Caácác hoaåtåt àöånång àoánán chaâoâo nùm múáiái

The Thao & Van Hoa - - VÙN HOÁA TRONG NÛÚÁC - ÀÖÎ ÀÛÁC Lïî höåi chaâo àoán nùm múái 2013 taåi Haâ Nöåi vaâ TP.HCM. Töëi 30/12/2012 vaâ saáng 1/1/2013, taåi sên khêëu nhaâ baát giaác, tûúång àaâi Lyá Thaái Töí seä diïîn ra chûúng trònh nghïå thuêåt àùåc biïåt chaâo nùm múái Ngoaâi ra, Chûúng trònh

heâ quaán xaá bia boåt, mùåc cho vúå vúái con chöëng àuäa chúâ. Coá thuá vui naâo laåi cao hún caái tònh vúå con gia àònh àïën thïë nhó? Töi laåi lêìn nûäa khöng hiïíu.

Röìi tûâng àûáa con laåi ra ài lêåp nghiïåp. Chuáng vïì laåi nhû khaách aâo aâo gioá cuöën röìi cuäng ài nhanh nhû gioá löëc. Vúå chöìng laåi trúã vïì vúái sûå tônh lùång cuãa tröëng vùæng vaâ têåp laâm quen vúái nhûäng viïåc thûúâng nhêåt maâ khi con caái coân úã nhaâ chuáng laâm. Giúâ têët caã laåi àïën tay.

Cuöåc àúâi laâ nhûäng voâng xoaáy öëc. Khi con caái hai ba àûáa bïn naách thò mong sao nhanh thoaát ra caãnh bêån bõu. Nhûng khi chuáng khöng coân cêìn àïën baân tay mònh thò vúái thoái quen cuãa ngûúâi laâm cha meå laåi caãm thêëy mònh thûâa thaäi thúâi gian. Chaán nhêët laâ luác nhêån ra chùèng coân ai cêìn àïën mònh nûäa.

Thò ra sûå bêån röån luön laâ niïìm haånh phuác chûá khöng phaãi sûå nhaân röîi. Chó thêåt sûå tòm thêëy bònh an khi thêëy coá ngûúâi coân cêìn àïën mònh. Chñ ñt cuäng coân giöëng nhû chiïëc moác treo aáo aáp bïn búâ tûúâng.

Haånh phuác vaâ bònh an khöng àún giaãn vaâ dïî hiïíu nhûng ngûúâi ta tûúãng, duâ quan niïåm cuãa möîi ngûúâi coá thïí khöng giöëng nhau. Chó khi bêët chúåt thêëy tröëng röîng vaâ cuöåc söëng vö nghôa thò seä lúâ múâ hiïíu ra àiïìu àoá.

Baâi vaâ tranh minh hoåa:

Vúái söë lûúång tham gia kyã luåc cuãa caác nghïå sô quöëc tïë vaâ Viïåt Nam, Lïî höåi seä àûúåc töí chûác trong hai ngaây 30-31/12 taåi taåi Àaåi löå Nguyïîn Huïå (TP.HCM) vaâ ngaây 31/12 taåi Quaãng trûúâng Nhaâ haát Lúán (Haâ Nöåi). Trïn caác sên khêëu hoaânh traáng àûúåc sùæp àùåt taåi hai àõa àiïím trïn, caác DJ nöíi tiïëng thïë giúái cuâng caác ca syä seä coá nhûäng maân trònh diïîn nhaåc nûúác vaâ nghïå thuêåt aánh saáng. Bïn caånh àoá laâ sûå tham gia trònh diïîn vúái söë lûúång kyã luåc caác nghïå sô xiïëc, nhaâo löån quöëc tïë.

nhû: Haát xêím, ca truâ, muáa dên gian, keân àöìng... Bïn caånh àoá, laâ khu trûng caác saãn phêím laâng nghïì tinh xaão cuãa àêët Thùng Long taåi vûúân hoa Lyá Thaái Töí.

Taåi Quaãng trûúâng Nhaâ haát Lúán Haâ Nöåi vaâo Àïm giao thûâa nùm múái (31/12/ 2012) seä diïîn ra chûúng trònh nghïå thuêåt Höìng Haâ tûå khuác do Súã H,TT&DL Haâ Nöåi phöëi húåp vúái Nhaâ haát Ca muáa nhaåc Viïåt Nam töí chûác vaâ chûúng trònh Àïëm ngûúåc chaâo nùm múái 2013 kïët húåp xuác tiïën, quaãng baá vùn hoáa, du lõch, thïí thao Viïåt Nam.

Vúái tïn goåi Lïî höåi Töi yïu Àaâ Nùéng- Countdown Party 2012, nùm nay laâ lêìn àêìu Àaâ Nùéng töí chûác lïî höåi àïëm ngûúåc chaâo nùm múái seä diïîn ra tûâ 20h-24h ngaây 31/ 12 taåi Quaãng trûúâng 29/3. Chûúng trònh seä coá sûå goáp mùåt cuãa caác ca syä nöíi tiïëng nhû Thanh Lam, Phûúng Thanh, Thanh Thaão... cuâng phêìn trònh diïîn cuãa caác DJ quöëc tïë. Àêy cuäng laâ buöíi trao tùång Quyä xêy dûång Bïånh viïån Ung thû vaâ Quyä vò ngûúâi ngheâo cuãa thaânh phöë Àaâ Nùéng 500 triïåu àöìng.

Vuä höåi chaâo nùm múái 2013 seä diïîn ra trong hai ngaây 30 - 31/12 taåi sên khêëu ngoaâi trúâi, Cung vùn hoáa Lao àöång TP.HCM, 55B Nguyïîn Thõ Minh Khai, Q1, coá sûå tham gia cuãa CLB Ca muáa nhaåc thiïëu nhi Mandoline Guitar, Ca sô Haå Trêm - Ngoåc Luên The Voice, nghïå sô taåo hònh bong boáng Höì Syä Thiïåu, Hïì Si Àö dêîn chûúng trònh hoaåt naáo.

cuäng seä coá möåt Àïm nhaåc Àoán nùm múái luác 20h30 ngaây 1/ 1/2013 taåi Phoâng Traâ We 8 Lï Quyá Àön, phûúâng 6, quêån 3, TP.Höì Chñ Minh

(töíng húåp)

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.