Hy voånång cho Tiïënën Minh

The Thao & Van Hoa - - THÏÍ THAO TRONG NÛÚÁC - HAÂN ÀAN

Sau giaãi Haân Quöëc múã röång, tay vúåt Nguyïîn Tiïën Minh seä tiïëp tuåc dûå giaãi Malaysia múã röång, diïîn ra tûâ ngaây 15 àïën 20/1/2013 taåi thuã àö Kuala Lumpur. Àêy cuäng laâ möåt giaãi àêëu thuöåc hïå thöëng Superseries coá töíng giaá trõ giaãi thûúãng laâ 400.000USD.

Theo dûå kiïën, lïî böëc thùm, phên cùåp cuãa giaãi àêëu naây seä diïîn ra ngaây 2/1 túái. Àang àûáng àêìu baãng xïëp haång àún nam, Lee Chong Wei cuãa nûúác chuã nhaâ àûúng nhiïn laâ haåt giöëng söë 1 cuãa giaãi àêëu. Trong khi àoá, Tiïën Minh àûáng haång 8 cuäng nùçm trong söë caác tay vúåt seä àûúåc xïëp laâm haåt giöëng cuâng vúái Kenichi Tago, Sho Sasaki... Viïåc tham dûå hai giaãi àêëu liïn tiïëp àïìu thuöåc hïå thöëng Superseries laâ Haân Quöëc múã röång vaâ Malaysia múã röång laâ cú höåi töët àïí Tiïën Minh thïí hiïån àûúåc traång thaái têm lyá tûå tin, chuã àöång trong nhûäng giaãi àêëu mang tñnh chêët khúãi àöång cho muâa thi àêëu 2013.

Trûúác mùæt, trong ñt ngaây túái, Tiïën Minh seä sang Haân Quöëc àïí thi àêëu giaãi Haân Quöëc múã röång sau àoá tûâ àêy bay sang Malaysia dûå tiïëp giaãi àêëu taåi Kuala Lumpur. Laâ ngûúâi múã haâng cho TTVN trong nùm 2013, hy voång Tiïën Minh seä coá kïët quaã thi àêëu thaânh cöng trong nhûäng ngaây àêìu nùm. Àêy cuäng laâ àiïìu kiïån àïí Tiïën Minh cuãng cöë võ trñ thûá 8 trïn baãng xïëp haång cuãa Liïn àoaân cêìu löng thïë giúái, thêåm chñ coân coá cú höåi thùng tiïën lïn nhûäng võ trñ êën tûúång hún.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.