226

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE VOÂNG 20 -

Töíng söë baân thùæng cuãa Henry trong 8 nùm àêìu tiïn khoaác aáo Arsenal, tûâ 1999 àïën 2007. Möåt nùm vïì trûúác, anh àaä ghi àûúåc 1 baân khi thi àêëu theo daång mûúån.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.