“THI THAÁNH” ÀÖÎ PHUÃ QUA 1.300 NÙM

The Thao & Van Hoa - - VÙN HOÁA TRONG NÛÚÁC - MI LY

Àöî Phuã laâ taác gia Trung Quöëc coá aãnh hûúãng sêu röång àïën nhiïìu thïë hïå àöåc giaã Viïåt Nam. Höåi thaão nhên 1.300 nùm sinh cuãa öng (712 - 770) vûâa àûúåc Höåi Nhaâ vùn Viïåt Nam töí chûác saáng 29/12.

Nhaâ thú Hûäu Thónh - Chuã tõch Höåi Nhaâ vùn Viïåt Nam chuã trò höåi thaão cuâng GS Mai Quöëc Liïn - Giaám àöëc Trung têm Nghiïn cûáu Quöëc hoåc vaâ öng Lûu Tam Chêën - Tham taán Vùn hoáa Àaåi sûá quaán Trung Quöëc taåi Viïåt Nam.

Möåt söë nhaâ thú, nhaâ phï bònh, giaáo sû àaåi hoåc chuyïn nghiïn cûáu vïì thú Àöî Phuã cuãa Viïåt Nam, Trung Quöëc vaâ Nhêåt Baãn àaä coá mùåt taåi buöíi lïî. Àêy laâ höåi thaão song ngûä coá phiïn dõch, caác àaåi biïíu phaát biïíu vïì thú Àöî Phuã bùçng hai thûá tiïëng Viïåt, Trung.

Trong dõp naây, tuyïín têåp Àöî Phuã tinh tuyïín cuäng àûúåc Trung têm Nghiïn cûáu Quöëc hoåc liïn kïët vúái Nhaâ xuêët baãn Vùn hoåc ra mùæt. Cuöën saách do GS Mai Quöëc Liïn laâm chuã biïn, têåp húåp caác baãn dõch thú Àöî Phuã cuãa caác nhaâ thú, hoåc giaã lúán cuãa Viïåt Nam nhû Chïë Lan Viïn, Hoaâng Trung Thöng, Tïë Hanh, Taãn Àaâ, Ngö Têët Töë, Thïë Lûä, Xuên Diïåu, Phan Ngoåc, Khûúng Hûäu Duång, Trêìn Huy Liïåu...

Cuäng chñnh caác nhaâ thú trïn laâ àaåi diïån cho caác thïë hïå trñ thûác Viïåt Nam àaä àoåc vaâ yïu mïën thú Àöî Phuã. Cuäng chñnh hoå goáp phêìn taåo nïn diïån maåo thú ca Viïåt Nam trong suöët thïë kyã 20.

“Àöî Phuã àaä viïët lïn nhûäng cêu thú kinh àiïín noái vïì sûå bêët cöng xaä höåi”, theo nhaâ giaáo Nguyïîn Khùæc Phi, giaãng viïn Àaåi hoåc Sû phaåm Haâ Nöåi. Chùèng haån, baâi Binh xa haânh ( Baâi haânh xe trêån, theo baãn dõch cuãa nhaâ thú Viïåt Nam Khûúng Hûäu Duång) coá thïí coi laâ baâi thú chöëng chiïën tranh vô àaåi nhêët Trung Quöëc.

Sau 1.300 nùm tñnh tûâ thúâi cuãa Àöî Phuã, àêët nûúác Trung Quöëc cuãa öng àaä coá nhiïìu biïën chuyïín lúán, coá nhûäng caãi caách rêët nhanh choáng taåo nïn nhiïìu thay àöíi. Nhûng GS Mai Quöëc Liïn nhêån àõnh, àêët nûúác naây cuäng àang àûáng trûúác nhûäng thaách thûác, nhêët laâ “phên cûåc giaâu - ngheâo, thaânh thõ - nöng thön”. “Tiïëng khoác cuãa Àöî Phuã “Khöng tiïëng giaâ naây khoác roã huyïët” vêîn coân chûa tùæt trïn àêët nûúác Trung Hoa röång lúán”, theo GS Liïn.

(www.thethaovanhoa.vn)

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.