341

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - VOÂNG 20 - QPR: Liverpool: ÀÖÅI HÒNH DÛÅ KIÏËN

Liverpool àaä coá 341 lêìn dûát àiïím muâa naây, nhiïìu nhêët úã Premier League, nhûng chó coá 107 lêìn

truáng àñch.

Johnson vaâ Zamora chêën thûúng. Park Ji Sung, Cesar, Nelsen vaâ Onuoha coá thïí vùæng mùåt.

Suarez coá thïí vùæng mùåt.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.