LÏN SAÂN ÀÏÍ KIÏËM TIÏÌN?

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ TÊY BAN NHA - N.H

Quaá trònh xêy dûång SVÀ Bernabeu àaåt tiïu chuêín 5 sao cuãa Florentino Perez àang gùåp phaãi rùæc röëi vïì chi phñ, cuäng nhû xin giêëy pheáp tûâ chñnh quyïìn Madrid. Vïì giêëy pheáp, Perez tûå tin öng coá thïí giaânh àûúåc dïî daâng. Tuy nhiïn, vïì mùåt kinh phñ laâ àiïìu khöng àún giaãn. Trûúác hïët, huy àöång vöën tûâ caác cöí àöng vaâ àöëi taác khöng thïí àuã cho hoaåt àöång.

Chûa kïí, hiïån taåi Real àang coá khoaãn núå àïën haån laâ 272 triïåu euro. Trong söë naây, coá 116 triïåu euro laâ núå ngùæn haån. Do àoá, Perez buöåc phaãi xêy dûång kïë hoaåch múái.

Àêìu tiïn, kïë hoaåch caãi töí sên Bernabeu àûúåc thay àöíi. Möåt phêìn sên àûúåc laâm laåi, vaâ nêng cêëp chöî ngöìi lïn tûâ 5.000 àïën 10.000. Nhiïìu khaã nùng, phûúng aán cuöëi cuâng laâ chöët laåi úã con söë 93.000 chöî ngöìi, theo tiïu chuêín UEFA. Nïëu hoaân têët, Bernabeu seä trúã thaânh SVÀ lúán thûá ba trïn thïë giúái, sau Estadio Azteca úã Mexico (105.000) vaâ Camp Nou (98.777 - theo xaác nhêån cuãa UEFA). Hiïån taåi, Bernabeu coá 83.000 ghïë.

Thûá hai, Perez àang dûå àõnh àûa cöí phiïëu Real lïn saân giao dõch chûáng khoaán. Thaânh cöng cuãa M.U ngay khi àûa cöí phiïëu lïn niïm yïët thõ trûúâng chûáng khoaán New York àaä laâm thay àöíi suy nghô cuãa Perez. Öng truâm ngaânh xêy dûång naây thêåm chñ coân tûå tin Real seä kiïëm àûúåc nhiïìu hún nhûäng gò maâ M.U giaânh àûúåc thúâi gian qua.

Theo àoá, Perez àang chuêín bõ nhûäng cuöåc àaâm phaán vúái 3 àöëi taác ngên haâng lúán, Credit Suisse, Barclays vaâ Societe Generale. Caã ba ngên haâng àïìu sùén saâng baão laänh àïí Real tiïën haânh lïn saân. Bïn caånh àoá, coân coá möåt àöëi taác AÃ rêåp àûáng sau lûng trong vai troâ quaãn lyá quyä. Àêy laâ àöëi taác bñ mêåt, vaâ hiïån taåi khöng möåt thöng tin naâo àûúåc tiïët löå ra ngoaâi.

Möåt khi kïë hoaåch àûúåc thûåc thi, Real ngay lêåp tûác seä thu vïì khoaãng 250 triïåu euro. Nhûäng nguöìn tin tûâ Bernabeu cho rùçng, Real àang súã hûäu nguöìn traái phiïëu “nùng suêët cao”. Khoaãn kinh phñ naây àuã àïí Perez thûåc hiïån rêët nhiïìu viïåc. Khöng nhûäng thïë, nïëu hoaân têët súám quaá trònh naây, Perez coân giaânh àûúåc nhiïìu sûå uãng höå tûâ caác cöí àöng vaâ cûã tri, khi cuöåc bêìu cûã chó coân nûãa nùm nûäa seä bùæt àêìu.

Real àang thêët baåi trïn sên coã, trong phoâng thay àöì vò nhûäng chuyïån nöåi böå, maâ Mourinho laâ ngoâi nöí. Duâ vêåy, möåt khi giaânh chiïën thùæng trong cuöåc chiïën vïì taâi chñnh vaâ àûa hònh aãnh Real lïn möåt têìm cao múái, Perez seä truát àûúåc gaánh nùång trïn vai, vaâ nghô àïën nhiïåm kyâ múái úã Nhaâ Trùæng. Kïë hoaåch àaä àûúåc vaåch ra sùén, vaâ bêy giúâ chó laâ caách thûác thûåc hiïån.

Perez àang coá kïë hoaåch àûa Real lïn saân chûáng khoaán

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.