19

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE VOÂNG 20 -

Walcott àaä in dêëu giaây trong 19 baân thùæng cuãa Arsenal muâa naây, trûåc tiïëp ghi 11 baân vaâ àoáng goáp 8 àûúâng kiïën taåo sau 19 trêån (chûa tñnh trêån gùåp Newcastle àïm qua).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.