NGÛÚÂI “KÏÍ CHUYÏÅN” TRONG ÊM NHAÅC CÖÍ ÀIÏÍN

The Thao & Van Hoa - - VÙN HOÁA TRONG NÛÚÁC - NGOÅC MINH * *

(thûåc hiïån)

So vúái tû duy “nghe” cuãa thïë kyã 18, 19, ngûúâi treã hiïån àaåi coá tû duy “nhòn” maånh meä hún nhiïìu. Vò vêy, phûúng phaáp biïíu diïîn nghïå thuêåt cuäng cêìn phaãi àûúåc thay àöíi àïí phuâ húåp vúái sûå thay àöíi cuãa xaä höåi hiïån àaåi.

Chó cêìn nhòn ra thïë giúái, chuáng ta seä thêëy haâng loaåt caác MV (music video) nhaåc cöí àiïín vúái àöå àeåp khöng thua keám caác nghïå sô pop. Caác chûúng trònh biïíu diïîn saáng taåo cuãa Leif-ove-Adsnes vaâ Lang Lang, Yoyo-ma chùèng haån. Töi tin laâ nïëu mònh tiïëp tuåc thûã, tòm hiïíu vaâ cöë gùæng, Töi seä tòm thêëy vaâ àïën àûúåc vúái möåt lúáp khaán giaã múái cuãa nhaåc cöí àiïín.

Hön nhên luön coá sûå laäng maån

* Àûúåc biïët chõ múái lêåp gia àònh vaâ chöìng chõ khöng ai xa laå: nghïå sô gioång nam cao Park Sung Min. Chõ coá thïí chia seã gò vïì möåt gia àònh maâ caã hai cuâng laâm nghïå thuêåt?

- Coá rêët nhiïìu àiïìu múái meã trong cuöåc söëng hön nhên. Töi may mùæn coá khöng chó möåt, maâ bêy giúâ laâ hai gia àònh cuâng höî trúå trong cöng viïåc phaát triïín sûå nghiïåp. Chöìng töi cuäng laâ möåt nghïå sô cöí àiïín, vò thïë caã hai coá nhiïìu àiïím chung vaâ rêët hiïíu nhûäng àoâi hoãi khùæt khe cuãa cöng viïåc naây.

Coá khi naâo vò gia àònh múái cuäng cêìn coá thúâi gian chùm soác maâ chõ phaãi búát ài möåt söë viïåc yïu thñch thúâi àöåc thên khöng?

- Dô nhiïn töi khöng coân coá thïí daânh quaá nhiïìu thúâi gian cho baãn thên mònh, phaãi söëng coá traách nhiïåm hún vúái nhûäng cöng viïåc thûúâng ngaây. Àiïìu naây àöi luác cuäng khöng dïî daâng vò ngûúâi nghïå sô luön muöën coá khoaãng khöng gian cuãa riïng mònh, àöi luác muöën àïën bïën taâu mua veá ài àïën möåt núi naâo àoá thêåt àeåp, thêåt xa àïí têåp trung laâm viïåc. Nhûng khöng thïí boã tröëng võ trñ cuãa möåt ngûúâi vúå trong gia àònh àûúåc.

Tuy vêåy, caã hai ngûúâi luön daânh cho nhau möåt khoaãng khöng gian nhêët àõnh àïí nuöi nhûäng àam mï nghïå thuêåt riïng. Coá leä khöng àûúåc ngùn nùæp, öín àõnh nhû nhûäng gia àònh khaác, nhûng cuöåc söëng hön nhên cuãa töi vêîn coá sûå laäng maån àùåc trûng cuãa gia àònh nghïå thuêåt (cûúâi).

Trong thúâi gian túái, vúå chöìng chõ seä tiïëp tuåc àûáng chung sên khêëu nhû caác chûúng trònh maâ hai ngûúâi àaä tham gia vûâa qua?

- Chùæn chùæn laâ nhû thïë. Töi cuäng àang êëp uã möåt chûúng trònh biïíu diïîn cho hai vúå chöìng vaâ hy voång seä súám coá cú höåi àûúåc phuåc vuå khaán giaã. Nùm 2013 seä tiïëp tuåc laâ möåt nùm maâ töi seä laâm viïåc hïët sûác mònh àïí àïën vúái khaán giaã bùçng nhûäng àïm diïîn vaâ saãn phêím giaáo duåc êm nhaåc coá giaá trõ.

* Caãm ún chõ vïì cuöåc troâ chuyïån!

Nghïå sô piano Trang Trõnh vaâ chöìng

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.