HAÂ THANH THÙÆNG AÁP ÀAÃO

The Thao & Van Hoa - - THÏÍ THAO TRONG NÛÚÁC - CHI LÊM

Àuáng nhû dûå àoaán, nûä VÀV TDDC Phan Thõ Haâ Thanh àaä vïì nhêët trong cuöåc bêìu choån VÀV, HLV tiïu biïíu toaân quöëc 2012. Khöng nhûäng vêåy, söë àiïím maâ Haâ Thanh coá àûúåc tûâ caác phiïëu bêìu coân vûúåt tröåi so vúái nhûäng ngûúâi àûáng sau.

Kïët quaã chñnh thûác cuãa cuöåc bêìu choån nùm nay seä àûúåc cöng böë trong höm nay (31/12). Tuy nhiïn, chiïìu qua, sau khi töíng húåp caác phiïëu bêìu úã caã 3 miïìn Bùæc, Trung, Nam, BTC àaä coá kïët quaã. Cuå thïí, trong danh saách 10 VÀV tiïu biïíu, Haâ Thanh dêîn àêìu vúái 1570 àiïím, hún ngûúâi xïëp sau laâ kònh ngû Nguyïîn Thõ AÁnh Viïn 550 àiïím.

Caác võ trñ tiïëp theo lêìn lûúåt thuöåc vïì Xuên Vinh (bùæn suáng, 914 àiïím), Anh Khöi (cúâ vua, 909 àiïím), Nguyïîn Haâ Thanh (TDDC, 610 àiïím), Trêìn Lï Quöëc Toaân (cûã taå, 480 àiïím), Nguyïîn Thõ Thanh Phuác (àiïìn kinh, 463 àiïím), Nguyïîn Tiïën Minh (cêìu löng, 418 àiïím), Nguyïîn Tiïën Nhêåt (àêëu kiïëm, 241 àiïím), Dûúng Thõ Viïåt Anh (àiïìn kinh, 226 àiïím).

ÚÃ cuöåc bêìu choån HLV tiïu biïíu, vúái viïåc giuáp Haâ Thanh thi àêëu toaã saáng, HLV Nguyïîn Thanh Thuyá (TDDC) àaä àûúåc bêìu choån vúái söë àiïím cao nhêët (658 àiïím), vûúåt qua ngûúâi àûáng thûá 2 laâ HLV Nguyïîn Thõ Nhung (bùæn suáng, 482 àiïím). HLV àûáng úã võ trñ thûá 3 laâ HLV Nguyïîn Thanh Sún (cúâ vua, 336 àiïím)...

Dûå kiïën, BTC seä töí chûác lïî tön vinh vaâ trao giaãi thûúãng cho caác HLV, VÀV vaâo ngaây 27/3/2013.

Àöåc giaã coá thïí theo doäi thïm thöng tin chi tiïët trïn thethaovanhoa.vn

Nùm nay, caã laâng boáng àaá nöåi laâm ùn thêët baát, nhiïìu CLB ruã nhau giaãi thïí. Boáng àaá miïìn Trung vêîn giûä cho mònh sûå àiïìm àaåm, öín àõnh trûúác moåi soáng gioá. Khöng nhûäng thïë, hoå coân laâ tiïu àiïím úã cuöåc àua àïën ngöi vö àõch V-League vaâ giaãi haång Nhêët muâa naây. Baãn sùæc àõa phûúng laâ sûác maånh

Cöí nhên xûa tûâng coá cêu: "Lûãa thûã vaâng, gian nan thûã sûác". Trong böëi caãnh boáng àaá Viïåt Nam thuåt luâi nhû luác naây cuäng laâ luác chûáng minh öng bêìu naâo laâm boáng àaá "tûã tïë". Àaä qua caái thúâi boáng àaá nöåi trong caãnh neám tiïìn mua cêìu thuã. Thay vaâo àoá, àa söë caác àöåi boáng trúã laåi khêu àaâo taåo, lêëy caái göëc àïí xêy dûång boáng àaá chuyïn nghiïåp.

Thúâi thïë àöíi thay, boáng àaá miïìn Trung böîng trúã thaânh chuã soaái so vúái caác àöëi troång 2 miïìn Nam, Bùæc, vò tûâ trûúác àïën nay, àa söë caác àöåi boáng úã àêy àïìu chuá troång khêu àaâo taåo treã. ÚÃ AFF Cup 2012 vûâa qua, söë cêìu thuã xuêët thên tûâ SLNA vaâ SHB.ÀN chiïëm söë lûúång aáp àaão trong àöåi hònh ÀT Viïåt Nam.

Thúâi gian gêìn àêy, Hoåc viïån HA.GL Arsenal JMG cuãa bêìu Àûác cuäng cho ra loâ nhûäng saãn phêím chêët lûúång. Viïåc Xuên Trûúâng, Cöng Phuång, Tuêën Anh vaâ Àöng Triïìu àûúåc sang U18 Arsenal (Anh) thûã viïåc àêìu thaáng 12/2012 vûâa qua laâ àiïìu chûa tûâng coá tiïìn lïå àöëi vúái boáng àaá nûúác nhaâ.

Khi boáng àaá nûúác nhaâ khöën khoá, caái chêët àõa phûúng úã 3 àöåi boáng naây caâng àûúåc nïëu cao. Nhiïìu ngûúâi chó tiïëc nïëu laänh àaåo Töíng cöng ty Khaánh Viïåt khöng boã ngang K.KH thúâi gian vûâa qua thò boáng àaá miïìn Trung quaã thûåc laâ "têëm gûúng àiïín hònh'' cho caác àöåi boáng, caác öng bêìu 2 miïìn Bùæc, Nam hoåc têåp.

Nhûng nhòn thûåc tïë muâa giaãi 2013 sùæp diïîn ra, khöng ai daám xem thûúâng sûác maånh cuãa böå ba SLNASHB.ÀN-HA.GL. Caã 3 àöåi boáng naây àaä coá àïën 6 chûác vö àõch V-League vaâ taåo nïn cuöåc àua àaáng chuá yá vaâo muâa sau. Coá thïí àöåi boáng xûá Nghïå mêët nhiïìu ngöi sao nhû Troång Hoaâng, Àònh Àöìng, Vùn Hoaân... do khoá khùn, nhûng saãn phêím tûâ loâ àaâo taåo úã thaânh Vinh luön àûúåc àaánh giaá cao. Vúái lûáa treã tûâ U21 SLNA àûúåc àön lïn, HLV Nguyïîn Hûäu Thùæng vêîn àuã sûác taåo nïn nhûäng

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.