tranh àaáng kïí naâo úã võ trñ tiïìn vïå phaãi. Nhûng yá thûác cêìu tiïën trong cöng viïåc cuãa Haãi àaä giuáp chaâng trai göëc Tiïìn Giang thïí hiïån sûå thùng tiïën khöng ngûâng.

ÚÃ möåt muâa boáng maâ ÀT.LA phaãi thay àïën 3 HLV vaâ coá luác tûúãng nhû chêëp nhêån buöng xuöi khaã nùng lïn haång thò Thanh Haãi vêîn nhû möåt chuá ong thúå. Haâng tuêìn, Haãi vêîn àïìu àùån ra sên vaâ chaáy hïët mònh.

Khaã nùng thñch nghi vaâ duy trò phong àöå trong nhiïìu hoaân caãnh giuáp Haãi coá mùåt trong 23/26 trêån àêëu úã giaãi haång Nhêët 2012. Vúái 3 baân thùæng vaâ khöng thïí nhúá hïët bao nhiïu àûúâng chuyïìn thaânh baân trong töíng söë 36 baân thùæng cuãa ÀT.LA muâa giaãi 2012, Thanh Haãi laâ cöng thêìn trong kyâ tñch “vö tiïìn khoaáng hêåu” maâ “Gaåch” laâm àûúåc.

Thûâa khön ngoan, giaâu tònh caãm

Trïn sên coã, Haãi laâ möåt cêìu thuã thûâa khön ngoan àïí gêy vêët vaã cho nhûäng àöëi thuã maâ Haãi chó àûáng àïën vai hoå. Coân vúái quï hûúng vaâ gia àònh, chaâng trai göëc Tiïìn Giang laâ caã möåt niïìm tûå haâo.

Àöi mùæt Haãi rûng rûng xuác àöång khi nhùæc vïì ngûúâi meå giaâ àaä gêìn 70 tuöíi cuãa mònh. “6 anh chõ em cuãa em àaä coá gia àònh öín àõnh nïn chó coân em söëng vúái meå. Meå em giúâ chó cêìn tònh caãm chûá khöng tiïu xaâi gò nhiïìu. Tiïìn lûúng haâng thaáng em gûãi vïì möåt ñt àïí giuáp àúä gia àònh. Khi thi àêëu xong laâ em lêåp tûác vïì chúi vúái meå cho àúä buöìn”.

Vúái söë tiïìn chuyïín nhûúång hún 200 triïåu àöìng/muâa (Thanh Haãi kyá 3 nùm vúái ÀT.LA nhûng “Gaåch” vêîn chûa traã àuã tiïìn loát tay), Haãi àaä giuáp meå xêy laåi cùn bïëp sau nhaâ. Haãi vêîn coân êëp uã ûúác mú xêy laåi cùn nhaâ àaâng hoaâng hún cho gia àònh, tûâ söë tiïìn daânh duåm nhúâ àaá boáng.

Thïm möåt àöång lûåc àïí cêìu thuã naây coá thïí tiïën xa thïm trong tûúng lai laâ kyâ voång cuãa baâ con xaä Bònh Phan. Möîi khi coá “thùçng Baãy Nhoã” thi àêëu, seä coá 20-30 CÀV tûâ àêy khùn goái lïn SVÀ Long An àïí àöång viïn. “Baâ con àöång viïn em dûä lùæm, nïn àûúåc vaâo sên laâ em phaãi cöë gùæng hïët mònh àïí khöng phuå loâng têët caã”.

Ngûúâi Long An àang coá thïm möåt àöång lûåc àïí àïën sên xem “Gaåch” thi àêëu. “Thùçng Baãy Nhoã maâ coá voä” seä taåo àûúåc tiïëng thúm cho àöåi boáng miïìn Têy úã VLeague 2013. “Chuá lñnh chò” nhoã thoá nhûng thûâa duäng maänh naây seä laâ neát chêëm phaá thi võ cho muâa boáng túái àêy. Khöng tin, cûá chúâ xem!

Thanh Haãi (phaãi) nhên töë múái trong àöåi hònh ÀT.LA. AÃnh: V.H

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.