MÖTÅ NGAYÂ NHÛ MOIÅ NGAYÂ!

TÏËT “TÊY” THÚÂI KHUÃNG HOAÃNG

The Thao & Van Hoa - - THÏÍ THAO TRONG NÛÚÁC - VIÏÅT HOÂA

Hoãi caác cêìu thuã bêy giúâ coá àûúåc thûúãng tiïìn Tïët dûúng lõch hay khöng thò hêìu nhû àïìu coá chung möåt cêu traã lúâi: “Khöng”, nhûng vúái hoå thò khöng coá cuäng chùèng sao, búãi trong hoaân caãnh boáng àaá Viïåt Nam thúâi kinh tïë khoá khùn, caác cêìu thuã cuäng yá thûác àûúåc chuyïån: “Giúâ coá cöng ùn viïåc laâm vaâ möîi thaáng nhêån lûúng àuáng heån laâ haånh phuác röìi chûá chùèng àoâi hoãi gò àïën nhûäng chuyïån cao xa kia”.

Giaãi àêëu tûá huâng HA.GL vûâa kïët thuác trïn phöë nuái Pleiku, 4 àöåi boáng tham dûå giaãi naây laâ HA.GL, ÀT.LA, SHB.ÀN vaâ SQC.ÀN àûúåc lïånh xaã traåi ngay khi giaãi haå maân. Vúái haâng trùm con ngûúâi mêëy thaáng liïìn quanh quêín vúái quaã boáng, àiïìu àoá nhû àûúåc giaãi thoaát.

ÚÃ ÀT.LA, HLV Vital chó cho caác cêìu thuã cuãa mònh nghó ngúi trong 4 ngaây röìi têåp laåi vaâo ngaây 3/1. Vúái cêìu thuã, chûâng àoá laâ quaá ngùæn nhûng öng thêìy göëc Böì xem thúâi gian nghó àoá vêîn laâ húi nhiïìu.

Cêìu thuã göëc Bùæc duy nhêët úã àöåi boáng miïìn Têy laâ Lï Quang Long têån duång quaäng thúâi gian ñt oãi naây àïí bay vïì Haâ Nöåi àoaân tuå cuâng vúå con. Quang Long phaãi xin thïm öng Vital cho nghó buöíi têåp saáng 3/1 àïí coá thïm thúâi gian têån hûúãng caái laånh Thuã àö vúái gia àònh.

Trong khi àoá, HLV Vital vaâ caác cêìu thuã ngoaåi úã ÀT.LA cuäng khöng coá kïë hoaåch ài chúi àêu xa maâ chó nghó ngúi taåi àaåi baãn doanh Bïën Lûác (Long An). GÀÀH Voä Thaânh Nhiïåm (ÀT.LA) cho hay: “Chuyïån thûúãng Tïët “Têy” cho cêìu thuã ÀT.LA xûa nay khöng hïì coá. Trong thúâi àiïím khoá khùn naây, viïåc duy trò kinh phñ hoaåt àöång cuãa CLB àaä khoá röìi nïn caâng khöng coá chuyïån cêìu thuã àûúåc laänh thûúãng dõp naây”.

Dêîu sao, ÀT.LA coá leä laâ àöåi boáng vui nhêët trûúác khi bûúác vaâo kyâ nghó Tïët dûúng lõch. Búãi leä, “Gaåch” àang ghi dêëu sûå trúã laåi êën tûúång cuãa mònh bùçng chûác vö àõch Cuáp tûá huâng HA.GL 2012 vaâ qua àoá toaân àöåi coá thïm 100 triïåu àöìng tiïìn thûúãng.

HA.GL sau khi thêët baåi vúái kïë hoaåch giûä Cuáp úã laåi sên nhaâ múái àêy cuäng coá möåt tuêìn xaã húi àïí vúi buöìn. GÀÀH Huyânh Mau nhùæn gûãi caác cêìu thuã: “Ài àêu thò ài, laâm gò thò laâm nhûng tuyïåt àöëi khöng àïí aãnh hûúãng túái hònh aãnh baãn thên vaâ CLB nïëu khöng muöën bõ trûâng phaåt”.

Caác cêìu thuã ngoaåi cuãa àöåi boáng phöë Nuái nhû Oseni, Evaldo, Olushola, Bassey cuäng tiïët kiïåm chi phñ bùçng caách ài thùm baån beâ úã Àaâ Nùéng, Saâi Goân hoùåc quanh quêín trong trung têm Haâm Röìng. Do àiïìu kiïån úã àêy rêët xa trung têm thaânh phöë nïn coá leä, caác cêìu thuã HA.GL laâ nhûäng ngûúâi “buöìn” nhêët kyâ nghó naây. Riïng HLV Choi Yoon Kyum, sau 4 thaáng xa nhaâ, öng thêìy göëc Haân seä bay vïì Haân Quöëc àïí hûúãng caái laånh vúái ngûúâi thên.

Hêìu hïët caác àöåi boáng phña Nam àïìu cho cêìu thuã nghó Tïët “Têy” cho “bùçng chõ bùçng em”. Sau thúâi gian têåp huêën 2 tuêìn trïn cao nguyïn Lêm Àöìng, “gaä nhaâ giaâu” B.BD cuäng xaã traåi trûúác khi trúã laåi vaâo àêìu nùm sau àïí chuêín bõ cho giaãi tûá huâng trïn àêët Thaái Lan.

Nïëu nhûäng CLB khaác àang gùæng gûúång trong cún baäo taâi chñnh thò cêìu thuã B.BD vêîn coá nhûäng biïåt àaäi àaáng àïí vui mûâng. Duâ khöng coá tiïìn thûúãng Tïët “Têy” nhûng so vïì mûác lûúng, cêìu thuã B.BD vêîn khêëm khaá hún nhiïìu àöìng nghiïåp.

Múái àêy, laänh àaåo CLB coân àem laåi tin vui khaác cho hoå bùçng caách taåo àiïìu kiïån töëi àa cho toaân àöåi chuyïín àïën möåt núi úã múái tiïån nghi hún. Trûúác àêy, àöåi boáng sinh hoaåt úã thõ xaä Thuêån Giao, núi chûa thûåc sûå tiïån nghi cho cêìu thuã. Nhûng qua nùm múái, caã àöåi seä àûúåc sinh hoaåt trong möåt daäy nhaâ 4 têìng, àùåt trong töí húåp quaãn lyá cuãa têåp àoaân Becamex. Taåi cú ngúi múái, cêìu thuã B.BD seä coá àuã àiïìu kiïån luyïån têåp, thû giaän, giaãi trñ khöng keám bêët cûá CLB naâo úã V-League.

Vúái cú súã khang trang nhû thïë cuâng lûåc lûúång àûúåc xem laâ “khuãng” nhêët boáng àaá Viïåt Nam hiïån taåi, B.BD hy voång àöåi boáng cuãa mònh seä àöíi àûúåc “vêån” ngay trong muâa giaãi 2013 túái àêy.

Muâa giaãi 2013 coân 3 thaáng nûäa múái khúãi tranh nïn caác CLB cuäng yá thûác àûúåc, thöi thò cuäng khöng coá gò maâ phaãi laâm cùng vúái cêìu thuã.

Bêy giúâ chó cêìn khöng bõ xoaá söí nhû 2 CLB K.KH (traái) vaâ CLB BÀ Haâ Nöåi (phaãi) àïí tiïëp tuåc coá chöî laâm laâ mong moãi thiïët thûåc cuãa cêìu thuã caác àöåi boáng chûá hoå chùèng hïì nghô túái thûúãng Tïët nûäa. AÃnh: VSI.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.