KHÖNG COÁ “QUA” CHO HOAÂNG ANH TUÊËN

The Thao & Van Hoa - - THÏÍ THAO TRONG NÛÚÁC - THAÂNH ÀAÅT CCKM

Nöî lûåc têåp luyïån, thi àêëu trúã laåi vaâ ghi àiïím bùçng viïåc giaânh HCV cûã giêåt, HCB töíng cûã haång 56kg taåi giaãi VÀQG 2012 nhûng lûåc syä Hoaâng Anh Tuêën khöng coá trong thaânh phêìn ÀTQG úã haång cên naây taåi caác giaãi àêëu trong nùm 2013.

Múái àêy, böå mön cûã taå thuöåc Töíng cuåc TDTT àaä lïn danh saách àöåi tuyïín quöëc gia têåp trung chuêín bõ cho caác giaãi àêëu trong nùm 2013. Nhû àaä noái úã trïn, haång cên 56kg khöng coá tïn Hoaâng Anh Tuêën maâ chó coá Trêìn Lï Quöëc Toaân cuâng Thaåch Kim Tuêën. Sûå vùæng mùåt cuãa Hoaâng Anh Tuêën coá thïí noái laâ àiïìu àaáng tiïëc cho lûåc syä quï Bùæc Ninh naây, nhêët laâ khi anh àaä nöî lûåc àïí thi àêëu trúã laåi sau aán phaåt vò sûã duång chêët cêëm.

Thûåc tïë, kïët quaã taåi giaãi VÀQG 2012 cuäng cho thêëy, Hoaâng Anh Tuêën vêîn àuã nùng lûåc, trònh àöå thi àêëu úã têìm quöëc tïë. Tuy nhiïn, böå mön cuäng nhû BHL àöåi tuyïín cûã taå quöëc gia coá lyá do àïí gaåt Hoaâng Anh Tuêën maâ chó triïåu têåp Trêìn Lï Quöëc Toaân vaâ Thaåch Kim Tuêën, nhûäng lûåc syä àûúåc coi laâ àaân em cuãa Hoaâng Anh Tuêën. Lyá do laâ búãi phong àöå cuãa Trêìn Lï Quöëc Toaân vêîn àang öín àõnh vaâ tiïën böå. Trong khi àoá, sau khi tûâ chöëi àön lïn thi àêëu úã haång cên 62kg, Thaåch Kim Tuêën àaä lêëy laåi hònh aãnh cuãa mònh taåi giaãi treã Àöng Nam AÁ sau cuá vêëp ngaä úã giaãi VÀQG. HLV cuãa Thaåch Kim Tuêën laâ Huyânh Hûäu Chñ cho biïët, khi vûúåt qua cuá söëc têm lyá, Thaåch Kim Tuêën àaä phaát huy àûúåc töët khaã nùng cuãa mònh vaâ öng tin Tuêën “con” coân coá thïí phaát triïín, tiïën böå hún chûá khöng phaãi àaä hïët thúâi. Öng Chñ cuäng cho rùçng, Thaåch Kim Tuêën khöng phaãi eáp cên nhiïìu khi thi àêëu haång 56kg vaâ khi Tuêën coân thi àêëu töët úã haång cên naây thò chùèng coá lyá do gò phaãi chuyïín lïn thi àêëu haång 62kg, nhêët laâ khi viïåc chuyïín haång cên àïí thi àêëu vöën laâ àiïìu bêët àùæc dô vúái bêët cûá lûåc syä naâo.

Cú höåi cuãa Hoaâng Anh Tuêën trong lêìn têåp trung àêìu nùm 2013 khöng coá nhûng nïëu vêîn kiïn trò vaâ thïí hiïån àûúåc mònh, caánh cûãa àöåi tuyïín quöëc gia chûa hùèn àaä kheáp laåi vúái lûåc syä naây.

Ngoaâi sûå vùæng mùåt cuãa lûåc syä Hoaâng Anh Tuêën, danh saách àöåi tuyïín cûã taå quöëc gia khöng coá thay àöíi àaáng kïí naâo khaác. HLV trûúãng cuãa àöåi vêîn laâ Nguyïîn Vùn Ngoåc, ngûúâi tûâng àaãm nhiïåm võ trñ phiïn dõch cho chuyïn gia thúâi àiïím nùm 2008. Àiïìu àaáng noái laâ trong cuá saãy chên, huåt HCÀ àaáng tiïëc cuãa Trêìn Lï Quöëc Toaân taåi Olympic London 2012, öng Ngoåc bõ xem laâ khöng thïí hiïån àûúåc vai troâ cuãa HLV trûúãng, khöng coá yá kiïën àöëi vúái chuyïn gia àïí àûa ra quyïët àõnh dûát khoaát vaâ húåp lyá trong nhûäng lêìn thi àêëu quan troång cuãa àö cûã Trêìn Lï Quöëc Toaân.

Khaách múâi CLB Phoáng viïn thïí thao TP.HCM bõ loaåi ngay sau voâng baãng àaä àaânh, àïën àöåi chuã nhaâ Haãi Phûúng Nam cuäng bêåt baäi khoãi voâng baán kïët. Thêåm chñ, trong trêån àêëu tranh haång 3, hoå coân àïí thua Cafe Control vúái tyã söë 2 – 3. Kïët quaã, sau gêìn möåt thaáng tranh taâi, DTK AGC laâ àöåi giaânh ngöi vö àõch sau chiïën thùæng 1 – 0 ngheåt thúã trûúác àöëi thuã Àöìng Tiïën.

Duâ múái lêìn àêìu tiïn àûúåc töí chûác nhûng giaãi àêëu quy tuå àûúåc rêët nhiïìu nhûäng ngöi sao futsal, nhiïìu àöåi thêåm chñ mang caã thaânh viïn ÀTQG futsal vaâo dûå giaãi. Àoá laâ chûa kïí noâng cöët nhûäng CLB coá tiïëng nhû Thaái Sún Nam, Tên Nhêåt Minh... Sau trêån àêëu cuöëi cuâng trïn sên Nhaâ thi àêëu Raåch Miïîu (Q.Phuá Nhuêån) vaâo chiïìu qua, BTC àaä trao caác giaãi thûúãng, caá nhên vaâ têåp thïí. Theo àoá, àöåi VÀ DTK AGC nhêån cuáp vaâ 15 triïåu àöìng. AÁ quên Àöìng Tiïën àûúåc thûúãng 10 triïåu àöìng vaâ àöåi haång 3 Cafeá Control nhêån 5 triïåu àöìng.

Hoaâng Anh Tuêën (phaãi) khöng àûúåc triïåu têåp vaâo ÀT cûã taå QG nùm 2013. AÃnh: Nguyïîn Quyïët

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.