BÑ MÊÅT NUÅ HÖN GIOÁ VAÂ HÒNH XÙM CYNTHIA

DAVID SILVA

The Thao & Van Hoa - - MUÖN MAÂU THÏÍ THAO - CÊÍM OANH

David Silva luön ra sên vúái nöî lûåc khöng ngûâng chùèng phaãi vò muöën möåt danh hiïåu caá nhên. Vúái anh, thi àêëu töët vaâ ghi baân laâ àïí cöëng hiïën cho Man City vaâ tùång quaâ cho Cynthia.

Möîi lêìn tiïìn vïå ngûúâi Têy Ban Nha ghi baân, anh àïìu àùåt nuå hön gioá vaâo cöí tay, núi coá hònh xùm vúái chûä Cynthia. Ban àêìu, fan Man City nghô rùçng noá daânh tùång cho ngûúâi baån gaái maâ anh chûa muöën heá löå. Nhûng sûå thûåc hoaân toaân khaác.

Mêët maát

Vúái baãn tñnh ñt noái coá tiïëng cuãa Silva, doâng chûä àoá àaä dêìn trúã thaânh möåt bñ êín maâ ngay caác àöìng àöåi thên thiïët cuãa anh cuäng khöng thïí hiïíu àûúåc yá nghôa cuãa noá.

Maäi cho àïën khi böë cuãa Silva, öng Fernando Jimeánez, nhêån lúâi phoãng vêën baáo chñ Anh, bñ mêåt múái àûúåc tiïët löå. Thêåt bêët ngúâ Cynthia laåi chñnh laâ tïn cuãa möåt ngûúâi em hoå cuãa Silva. Tiïìn vïå cuãa Man City coá möåt ngûúâi em hoå tïn laâ Cynthia Vega Jimenez. Do àaåi gia àònh cuãa Silva söëng chung vúái nhau (tam àaåi àöìng àûúâng) nïn cêåu beá Silva rêët thên thiïët vaâ yïu quyá Cynthia.

Thïë nhûng, bi kõch àaä xaãy àïën vúái gia àònh hoå khi Cynthia bõ mùæc bïånh ung thû khi múái 5 tuöíi vaâ qua àúâi khöng lêu sau àoá. Silva khi àoá 15 tuöíi àaä traãi qua möåt cuá söëc lúán khi cö beá maâ anh coi nhû em ruöåt ra ài.

Sau lïî tang cuãa Cynthia, Silva böîng dûng thay àöíi, biïën thaânh möåt con ngûúâi trêìm tñnh, ñt noái. Anh àaä ghi tïn Cynthia lïn quaã boáng vaâ têåp luyïån vúái noá haâng ngaây, nhû thïí anh vêîn àang vui àuâa cuâng em gaái nhû ngaây naâo.

Khi lúán lïn, Silva àaä xùm hònh tïn cuãa Cynthia lïn tay mònh àïí möîi khi ghi baân, Silva laåi hön gioá lïn cöí tay, nhû möåt lúâi caãm ún àïën sûå phuâ höå cuãa em gaái. Trïn àöi giaây thi àêëu cuãa Silva úã Man City, anh cuäng thïu tïn Cynthia.

Yïu muöån

Ngay tûâ nhoã Silva àaä böåc löå niïìm àam mï vúái tuác cêìu. Baâ Silva kïí rùçng khi coân nhoã Silva thûúâng duâng quaã cam hay khoai têy àïí laâm boáng röìi cuâng tyã thñ taâi nùng vúái ngûúâi anh hoå hún mònh 1 tuöíi.

Nguöìn caãm hûáng cuãa Silva bùæt nguöìn tûâ böë, ngûúâi tûâng chúi cho àöåi boáng baán chuyïn Santa Agueda. Öng Fernando kïí rùçng coá nhûäng lêìn àöåi boáng cuãa öng thiïëu quên àaä böí sung Silva vaâo chúi trïn haâng cöng. Ngûúâi böë têån tuåy naây cuäng thûâa nhêån öng khöng coá àûúåc khaát khao nhû con trai mònh. Coá möåt lêìn quaã boáng laâm Silva gaäy tay nhûng anh chaâng vêîn cûá têåp luyïån vúái bùng boá böåt to àuâng.

Nöî lûåc cuãa Silva àaä àûúåc àïìn àaáp, Valencia chiïu möå anh vaâ bêy giúâ anh àang laâ cêìu thuã thuöåc biïn chïë cuãa àöåi ÀKVÀ Premier League.

Khöng nhû möåt söë àöìng àöåi thñch söëng xa hoa, gêy scandal, Silva coá àúâi söëng caá nhên bònh lùång, luön hûúáng vïì gia àònh. Xa ngöi laâng núi toaân böå hoå haâng thên thñch sinh söëng àïí àïën Valencia vaâo nùm 14 tuöíi, Silva àaä möåt mònh chöëng choåi vúái bao khoá khùn. Baâ anh kïí rùçng thúâi gian àêìu chaáu trai ngaây naâo cuäng goåi àiïån vaâo luác 8 giúâ saáng, baâ biïët Silva gùåp vêën àïì nhûng anh tuyïåt àöëi khöng heá löå vò súå ngûúâi thên lo lùæng.

Meå anh, chõ gaái vaâ caã böë anh sau àoá àaä xin nghó cöng viïåc cuãa möåt caãnh saát àïí saát caánh cuâng con trai. Taåi Valencia, öng Fernando xin laâm baão vïå SVÀ àïí coá thïí gêìn guäi hún vúái cöng viïåc cuãa con trai. Nhiïìu lêìn Silva baão öng haäy nghó ngúi vò anh coá thïí lo àûúåc cho gia àònh nhûng öng tûâ chöëi vúái lyá do khöng muöën mònh thaânh ngûúâi vö duång.

Baån beâ Silva thûúâng trïu àuâa anh rùçng coá leä söëng trong möåt gia àònh ngêåp traân haånh phuác vaâ tònh caãm nhû thïë nïn Silva múái yïu muöån. Anh chaâng múái coá baån gaái àûúåc vaâi nùm nay, möåt nûä sinh àöìng hûúng xinh àeåp.

“Silva coá baån gaái dïî thûúng maâ anh biïët tûâ khi múái 4 tuöíi. Cö êëy àang hoåc úã Madrid” - ngûúâi thên cuãa Silva tiïët löå.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.