WALCOTT COÁ THÏÍ TRÚÃ THAÂNH HENRY MÚÁI?

ARSENAL

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE VOÂNG 20 - À.LÖÅC

Nhûäng thöëng kï vïì Walcott muâa naây rêët êën tûúång. Anh àaá 19 trêån, ghi àïën 11 baân vaâ thûåc hiïån àïën 8 àûúâng kiïën taåo. Tûác trung bònh möåt trêån, Walcott trûåc tiïëp hoùåc giaán tiïëp mang laåi möåt baân thùæng cho Arsenal. Khöng cêìu thuã Arsenal naâo thi àêëu hiïåu quaã nhû anh.

Cöng bùçng maâ noái, Walcott àaä tiïën böå rêët nhiïìu úã muâa naây, duâ anh àaá caánh hay trung phong. Khi àaá trung phong, anh toã ra lúåi haåi vúái nhûäng maân bûát töëc, phaá bêîy viïåt võ vaâ dûát àiïím. Trong tònh huöëng möåt àöëi möåt vúái thuã mön àöëi phûúng, Walcott thûúâng toã rêët bònh tônh, tûå tin. Coân khi àaá caánh, anh thûúâng xuyïn thûåc hiïån nhûäng àûúâng chuyïìn coá àöå chñnh xaác cao. Muâa trûúác, nhûäng àûúâng cùng ngang cuãa Walcott cho Robin van Persie laâ vuä khñ lúåi haåi nhêët cuãa Arsenal. Muâa naây, Walcott coân taåt boáng rêët chñnh xaác.

Thûåc ra, tûâ têìm trung bònh lïn khaá thò khöng khoá. Nhûng tûâ khaá lïn xuêët sùæc, vô àaåi nhû Henry thò laåi khaác. Trûâ 3 muâa àêìu tiïn, tûâ muâa 2002-03, Thierry Henry àaä thïí hiïån mònh laâ chên suát xuêët sùæc bêåc nhêët Premier League. Àöëi thuã duy nhêët cuãa Henry thúâi àiïím êëy laâ Ruud van Nistelrooy. Henry khöng chó ghi baân àïìu àùån. Henry khöng chó maånh vïì töëc àöå. Tiïìn àaåo ngûúâi Phaáp coân laâ möåt aão thuêåt gia, vúái nhûäng pha xûã lyá boáng àêìy tinh tïë, mang àïën caãm xuác tuyïåt vúâi cho ngûúâi hêm möå.

Trïn têët caã, Henry laâ cêìu thuã xuêët sùæc nhêët cuãa Arsenal. Thúâi àiïím êëy, Arsenal súã hûäu haâng loaåt cêìu thuã gioãi, vúái nhûäng Vieira, Silva, Pires hay Ljungberg. Nhûng löëi chúi cuãa Arsenal vêîn àûúåc xêy dûång xoay quanh Henry.

Vaâ àûâng quïn rùçng, Henry laâ ngöi sao lúán àuáng nghôa, thûúâng xuyïn toãa saáng úã trêån àêëu lúán. Trûâ trêån chung kïët Champions League nùm 2006 vúái Barca, Henry laâ nöîi aám aãnh àöëi vúái caác àöåi boáng. Nhû kiïåt taác xoay ngûúâi suát boáng vaâo lûúái M.U. Nhû nhûäng baân thùæng vaâo lûúái Chelsea.

Walcott hiïån chûa àaåt àïën têìm àoá. Khi gùåp caác àöåi boáng lúán, trûâ... Barca, Walcott thûúâng chúi khaá tïå. Löëi chúi cuãa anh dïî bõ bùæt baâi. Nïëu khöng coá nhiïìu khöng gian phña trûúác àïí bûát töëc, Walcott àaânh... boá tay. Henry thò khaác. Anh coá thïí duâng kyä thuêåt caá nhên, vûúåt qua hêåu vïå àöëi phûúng röìi bûát töëc. Chó cêìn vaâi pha ngoùåt boáng úã caánh traái, Henry àaä tiïëp cêån voâng cêëm àöëi phûúng röìi dûát àiïím.

Duâ laâ cêìu thuã hiïåu quaã nhêët úã Arsenal, löëi chúi cuãa Phaáo thuã khöng phaãi àûúåc xêy dûång xoay quanh Walcott. Cazorla hoùåc Wilshere múái laâ traái tim cuãa Arsenal. Trong 7 nùm úã Arsenal, Walcott chûa tûâng laâ cêìu thuã xuêët sùæc nhêët àöåi, kïí caã thúâi àiïím hiïån taåi. Nïëu taâi nùng cuãa anh vûúåt tröåi lïn hùèn, BLÀ Arsenal àaä sùén saâng traã cho anh mûác lûúng 100 nghòn baãng/ tuêìn, chûá khöng phaãi " coâ cûa" àïí röìi bêy giúâ àöëi mùåt vúái tònh traång baán gêëp anh úã muâa Àöng naây hoùåc àïí anh ra ài theo daång tûå do vaâo muâa Heâ túái.

Khöng thïí phuã nhêån Walcott tiïën böå roä rïåt. Nhûng coá leä, vò muöën nñu keáo Walcott, HLV Wenger múái khen anh hïët lúâi. Vaâ khöng phaãi vö cúá maâ Arsenal tiïëp cêån Nani cuãa M.U, tin rùçng tiïìn vïå ngûúâi Böì thûâa sûác thay thïë Walcott.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.