ÚN TRÚÂI VÊÎN COÂN NIÏÌM VUI

The Thao & Van Hoa - - THÏÍ THAO TRONG NÛÚÁC - MÖÅC MIÏN

kïët quaã êën tûúång úã muâa giaãi nùm nay.

Riïng SHB.ÀN àang laâ ÀKVÀ V-League 2012. Trong tay HLV Lï Huyânh Àûác coá daân cêìu thuã nöåi xuêët sùæc, àang úã àöå chñn sûå nghiïåp. Sûå trúã laåi cuãa Merlo cuäng taåo thïm sûå an têm cho àöåi chuã sên Chi Lùng. Nïëu caã laâng boáng àaá nöåi gùåp biïën àöång, àöåi boáng söng Haân vêîn giûä àûúåc sûå öín àõnh, têåp trung nhêët. Nhûäng kïët quaã chûa töët úã giaãi Bònh Dûúng, Gia Lai múã röång vûâa qua cuäng laâ do HLV Huyânh Àûác taåo cú höåi cho söë treã nhû Minh Tuêën, Minh Têm, Quaách Tên... ra sên thi àêëu. Coân khi trúã laåi mùåt trêån chñnh, SHB.ÀN vêîn laâ ûáng viïn söë möåt cho ngöi vö àõch.

HA.GL cuäng muöën lêåp àaåi cöng, nhên nùm thûá 10 liïn tiïëp dûå V-League. Phöë nuái nhû vaâo Xuên khi Hoåc viïån HA.GL Arsenal JMG liïn tiïëp coá tin vui. Vúái thûåc lûåc kinh tïë vûäng maånh, "Göî'' àaä súám an têm chuêín bõ cho kïë hoaåch phuåc hûng muâa naây. Duâ mêët ngöi vö àõch úã giaãi têåp huêën trïn sên nhaâ, khöng ai daám coi thûúâng sûå trúã laåi cuãa àöåi boáng bêìu Àûác úã cuöåc chiïën nùm nay.

QNK.QN, SQC.BÀ cuâng lïn V-League?

Giaãi haång Nhêët 2013 coá àïën 3 suêët thùng haång VLeague muâa 2014. Àoá cuäng laâ cú höåi àïí cho SQC.BÀ trúã laåi ''maái nhaâ xûa'' sau nhiïìu nùm nguåp lùån úã giaãi haång Nhêët. Thûåc tïë àöåi boáng àêët voä coá àûúåc sûå àêìu tû, nöåi lûåc cuäng öín, nhûng khöng gùåp may mùæn. Vñ duå nhû baãn thöng baáo söë 19 vïì Quy àõnh lïn xuöëng haång tûâ VFF nùm 2010 àaä giuáp N.SG coá cú höåi truå haång, khiïën laänh àaåo àöåi chuã sên Quy Nhún àïën nay vêîn coân cay àùæng.

Vúái võ trñ thûá 3 taåi giaãi têåp huêën taåi Gia Lai, thêìy troâ HLV Nguyïîn Vùn Huâng tûå tin hûúáng àïën võ trñ trong top 3 úã giaãi haång Nhêët. Trong tay HLV Vùn Huâng chuã yïëu cêìu thuã treã nhûng thi àêëu chûäng chaåc àuã sûác gaánh vaách traách nhiïåm nùång nïì úã muâa giaãi 2013.

Ngûúåc vïì xûá Quaãng, QNK.QN àang rêìm röå chiïu möå ngöi sao trong thúâi gian naây. Khöng coân caãnh chaåy ùn tûâng bûäa, àöåi chuã sên Tam Kyâ àaä coá khoaãn kinh phñ 40 tyã àöìng àïí xûng huâng, xûng baá. Dûúái tay HLV laäo luyïån Nguyïîn Vùn Thõnh, àöåi boáng àêët Quaãng àang coá àöåi hònh chêët lûúång, dêìn hoaân thiïån vïì caá tñnh vaâ baãn sùæc. Vúái nhûäng ngöi sao tûâng chúi úã VLeague, ''thiïëu gia'' giaãi haång Nhêët khöng muöën boã lúä thúâi vêån àïí lïn chúi chuyïn nghiïåp.

Chûa khi naâo caác àöåi boáng tûâ V-League àïën haång Nhêët úã khu vûåc miïìn Trung laåi taåo àûúåc sûå öín àõnh, khñ thïë nhû nùm nay. Coá leä àïën luác boáng àaá miïìn Trung phêët lïn, khi thûá traâo lûu boáng àaá ùn xöíi, maånh vò tiïìn khöng coân chöî àûáng vaâo luác naây.

Nïëu coá àûúåc àöåi hònh maånh nhêët, SHB.ÀN vêîn laâ thûã thaách cho bêët cûá àöåi boáng naâo úã V-League 2013. AÃnh: VSI

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.