VÑ ÀÊY ÀÖÍI PHÊÅN LAÂM TRAI ÀÛÚÅC...

NHÒN TÛÂ CUÖÅC BÊÌU CHOÅN VÀV, HLV 2012

The Thao & Van Hoa - - THÏÍ THAO TRONG NÛÚÁC - HOAÂNG HUY

Ngaây 28/12/2012 vûâa qua, BTC cuöåc bêìu choån VÀV, HLV tiïu biïíu toaân quöëc nùm 2012 àaä tiïën haânh cuöåc bêìu choån trïn phaåm vi toaân quöëc, vaâ kïët quaã dûå kiïën seä àûúåc cöng böë trong höm nay hoùåc ngaây mai (31/12/2012).

Tûúãng nhû boáng àaá seä hoaân toaân vùæng boáng trong danh saách àïì cûã cuãa BTC, búãi trûúác àoá, úã buöíi hoåp baáo trûng cêìu yá kiïën bònh choån cuãa phoáng viïn vïì caác sûå kiïån vùn hoaá, thïí thao, du lõch nöíi bêåt nùm 2012 diïîn ra vaâo ngaây 21/ 12/2012, boáng àaá àaä khöng xuêët hiïån trong danh saách göìm 15 àïì muåc do Böå VH,TT&DL àûa ra àïí bònh choån 10 sûå kiïån tiïu biïíu.

Cuäng taåi buöíi hoåp ngaây 21/12/2012 êëy, duâ caác phoáng viïn coá quyïìn àïì xuêët caác sûå kiïån nùçm ngoaâi danh saách àïì cûã cuãa Böå VH,TT&DL, nhûng ruát cuåc àaä khöng coá àïì xuêët naâo daânh cho boáng àaá, vaâ thêåm chñ cuäng chùèng coá bêët cûá cêu hoãi naâo liïn quan túái thïí thao chûá àûâng noái túái boáng àaá.

Nûä lêën aát nam trong boáng àaá

Tuy nhiïn, úã danh saách àïì cûã cuãa BTC cuöåc bêìu choån VÀV, HLV tiïu biïíu toaân quöëc nùm 2012 thò coá sûå khaác biïåt, khi vêîn coá sûå hiïån diïån cuãa 5 cêìu thuã boáng àaá, nhûng àiïím àaáng noái laâ chó coá 2 cêìu thuã nam so vúái 3 tuyïín thuã nûä. Maâ thaânh tñch cuãa 2 cêìu thuã nam (Vùn Quyïët - HN.T&T vaâ Quöëc Anh - SHB.ÀN) cuäng chó dûåa vaâo kïët quaã thi àêëu úã CLB cuãa hoå trong muâa giaãi 2012, coân thaânh tñch úã ÀTQG chó voãn veån doâng chûä “Tuyïín thuã quöëc gia tham dûå AFF Cup 2012”.

Trong khi àoá, thaânh tñch cuãa 3 tuyïín thuã nûä hoaânh traáng hún nhiïìu, khi caã 3 ngûúâi (Àùång Thõ Kiïìu Trinh - TP.HCM, Lï Thõ Thûúng - Than KSVN, Nguyïîn Thõ Muön - Haâ Nöåi) àïìu goáp cöng lúán trong chiïën tñch vö àõch giaãi boáng àaá nûä Àöng Nam AÁ 2012 cuãa ÀT nûä Viïåt Nam, coân úã cêëp àöå CLB thò caã Kiïìu Trinh, Lï Thõ Thûúng vaâ Nguyïîn Thõ Muön cuäng àïìu coá huy chûúng taåi giaãi VÀQG nhû caác àöìng nghiïåp nam.

Vêîn biïët moåi sûå so saánh àïìu khêåp khiïîng, nhêët laâ giûäa boáng àaá nam vúái boáng àaá nûä, nhûng viïåc caác nûä tuyïín thuã chiïëm söë lûúång aáp àaão trong danh saách àïì cûã cuãa mön boáng àaá cuäng laâ möåt nöîi buöìn cho boáng àaá nam.

Chuát an uãi cho Vùn Quyïët, Quöëc Anh

Daám chùæc rùçng chó vúái thaânh tñch úã CLB cuâng viïåc khoaác aáo ÀTQG tham dûå AFF Cup 2012, caã Vùn Quyïët lêîn Quöëc Anh àïìu rêët khoá àïí chen chên vaâo töëp 10 VÀV tiïu biïíu toaân quöëc nùm 2012, búãi giûäa möåt rûâng VÀV coá nhûäng chiïën tñch úã têìm chêu luåc vaâ thïë giúái nhû Phan Thõ Haâ Thanh, Hoaâng Xuên Vinh, Nguyïîn Thõ AÁnh Viïn... thò danh hiïåu aá quên V-League, vö àõch Cuáp QG (vúái Vùn Quyïët) hay quaán quên V-League, HCÀ Cuáp QG (vúái Quöëc Anh) sao maâ thêåt nhoã beá vaâ khiïm töën.

Vò thïë, coá thïí nhêån àõnh rùçng viïåc àûúåc goáp mùåt trong danh saách àïì cûã nïu trïn chó laâ sûå an uãi vúái boáng àaá nam, coân cú höåi àïí giaânh chiïën thùæng cuãa nhûäng Vùn Quyïët hay Quöëc Anh laâ tuyïåt nhiïn khöng coá. Vaâ dô nhiïn, nïëu xeát vïìthaânh tñch àún thuêìn thò hoåthêåm chñ coân keám hún caã caác àöìng nghiïåp nûä nhû Kiïìu Trinh, Lï Thõ Thûúng hay Nguyïîn Thõ Muön, nhûäng ngûúâi tuy khöng àûúåc nhêån chïë àöå lûúng thûúãng hêåu hônh nhû caác tuyïín thuã nam, nhûng hoå laåi luön laâm ngûúâi hêm möå vaâ giúái chuyïn mön haâi loâng vïì tinh thêìn vaâ thaânh tñch thi àêëu cuãa mònh.

Khöng biïët àïën bao giúâ thò boáng àaá nam múái laâm àûúåc nhû boáng àaá nûä, möåt cêu hoãi thoaåt nghe coá veã húi khöi haâi nhûng laåi laâ möåt sûå thûåc rêët àaáng phaãi suy ngêîm!

Vùn Quyïët (aáo trùæng) khoá coá cú höåi chen chên vaâo töëp 10 VÀV tiïu biïíu 2012. AÃnh: Kim Ngoåc

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.