SUAREZ LAÅI VÖ DUYÏN, NHÛNG ÀÛÂNG TRAÁCH ANH

VÊNË ÀÏÌ CUAÃ LIVERPOOL

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - VOÂNG 20 - T.T

tûâ sau khi ghi 2 baân vaâo lûúái Wigan úã Premier League vaâo giûäa thaáng 11, túái nay traãi qua 8 trêån, bao göìm 6 úã Premier League vaâ 2 úã Europa League, Luis Suarez múái chó ghi thïm 1 baân cho àöåi boáng aáo àoã. Phong àöå keám coãi cuãa anh ngay lêåp tûác àêíy Liverpool vaâo chuöîi ngaây àêìy bêët öín.

Söë baân thùæng trïn baãng töíng sùæp caác chên suát haâng àêìu Premier League cuãa Suarez dûâng laåi úã con söë 11 vaâ anh àang dêìn bõ nhûäng tiïìn àaåo khaác nhû Robin van Persie (14 baân) vaâ Michu (13 baân) boã laåi phña sau. Tuy nhiïn, cuöåc àua caá nhên chó laâ chuyïån nhoã, vêën àïì lúán hún laâ tiïìn àaåo ngûúâi Uruguay mang theo gêìn nhû moåi hy voång trïn haâng cöng cuãa Liverpool.

Thêåt ra, cuäng khoá àïí traách Suarez sau chuöîi trêån nhaåt nhoâa vûâa qua. Anh vêîn thi àêëu xöng xaáo, nöî lûåc hïët sûác mònh, àuöíi theo boáng khöng biïët mïåt vaâ laâ têëm gûúng lúán cho caác àöìng àöåi vïì sûå cöë gùæng trïn sên. Chó coá nhûäng baân thùæng laâ ñt ài vaâ löîi nhiïìu hún thuöåc vïì phêìn coân laåi cuãa Liverpool.

Trûúác hïët, möåt mònh tiïìn àaåo ngûúâi Uruguay àaä phaãi gaánh vaác quaá nhiïìu traách nhiïåm úã muâa giaãi naây. Sau chêën thûúng cuãa tiïìn àaåo ngûúâi YÁ Fabio Borini, Suarez ra sên möîi trêån cho àöåi boáng aáo àoã àïìu vúái kyâ voång anh seä ghi baân. Sûå xuêët sùæc vaâ nhûäng phêím chêët cuãa anh laâ khöng phaãi baân caäi, nhûng Suarez khöng phaãi laâ möåt cöî maáy vaâ nhû moåi cêìu thuã, anh seä coá nhûäng giai àoaån thùng trêìm cuãa mònh trong muâa giaãi keáo daâi túái 10 thaáng trïn 3-4 mùåt trêån.

Sûå khaác biïåt chñnh giûäa Suarez vaâ Van Persie laâ úã M.U, tiïìn àaåo ngûúâi Haâ Lan luön coá nhûäng àöìng àöåi tin cêåy àïí san seã búát gaánh nùång ghi baân. Van Persie cuäng àûúåc kyâ voång nhiïìu, nhûng anh vêîn coá thïí chúi vaâi trêån thêët voång maâ khöng quaá lo lùæng khi nhûäng Wayne Rooney, Javier Hernandez hay caác muäi têën cöng úã haâng tiïìn vïå M.U luön sùén saâng nöí suáng. AÁp lûåc vúái chên suát cuä cuãa Arsenal, do àoá, laâ khöng quaá lúán vaâ vúái möåt tiïìn àaåo, ngay caã nhûäng ngûúâi àùèng cêëp nhêët gúä boã gaánh nùång kyâ voång àïí chúi boáng thoaãi maái laâ àiïìu töëi quan troång trong viïåc tòm kiïëm baân thùæng.

Hún thïë nûäa, Suarez khöng nhêån àuã sûå höî trúå tûâ tuyïën tiïìn vïå trong thúâi gian gêìn àêy. Àoá laâ khaác biïåt chñnh giûäa anh vaâ Michu, chên suát söë 1 cuãa Swansea. Tiïìn àaåo ngûúâi TBN ghi 13/27 baân cuãa àöåi boáng aáo trùæng muâa naây, so vúái chó 11/28 baân cuãa Suarez cho Liverpool (tñnh túái trûúác lûúåt trêån cuöëi tuêìn naây), nhûng khöng hïì coá caãm giaác àöåi boáng cuãa HLV Michael Laudrup quaá phuå thuöåc vaâo Michu. Súã dô nhû vêåy laâ tiïìn àaåo ngûúâi TBN chó laâ möåt con öëc, duâ laâ con öëc quan troång nhêët, trong toaân böå cöî maáy Swansea àaä vêån haânh rêët êën tûúång tûâ àêìu muâa.

Ngûúåc laåi úã Anfield, Suarez gêìn nhû phaãi laâm moåi viïåc, ghi baân, chuyïìn boáng, àöåt phaá, töí chûác têën cöng hay thêåm chñ luâi vïì tranh cûúáp vúái àöëi phûúng. Duâ coá taâi nùng àïën àêu, möåt cêìu thuã cuäng khöng thïí laâm ngêìn êëy viïåc hïët tuêìn lïî naây sang tuêìn lïî khaác maâ vêîn thaânh cöng. Àùçng sau Michu, nhûäng Pablo Hernandez, Leon Britton, Jonathan de Guzman hay Ki Sung Yong luön höî trúå töëi àa àïí anh toãa saáng. Coân vúái Suarez, nhiïìu khi anh phaãi nöî lûåc àïí buâ àùæp cho tuöíi taác cuãa Steven Gerrard, cho sûå non núát cuãa Raheem Sterling hay phong àöå sa suát cuãa Stewart Downing. Trong böëi caãnh àêëy, thêåt khoá traách moác tiïìn àaåo ngûúâi Uruguay khi thaânh tñch ghi baân cuãa anh àang coá dêëu hiïåu ài xuöëng trong thúâi gian vûâa qua.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.