COÂN AI COI THÛÚÂNG VILLAS-BOAS NÛÄA KHÖNG?

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE VOÂNG 20 - À.HUÂNG

Àêìu

muâa boáng nùm nay, nhûäng gò Villas-Boas nhêån àûúåc úã sên White Hart Lane laâ con mùæt khinh thûúâng cuãa dû luêån. Nhûng vúái chiïën tñch àaánh baåi Sunderland ngay trïn sên The Light vûâa qua, seä khöng coân ai nghi ngúâ nùng lûåc cuãa “Mourinho àïå nhõ” nûäa.

Trûúác khi coá àûúåc võ trñ thûá 3, ñt nhêët laâ trûúác khi Chelsea thi àêëu trong ngaây höm nay, AVB àaä phaãi àûúng àêìu vúái haâng loaåt vêën àïì khaác nhau úã Tottenham. Àêìu muâa giaãi, Spurs chó thu vïì voãn veån 2 àiïím sau 3 trêån. Löëi chúi toã ra àún àiïåu, khöng coá chuát baãn sùæc naâo sau khi chia tay haâng loaåt truå cöåt nhû Van der Vaart hay Modric. ÚÃ võ trñ thuã mön, chiïën lûúåc gia treã tuöíi ngûúâi Böì toã ra böëi röëi khi caã Friedel lêîn tên binh Hugo Lloris àïìu thi àêëu töët nhû nhau. Khöng ñt ngûúâi dûå àoaán rùçng AVB seä laâ chiïën lûúåc gia àêìu tiïn bõ mêët viïåc taåi Premier League muâa boáng naây.

Thïë maâ qua thúâi gian tûâng vêën àïì àaä àûúåc cûåu HLV Chelsea giaãi quyïët röët raáo. Lloris bùæt ngaây möåt lïn tay trong nhûäng trêån àêëu gêìn àêy vaâ anh àûúåc AVB choån laâm thuã mön söë 1 cuãa Tottenham. ÚÃ giûäa sên, khi khöng coân Modric lêîn Van der Vaart, Tottenham chuã trûúng àa daång hoáa caác phûúng aán têën cöng. Sûác maånh cuãa hoå luác naây nùçm úã àöi caánh, khi Aaron Lennon vaâ Gareth Bale hoaåt àöång nùng nöí vaâ mang laåi hiïåu quaã cao. Lennon àang laâ chên chuyïìn hay nhêët cuãa Tottenham vúái 4 àûúâng chuyïìn thaânh cöng, trong khi àoá Bale coá 9 pha lêåp cöng, chó keám chên suát söë möåt Defoe 1 baân. Coân úã giûäa sên, nhûäng tên binh nhû Dembele hay Clint Dempsey bùæt àêìu hoâa nhêåp töët vaâ phêìn naâo laâm quïn ài sûå vùæng mùåt cuãa nhûäng ngûúâi ra ài höìi muâa heâ. Theo thöëng kï múái nhêët, Spurs súã hûäu àïën 11 cêìu thuã biïët kiïën taåo, raãi àïìu tûâ hêåu vïå àïën tiïìn àaåo. Löëi chúi cuãa Gaâ tröëng luác naây khöng coân phuå thuöåc vaâo möåt caá nhên cuå thïí naâo, maâ àaä àûúåc gùæn kïët thaânh möåt thïí thöëng nhêët.

Coá àûúåc möåt löëi chúi töët, têët yïëu kïët quaã tñch cûåc seä àïën vúái Tottenham. Kïí tûâ sau trêån thua Arsenal höìi thaáng 11, thêìy troâ Villas-Boas chó thua thïm àuáng 1 trêån trong 7 cuöåc àöëi àêìu gêìn nhêët. Tûâ chöî chó lú lûãng úã giûäa baãng xïëp haång, Tottenham àaä chñnh thûác tham gia vaâo cuöåc chaåy àua cho têëm veá tham dûå Champions League. Chiïën thùæng trûúác Sunderland àïm qua nhû möåt lúâi khùèng àõnh Spurs àaä sùén saâng thaách thûác nhûäng ûáng cûã viïn caånh tranh khaác nhû Arsenal, Chelsea, West Brom hay Everton.

Riïng vúái Villas-Boas, Tottenham quaã laâ baäi àaáp lyá tûúãng àïí öng lêëy laåi thanh danh cuãa mònh sau khi traãi qua 8 thaáng tïå haåi cuâng Chelsea. Nïëu tiïëp tuåc duy trò thaânh quaã cuãa mònh àïën cuöëi muâa boáng, khöng loaåi trûâ khaã nùng chiïën lûúåc gia ngûúâi Böì Àaâo Nha coá cú höåi trúã laåi vúái möåt àöåi boáng lúán naâo àoá.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.