Thênìnìnì tûúnånånåg cuaãaãaã Mascherano laâ “sao” Real

The Thao & Van Hoa - - LIGA BBVA - K.À - SÚN TUÂNG

Thaânh tñch 22 cuá

àuáp cuãa Messi trong nùm 2012 àûúåc thûåc hiïån vaâo lûúái 14 àöåi boáng khaác nhau. Coá 5 àöåi boáng nhiïìu hún möåt lêìn phaãi chõu cuá àuáp cuãa Messi, göìm Osasuna, Betis, Zaragoza, Spartak Moskva,

vaâ Rayo Vallecano. Khoaãng caách vïì söë lêìn lêåp cöng cuãa Messi (79 baân) vúái cêìu thuã ghi nhiïìu baân thûá

hai cuãa Barca trong nùm 2012

(Xavi vaâ Fabregas, cuâng

11 baân) laâ 68.

Múái àêy, Mascherano àaä cho biïët cêìu thuã thêìn tûúång cuãa anh chñnh laâ Claude Makelele, cûåu danh thuã cuãa Real Madrid vaâ Chelsea: “Thêìn tûúång cuãa töi luön laâ Makelele. Khi töi coân treã, töi luön cöë gùæng bùæt chûúác anh êëy. Búãi vò nhû möåt tiïìn vïå töí chûác, anh êëy chúi hay nhêët úã võ trñ àoá”, anh chia seã trïn trang chuã cuãa Barca.“Töi àaä xem anh êëy thi àêëu vaâ cöë gùæng hoåc hoãi. Ngoaâi ra, töi coân coá cú höåi àöëi mùåt vúái anh êëy khi töi coân thi àêëu úã Liverpool vaâ anh êëy chúi cho Chelsea. Laâ möåt tiïìn vïå töí chûác, anh êëy laâ cêìu thuã hay nhêët maâ töi tûâng thêëy”, cêìu thuã 28 tuöíi phaát biïíu. Bïn caånh àoá, anh cuäng àûúåc yïu cêìu traã lúâi vïì võ HLV maâ mònh thñch laâm viïåc nhêët trong sûå nghiïåp cêìu thuã: “Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, Rafael Benitez vaâ bêy giúâ laâ Tito Vilanova. Vúái têët caã hoå, töi àaä hoåc àûúåc rêët nhiïìu àiïìu. Cuäng coá thïí noái rùçng, hoå àaä cho töi möåt vaâi àiïìu cho tûúng lai”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.