THÙÆNG. THUA. THÙÆNG. THUA. GIÚÂ THÙÆNG?

23H00 NGAÂY 30/12, SÊN LOFTUS ROAD: QPR20 - LIVERPOOL10

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - VOÂNG 20 - TRÊÌN TROÅNG

ÀKïí

Trong khi QPR seä tòm caách thoaát khoãi võ trñ beát baãng xïëp haång thò Liverpool muöën chêëm dûát chuöîi trêån tröìi suåt thêët thûúâng vûâa qua khi hai àöåi gùåp nhau trong ngaây cuöëi nùm úã Loftus Road.

öåi boáng aáo àoã àaä traãi qua nhûäng thùng trêìm kyâ laå trong cuöåc nûúác ruát cuöëi nùm khi cûá sau möåt chiïën thùæng hûáng khúãi laâ möåt thêët baåi àêìy thêët voång. Vúái danh saách caác àöëi thuã trong thaáng 12 úã Premier League bao göìm Southampton, West Ham, Aston Villa, Fulham, Stoke vaâ QPR töëi nay, àoá leä ra laâ thúâi cú àïí àöåi boáng cuãa HLV Rodgers bûát phaá trïn baãng xïëp haång. Tuy nhiïn, cho túái thúâi àiïím naây, hoå chó laâm àûúåc möåt nûãa so vúái kyâ voång. Sau nhûäng trêån thùæng chùæc chùæn Southampton, West Ham laâ thêët baåi tan naát trûúác Villa ngay úã sên nhaâ Anfield, röìi hoå àaánh baåi Fulham 4-0 trûúác khi laåi àïí Stoke quêìn cho túi taã cuöëi tuêìn röìi.

Liverpool thiïëu möåt ngûúâi dêîn dùæt, haâng cöng phuå thuöåc quaá nhiïìu vaâo Luis Suarez, trong khi caác hêåu vïå àaä quïn mêët sûå chùæc chùæn vöën tûâng laâ thïë maånh cuãa àöåi boáng aáo àoã, ngay caã trong nhûäng thúâi àiïím khoá khùn. Nhûng têët caã nhûäng àiïìu àoá chûa phaãi laâ lyá do chñnh dêîn túái sûå bêët öín àïën kyâ laå cuãa Liverpool. Nhòn caách maâ Villa thua tan taác Chelsea 0-8 úã Stamford Bridge cuöëi tuêìn trûúác, röìi àaåi baåi 04 trûúác Tottenham, khoá coá thïí tin rùçng àoá laâ àöåi boáng hoaân toaân chuã àöång, chúi trïn chên vaâ dûát àiïím cûåc kyâ lúåi haåi taåi Anfield. Stoke cuäng vêåy. Chiïën thùæng 3-1 trûúác Liverpool laâ lêìn àêìu àöåi boáng cuãa HLV Tony Pulis ghi 3 baân vaâo lûúái àöëi thuã úã Premier League kïí tûâ khi hoå àaánh baåi Blackburn vúái tó söë tûúng tûå vaâo thaáng 11/2011.

Vûâa àaá thùæng, vûâa àaá àeåp? Coá maâ mú!

Thêët baåi trûúác Villa laâ möåt cuá söëc lúán. Trêån thua Stoke thò trong dûå àoaán cuãa nhiïìu ngûúâi. Nhûng vêën àïì khöng chó laâ kïët quaã, vêën àïì laâ caách thua trêån cuãa Liverpool. Trúã laåi vúái lyá do hoå trúã nïn bêët öín, traách nhiïåm chñnh coá leä thuöåc vïì Rodgers vaâ löëi chúi múái maâ öng àang cöë xêy dûång úã Anfield. Trong quaá khûá, Liverpool vêîn laâ möåt àöåi boáng gêy thêët voång, nhûng hoå luön biïët caách àaá chùæc chùæn úã phña sau, ngùn caãn àöëi thuã ghi baân vaâ nïëu khöng thùæng nöíi thò cuäng giaânh lêëy 1 àiïím nhúâ haâng phoâng ngûå, duâ löëi chúi nhaâm chaán vaâ ngheâo naân. Coân giúâ àêy, khi àöåi boáng aáo àoã cöë gùæng vûâa àaá àeåp vûâa chiïën thùæng. Vúái àoâi hoãi cao nhû thïë vaâ lûåc lûúång khöng tûúng xûáng, möåt khi kïë hoaåch cuãa Rodgers thêët baåi, thò àoá seä laâ möåt trêån thua tan taác.

Tuy nhiïn, noái nhû thïë khöng coá nghôa laâ HLV ngûúâi Bùæc Ireland àaä thêët baåi hoaân toaân. Giöëng nhû bêët kyâ cuöåc caách maång naâo, nhûäng thay àöíi maâ öng àang cöë gùæng tiïën haânh úã Anfield bùæt buöåc phaãi traã giaá. Cho túái giúâ, caái giaá maâ Liverpool phaãi traã laâ khaá àùæt, nhûng vúái nhûäng con ngûúâi hiïån taåi, cuäng khoá coá thïí àùåt quaá nhiïìu hy voång vaâo Rodgers. Àiïìu quan troång laâ öng àaä vûäng loâng vúái con àûúâng mònh lûåa choån vaâ can àaãm àûa ra nhûäng quyïët àõnh dûåa trïn loâng tin àoá. Thaânh baåi coân phuå thuöåc nhiïìu yïëu töë, nhûng chùæc chùæn túái thúâi àiïím naây, sau nûãa muâa giaãi dêîn dùæt Liverpool, Rodgers khöng coá gò phaãi höëi tiïëc.

Öng cuäng seä mang löëi chúi àoá túái Loftus Road töëi nay, trûúác möåt àöåi boáng nûäa cuäng chúi khaá giöëng Villa vaâ Stoke, vúái möåt HLV giaâu kinh nghiïåm, Harry Redknapp. QPR àaä thua caã 2 trêån dõp lïî Giaáng sinh trûúác trêån àêëu sên nhaâ tuêìn naây vaâ Redknapp seä vûâa theo doäi trêån àêëu vûâa chúâ àúåi nhûäng tin tûác tûâ thõ trûúâng chuyïín nhûúång khi àöåi boáng cuãa öng seä cêìn nhûäng tùng cûúâng àaáng kïí nïëu muöën truå laåi Premier League.

Ghi àûúåc ñt baân nhêët úã giaãi Ngoaåi haång (16), coá thaânh tñch sên nhaâ tïå nhêët, vúái chó 7 àiïím tûâ 27 àiïím töëi àa sau 9 trêån, QPR coá quaá nhiïìu lyá do àïí lo lùæng töëi nay. Nhûng Liverpool cuäng khöng daám hy voång nhiïìu sau khi àïí thuãng lûúái 8 baân úã 3 trêån gêìn nhêët trïn sên khaách. Möåt trêån àêëu khoá khùn vúái caã hai maâ ngay caã chiïën thùæng cuäng chó àuã àïí nuöi laåi hy voång, chûá chûa thïí baáo hiïåu cho möåt khúãi àêìu múái.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.