Barca tiïpëpëpë cênånånå “Messi cuaãaãaã Brazil”

The Thao & Van Hoa - - LIGA BBVA -

Cassiano Bouzon àang traân trïì cú höåi àûúåc àêìu quên cho àöåi boáng haâng àêìu thïë giúái Barcelona. Chó múái 11 tuöíi nhûng Cassiano Bouzon àaä gêy êën tûúång maånh vúái khaã nùng tuyïåt vúâi trïn haâng cöng. Nhoã con nhûng súã hûäu chên traái kheáo leáo, khaã nùng xoay xúã töët àïí vûúåt qua haâng raâo hêåu vïå cuãa àöëi phûúng, Cassiano Bouzon àûúåc mïånh danh laâ “Messi múái”.Múái àêy Cassiano Bouzon àaä àûúåc múâi àïën chêu Êu àïí têåp luyïån thûã trong 3 tuêìn sau khi video ghi laåi caãnh cêåu beá khoe taâi nùng trïn sên coã àûúåc post lïn YouTube.

Theo baáo chñ Brazil, Bouzon àaä taåo àûúåc êën tûúång maånh vúái caác tuyïín traåch viïn àïën tûâ loâ àaâo taåo La Masia cuãa Barcelona. Do tuöíi taác coân ñt, Bouzon coân phaãi chúâ àúåi thïm thúâi gian nûäa múái coá thïí biïën ûúác mú thaânh hiïån thûåc. Trûúác mùæt, cêåu beá seä gia nhêåp CLB Fluminense àïí tiïëp tuåc phaát triïín kyä nùng cuãa mònh.

“Barcelona khiïën töi rêët haâi loâng vúái nhûäng àïì xuêët. Caánh cûãa seä khöng bao giúâ àoáng, cêåu beá seä coá thïí àïën àoá khi 13 hoùåc 14 tuöíi. Hiïån taåi chuáng töi àaä quyïët àõnh cho con gia nhêåp Fluminense. Vaâo ngaây 4/1 hoùåc 5/1 túái, Bouzon seä túái Rio de Janeiro kyá húåp àöìng”, böë cuãa Bouzon, cûåu cêìu thuã Tiquinho cho biïët.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.