Wenger mûúånånån van Persie thuyïëtëtët phuåcåcåc Sir Alex nhaã Nani

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE VOÂNG 20 - K.À

Vúái mong muöën coá àûúåc sûå phuåc vuå cuãa tiïìn vïå Nani, Arsenal àang duâng thûúng vuå chuyïín nhûúång Robin van Persie laâm con baâi chiïën thuêåt.

Baáo chñ Anh cho biïët thúâi gian qua Arsenal àang àaâm phaán vúái phña Man United vïì viïåc chiïu möå Luis Nani trong phiïn chúå muâa Àöng sùæp túái. Àöåi chuã sên Old Trafford àang muöën àêíy cêìu thuã ngûúâi Böì ra ài sau khi anh khöng coân nùçm trong kïë hoaåch cuãa thuyïìn trûúãng Sir Alex.

Tuy nhiïn, mûác giaá maâ M.U yïu cêìu laåi quaá cao so vúái ngên saách maâ Arsenal àaä chi cho Wenger àïí theo àuöíi thûúng vuå naây. M.U àõnh giaá Nani laâ 20 triïåu baãng. Arsenal àaä chï àùæt vaâ muöën phña àöëi taác haå giaá thïm.

Daily Mail cho hay nhaâ cêìm quên ngûúâi Phaáp àang duâng vuå mua baán Robin van Persie trong muâa Heâ vûâa qua àïí laâm baân àaåp àêíy nhanh quaá trònh àaâm phaán.

Tiïìn àaåo ngûúâi Haâ Lan àêìu quên cho “Quyã àoã” vúái baãn húåp àöìng trõ giaá 24 triïåu baãng sau thúâi gian baân baåc rêët nhanh choáng. Thïë nïn Arsenal àang viïån vaâo lyá leä rùçng hoå àïí van Persie àïën M.U dïî daâng vêåy thò taåi sao “Quyã àoã” laåi núä gêy khoá trong vuå Nani.

Àöång thaái naây cuãa Arsenal cuäng nguå yá nhùæc M.U nïn loaåi Chelsea khoãi danh saách àöëi taác trong thûúng vuå Nani. Àöåi chuã sên Stamford Bridge cuäng rêët muöën súã hûäu cêìu thuã chaåy caánh ngûúâi Böì Àaâo Nha trong kyâ chuyïín nhûúång muâa Àöng naây.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.