MESSI, ÖNG VUA CUÃA NHÛÄNG CUÁ ÀUÁP

BARCA

The Thao & Van Hoa - - LIGA BBVA - NGOÅC HUY

Nùm 2012, thaânh tñch ghi baân cuãa Messi àaä àûúåc ghi vaâo saách kyã luåc Guinness. Àïí chaåm àïën kyã luåc 91 baân thùæng cho Barca vaâ Argentina, Messi thûúâng xuyïn thïí hiïån “thoái quen” ghi nhûäng cuá àuáp. Cuå thïí, coá gêìn 50% söë baân thùæng cuãa anh àûúåc thûåc hiïån búãi nhûäng cuá “doblete”.

Nùm 2012 cuãa Lionel Messi múã ra bùçng cuá àuáp vaâo lûúái Osasuna, trong trêån lûúåt ài Cuáp Nhaâ Vua maâ àöåi chuã nhaâ Barca giaânh chiïën thùæng 4-0. Trêån êëy, Messi chó vaâo sên trong khoaãng hún 30 phuát cuöëi thay cho Pedro, vaâ chûâng àoá thúâi gian àuã àïí anh giuáp Barca coá thïm hai baân thùæng (Fabregas ghi liïn tiïëp hai baân trong hiïåp thûá nhêët). Möåt khúãi àêìu töët hún hùèn so vúái nùm trûúác àoá, khi Messi tõt ngoâi vaâ Barca hoâa trïn sên San Mames cuãa Bilbao vúái tyã söë 1-1.

22 trêån lêåp cuá àuáp

Khúãi àêìu êën tûúång êëy àûúåc Messi tiïëp nöëi vúái cuá àuáp thûá hai vaâo lûúái Betis, trong trêån àêëu maâ Barca àöëi mùåt vúái quaá nhiïìu khoá khùn tûâ àöëi thuã thaânh Sevilla. Sau àoá laâ hat-trick trïn sên La Rosaleda, giuáp Barca vûúåt qua Malaga vúái tyã söë àêåm 4-1. Nhûäng serie baân thùæng cuãa La Pulga àûúåc tiïëp nöëi hïët sên chúi naây sang àêëu trûúâng khaác, nöíi bêåt laâ 6 baân thùæng trong hai trêån àêëu vúái Leverkusen úã Champions League (taåi Camp Nou, Messi ghi àïën 5 baân).

Nûãa cuöëi nùm 2012 múái laâ giai àoaån Messi thûåc sûå laâ cún aác möång vúái caác thuã mön àöëi phûúng. Cêìu thuã 25 tuöíi ngûúâi Argentina àaä ghi möåt leâo 15 cuá àuáp khaác nhau, vúái 14 cho Barca (11 taåi La Liga) vaâ lêìn khaác trong maâu aáo ÀTQG. Riïng cuá àuáp vúái Argentina mang yá nghôa rêët quan troång, khi noá giuáp àöåi boáng xanh - trùæng àaánh baåi ÀKVÀ Nam Myä Uruguay 3-0, thuöåc voâng loaåi World Cup 2014.

Tñnh trong caã nùm, Messi àaä ghi àïën 22 cuá àuáp, tûúng àûúng vúái 44 trong töíng söë 91 baân thùæng cuãa anh. 21 trong söë 22 cuá àuáp àûúåc ghi cuâng Barca. Naån nhên cuãa Messi laâ 14 àöåi boáng khaác nhau, trong àoá coá 5 àöëi thuã maâ anh ghi ñt nhêët hai cuá àuáp trong nùm qua, laâ Osasuna, Betis, Zaragoza, Spartak Moskva, vaâ Rayo Vallecano. Chi tiïët hún, 18 cuá àuáp àûúåc Messi ghi úã La Liga, 2 úã Champions League, 1 úã Cuáp Nhaâ Vua, vaâ 1 vúái Argentina.

Ngoaâi ra, La Pulga coân ghi àûúåc 6 hat-trick, 2 poker (4 baân) vaâ 1 manita (5 baân). Nhû vêåy, àaä coá àïën 31 trêån àêëu Messi ghi tûâ hai baân thùæng trúã lïn. Hiïån taåi, Messi cuäng àaä coá 59 cuá àuáp trong sûå nghiïåp úã La Liga. Chó coá huyïìn thoaåi Telmo Zarra súã hûäu nhiïìu cuá àuáp hún Messi trong lõch sûã La Liga, vúái 76 lêìn ghi “doblete”.

Vua ghi baân úã Camp Nou

Messi àaä vûún lïn trúã thaânh cêy ghi baân xuêët sùæc nhêët lõch sûã Barca, vúái 288 baân. Coá nghôa laâ Messi àang caách “ngöi nhaâ 300” àuáng 12 baân thùæng nûäa (khöng tñnh ÀTQG). ÚÃ Têy Ban Nha, khöng nhiïìu cêìu thuã ghi àûúåc tûâ 300 baân trúã lïn. Di Stefano vúái 307 baân, vaâ thaânh tñch 323 baân cuãa Raul ghi cho Real Madrid, trúã thaânh nhûäng muåc tiïu múái àïí Messi vûúåt qua. Kyã luåc 312 baân thùæng cuãa möåt cêìu thuã Argentina ghi trong maâu aáo caác CLB maâ Maradona nùæm giûä cuäng àang úã rêët gêìn Messi.

Àêëy laâ nhûäng cêu chuyïån maâ chuáng ta seä nhùæc àïën trong suöët chiïìu daâi nùm 2013. Tñnh riïng trong nùm 2012, Messi laâ vua ghi baân úã Camp Nou vúái 79 baân thùæng. Trong àoá, coá 44 baân thuöåc vïì muâa trûúác, vaâ 35 baân muâa 2012-13. Thaânh tñch cuãa Messi chiïëm àïën 45,14% trong töíng söë 175 baân thùæng maâ caã àöåi Barca ghi àûúåc 12 thaáng qua. Möåt so saánh nhoã àïí thêëy Messi àoáng goáp söë baân thùæng nhiïìu thïë naâo vúái àöåi chuã sên Camp Nou: nùm 2012, Xavi vaâ Cesc Fabregas laâ nhûäng ngûúâi ghi nhiïìu baân thûá hai cho Barca, àïìu coá 11 baân; nghôa laâ chûa bùçng 1/7 so vúái Messi. Khoaãng caách giûäa La Pulga vúái ngûúâi àûáng ngay sau anh lïn àïën 68 baân, möåt con söë khöíng löì!

Têët caã nhûäng con söë thöng kï trïn àêy chó thïí hiïån roä möåt thûåc tïë töìn taåi trong nhiïìu nùm qua: Barca àaä vaâ àang tiïëp tuåc lïå thuöåc khaã nùng ghi baân cuãa Messi. Tñnh tûâ kyã nguyïn Pep Guardiola, söë baân thùæng cuãa Messi ghi tùng lïn tûâng muâa, 38, 47, 53 vaâ 73. Hiïån taåi, Messi àaä coá 35 baân sau 26 trêån. Con söë naâo àang chúâ anh phña trûúác? Nïëu giûä àûúåc hiïåu suêët hiïån taåi, vaâ trong trûúâng húåp àaá 60 trêån nhû muâa trûúác, söë baân thùæng cuãa Messi seä laâ 80!

Messi àaä thûåc hiïån töíng cöång 22 cuá àuáp trong nùm 2012, vúái 21 trong söë àoá cuâng Barca. Ngoaâi ra, La Pulga coân coá

6 lêìn lêåp hattrick, 2 poker vaâ

1 manita.

Messi lêåp 22 cuá àuáp trong nùm 2012

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.