“GÙÆP LÛÃA BOÃ TAY NGÛÚÂI” Kyâ cuöëi:

ÀÙÇNG SAU VUÅ MOU “ÀÊÌU HAÂNG BARCA VAÂ TRAÃM CASILLAS”

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ TÊY BAN NHA - KHANG CHI

Jose Mourinho khöng muöën ra ài vúái tû caách laâ möåt HLV bêët taâi, duâ àaä tûâ lêu öng biïët roä, qua kinh nghiïåm baãn thên, mònh khöng thïí thaânh cöng thïm nûäa úã Real Madrid. Tûâ Porto túái Chelsea hay Inter vaâ Madrid, thaânh cöng lúán thûúâng chó àïën vúái “Ngûúâi àùåc biïåt” úã muâa boáng thûá hai, vaâ do vêåy öng luön tòm caách “chuöìn” súám.

“Gùæp lûãa boã tay ngûúâi”

Vêën àïì nùçm úã chöî, caác chiïën thuêåt, chiïën lûúåc vaâ löëi huêën luyïån cuãa Mou chó coá thïí gêy bêët ngúâ möåt, hai nùm àêìu tiïn, sau àoá noá rêët dïî bõ hoáa giaãi. Löëi phoâng ngûå phaãn cöng maâ öng aáp duång seä trúã lïn keám hiïåu quaã nïëu àöëi phûúng cuäng chúi cuâ nhêìy, phoâng thuã nhiïìu têìng lúáp, khöng àïí khoaãng tröëng cho caác hêåu vïå vaâ tiïìn vïå cuãa Real thûåc hiïån nhûäng àûúâng chuyïìn vûúåt tuyïën, têån duång töëc àöå di chuyïín cûåc nhanh vaâ khaã nùng dûát àiïím cuãa Ronaldo, Benzema hay Higuain.

Löëi àaá cuâ nhêìy triïåt tiïu thïë maånh cuãa Madrid laâ phaãn cöng chúáp nhoaáng, töëc àöå choáng mùåt vaâ suát boáng ghi baân. Mùåt khaác, caác àöëi phûúng cuäng àaä nùæm àûúåc “goát Achilles” cuãa Real dûúái thúâi Mourinho: rêët keám trong caác tònh huöëng cöë àõnh, vaâ hoå khöng ngûâng khoeát sêu vaâo nhûúåc àiïím naây.

Mou cuäng biïët roä chñnh saách têåp trung moåi quyïìn lûåc trong tay, gêy aáp lûåc liïn tuåc lïn caác cêìu thuã vaâ cuöåc chiïën àún phûúng chöëng laåi têët caã thïë giúái maâ öng tiïën haânh thûúâng chó àem laåi kïët quaã ngùæn haån, nhûng nïëu keáo daâi ba nùm thò noá seä laâm cho têët caã nhûäng ngûúâi xung quanh öng mïåt moãi, vïì thïí chêët lêîn tinh thêìn, laâm giaãm hiïåu quaã thi àêëu.

Mou khöng thïí thûâa nhêån löëi chúi bõ bùæt baâi, vaâ thêët baåi cuãa Real do löîi cuãa HLV. Öng phaãi tòm ra nhûäng ngûúâi gaánh traách nhiïåm cho mònh, laâ troång taâi, HLV àöëi phûúng, hoåc troâ hay baáo chñ. Thïë laâ öng àöí löîi cho têët caã, àïí khöng ai coân chuá yá thûåc chêët cuãa vêën àïì laâ chuyïn mön. Viïåc dùçn mùåt caác hoåc troâ, tûâ Oezil, Di Maria àïën Ramos vaâ Casillas, kïët húåp vúái viïåc töë caáo CLB thiïëu sûå uãng höå chñnh saách chuyïín nhûúång, àaâo taåo treã, chöëng laåi troång taâi vaâ baáo chñ..., Mou muöën noái vúái caã thïë giúái rùçng thêët baåi cuãa Real thúâi gian qua laâ löîi cuãa thïí chïë; cêìu thuã khöng muöën àaá boáng nûäa, chûá khöng phaãi do taâi nùng cêìm quên cuãa öng. Mou tûâng noái cöng khai taåi möåt cuöåc hoåp baáo: “Caã àöåi boáng maâ chó coá hai, ba caái àêìu nghô túái boáng àaá”, vaâ “töi khöng coá möåt àöåi boáng”. Vêåy laâ quaá roä!

Perez “röëi nhû gaâ mùæc toác”

Roä raâng laâ Chuã tõch Florentino Perez khöng thïí haâi loâng vúái tuyïn böë “Liga laâ khöng thïí”, vaâ quyïët àõnh “traãm” Casillas cuãa Mou. Vò thïë, phaát biïíu trong cuöåc gùåp mùåt vúái baáo giúái nhên dõp lïî Giaáng sinh, Perez khùèng àõnh, “úã Madrid khöng coá ai àêìu haâng bao giúâ”, vaâ ngay sau ngaây Casillas phaãi ngöìi dûå bõ, öng àaä àïën dûå “trêån àêëu cuãa hy voång” do Iker töí chûác.

Tuy nhiïn, öng vêîn chûa biïët laâm gò vúái Mou búãi ba lyá do.

Thûá nhêët, nïëu sa thaãi Mou, àöìng nghôa vúái viïåc cho caã Karanka, Rui Faria, Louro vaâ Morias nghó viïåc, thò söë tiïìn böìi thûúâng seä rêët lúán. Riïng vúái “Ngûúâi àùåc biïåt” àaä laâ 40 triïåu euro. Chûa kïí, öng cuäng seä phaãi boã ra möåt söë tiïìn khöng nhoã khaác nïëu muöën coá möåt HLV têìm cúä nhû Mou cuâng böå sêåu ài keâm.

Thûá hai, khöng dïî tòm àûúåc möåt HLV àuã sûác thay àöíi löëi chúi cuãa caã möåt àöåi boáng chó trong möåt thúâi gian ngùæn, àïí àaánh baåi M.U úã voâng 1/ 8 Champions League, vaâ sau àoá vö àõch giaãi àêëu naây trong böëi caãnh bïët baát taåi Liga, mêët àoaân kïët nöåi böå nghiïm troång, thiïëu dûå aán thïí thao daâi haån. Vaâ nïëu coá, nhû Joachim Loew, Marcello Lippi, Del Bosque, Pep Guardiola thò möîi ngûúâi àïìu coá lyá do riïng àïí tûâ chöëi lúâi múâi cuãa Real.

Thûá ba, vaâ quan troång nhêët, sa thaãi Mou àöìng nghôa vúái viïåc thûâa nhêån sai lêìm lúán cuãa BLÀ hiïån nay, cuå thïí laâ cuãa chñnh Perez. Florentino àaä khöng thïí thùæng àûúåc chñnh mònh. Öng khöng daám thûâa nhêån mònh möåt lêìn nûäa laåi sai lêìm nghiïm troång. ÚÃ nhiïåm kyâ àêìu, öng àaä sai khi àùåt canh baåc cuãa mònh vaâo caác “galaticos”, lêìn naây öng laåi sai khi àùåt hïët tiïìn baåc, quyïìn bñnh, thêåm chñ caã danh dûå vaâ truyïìn thöëng cuãa àöåi boáng vaâo tay möåt HLV. Liïåu caác höåi viïn vaâ cöí àöng coá thïí tha thûá cho Perez trong cuöåc bêìu cûã sùæp túái, nïëu öng “thay ngûåa giûäa doâng” vaâ khöng coá “Decima”. Nhûng giûä Mou cuäng khöng phaãi laâ möåt baão àaãm coá “Decima”. Perez biïët vêåy, nïn caâng thïm röëi trñ.

Chûa tòm àûúåc cêu traã lúâi cho cêu hoãi “töìn taåi hay khöng töìn taåi” àöëi vúái Mou thò Perez chó coân caách chúâ thïm möåt thúâi gian nûäa, ñt nhêët laâ sau 1/8 Champions League. Khöng biïët luác àoá moåi chuyïån liïåu coá quaá muöån hay khöng. Vêåy thò phaãi chúâ xem! Trong sûå nghiïåp cuãa mònh, chiïëc ghïë HLV cuãa Chelsea laâ núi maâ Mourinho ngöìi lêu nhêët. Öng ngöìi taåi àoá àïën muâa giaãi thûá 4 (2007-08), vaâ

bõ sa thaãi sau hún möåt thaáng

àêìu muâa.

Vúái Porto vaâ Inter, Mourinho

àïìu ra ài sau muâa giaãi thûá hai cêìm quên, vaâ àiïím chung laâ öng mang vïì cho caác CLB naây

danh hiïåu Champions

League. Kïí tûâ khi bûúác chên vaâo con

àûúâng huêën luyïån, Mourinho cuâng caác CLB cuãa mònh àaåt àûúåc tyã lïå chiïën thùæng laâ 68,79%.

Nûãa nùm sau khi baán Daniel Carvajal cho Leverkusen, Real Madrid àang lïn kïë hoaåch mua laåi cêìu thuã 20 tuöíi naây. Muâa heâ 2012, Real àaä baán Carvajal cho àöåi boáng Bundesliga vúái chi phñ 5 (+1) triïåu euro. Trong maâu aáo Leverkusen, Carvajal àaä thi àêëu rêët êën tûúång. Cûåu àöåi trûúãng Real Castilla àaä gêy êën tûúång khi coá 1 baân thùæng, vaâ thûåc hiïån 4 àûúâng chuyïìn thaânh baân.Riïng úã Bundesliga, Carvajal àaä tham dûå 15 trong töíng söë 17 trêån àêëu sau giai àoaån lûúåt ài vúái àöåi boáng àang xïëp nhò baãng, chó sau Bayern Munich.Sau maân trònh diïîn cuãa Carvajal, Real àaä quyïët àõnh mua laåi anh. Theo àiïìu khoaãn chuyïín nhûúång maâ hai CLB àaä kyá nûãa nùm trûúác, Real seä phaãi boã ra 8 triïåu euro nïëu muöën mua laåi Carvajal. Trong böëi caãnh haâng thuã gùåp nhiïìu mêët maát, vaâ haânh lang phaãi chó coân möåt mònh Arbeloa (nhûäng cêìu thuã treã khaác àïìu khöng coá cú höåi), BLÀ Real àaä quyïët àõnh àûa tuyïín thuã U-21 Têy Ban Nha trúã laåi Bernabeu.Vêën àïì luác naây thuöåc vïì caá nhên Carvajal. Trúã laåi Bernabeu àïí ngöìi dûå bõ vaâ sûå nghiïåp ài xuöëng, hay tiïëp tuåc gùæn boá vúái Leverkusen àïí phaát triïín hún nûäa nùng lûåc cuãa mònh.

Perez (traái) khöng biïët nïn xûã lyá Mourinho thïë naâo.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.