TAÅI SAO, CÊÌU THUÃ ÀÖÌNG THAÁP?

The Thao & Van Hoa - - CHUYÏÅN CÊÌU THUÃ ÀÖÌNG THAÁP XA XÛÁ - TUÂY PHONG T.H

VÊËN ÀÏÌ

Vúái quaá nhiïìu nhûäng tiïìn lïå, ngûúâi ta khöng coân lêëy laâm laå khi laåi coá thïm möåt àöi chên tiïìn tyã nûäa, coá xuêët xûá Àöìng Thaáp Mûúâi, àang àûáng trûúác nguy cú phaãi... ra àûúâng. Chuáng töi àang noái àïën cûåu hêåu vïå ÀT Viïåt Nam, Àoaân Viïåt Cûúâng.

aác cêìu thuã Àöìng Thaáp àaä laâm gò nïn nöîi, àïí röìi phêìn lúán àïìu khöng coân laâ chñnh mònh sau khi rúâi xûá bûng biïìn?

Sûå suåp àöí cuãa möåt biïíu tûúång

Boã qua nhûäng giai thoaåi vïì möåt Àoaân Viïåt Cûúâng möîi saáng chaåy böå vaâi chuåc km àïí reân thïí lûåc hay Phong Hoâa coá tiïëng laâ hiïìn, laâ àa nùng úã haâng hêåu vïå, hoùåc nûäa vúái Thanh Bònh tûâng àûúåc xem laâ tiïíu tûúáng úã tuöíi 17... ; ngay luác naây, vúái möåt böå phêån nhûäng ngûúâi hêm möå coân chuát mùån maâ vúái boáng àaá xûá súã, caác caái tïn àûúåc nhùæc úã trïn chó coân laâ dô vaäng.

Xûá phöìn hoa àö thõ xa hoa, nhiïìu caám döî, àaä khiïën phêìn lúán hoå trûúåt möåt bûúác daâi, cho àïën khi ngoaãnh laåi, tay trùæng laåi hoaân trùæng tay. Têët nhiïn khöng phaãi têët caã àïìu nhû thïë, chuáng töi chó noái phêìn lúán.

Khi coân laâm àöåi trûúãng treã nhêët trong lõch sûã boáng àaá Àöìng Thaáp (úã tuöíi 20), Viïåt Cûúâng vêîn àûúåc vñ laâ ngûúâi khöng phöíi, chuyïín lïn HA.GL söëng cuöåc söëng vûúng giaã, röìi laâ truå cöåt gêìn nhû khöng thïí thay thïë trïn bònh diïån caác ÀTQG, vùæt qua nhiïìu thïë hïå HLV ngoaåi... , Cûúâng “Dusit” vêîn cûá laâ haâng hiïëm. Vïì chêët chúi maâ noái, kïí cuäng khoá cêìu thuã àûúng thúâi naâo qua mùåt àûúåc Viïåt Cûúâng. Chûa laâ têëm gûúng, nhûng Cûúâng tûâng taåo àûúåc chöî àûáng vûäng chùæc trong mùæt àöìng àaåo.

Nhûng giúâ, Cûúâng coá nguy cú phaãi ra àûúâng. Maâ khöng coân laâ nguy cú nûäa, khi laänh àaåo XMXT.SG múái àêy àaä thöng baáo, cûåu hêåu vïå ÀT Viïåt Nam khöng coá trong kïë hoaåch sûã duång cuãa HLV Lû Àònh Tuêën, vúái lyá do àûúåc àûa ra laâ ngoaâi chuyïn mön.

PHOÃNG VÊËN

Bõ loaåi khoãi ÀT Viïåt Nam trong quaá trònh chuêín bõ AFF Cup 2012, giúâ tiïëp tuåc bõ àûa lïn saân chuyïín nhûúång, quaã khöng ai nghô Viïåt Cûúâng laåi bi àaát thïë.

Noá khöng àún thuêìn laâ cêu chuyïån cuãa “thúâi thïë, thïë thúâi”, maâ nguyïn nhên sêu xa phaãi laâ chöî cuãa Cûúâng. Caái gò chùèng coá nguyïn nhên cuãa noá.

“Chûä taâi liïìn vúái chûä tai möåt vêìn”

Caái nöi àaâo taåo treã Àöìng Thaáp nûác tiïëng caã nûúác, àïën giúâ, vêîn khöng möåt ai nghi ngúâ àiïìu àoá. 2 chûác vö àõch quöëc gia (nùm 1989 vaâ 1996) laâ nhûäng minh chûáng lõch sûã, duâ boáng àaá xûá bûng biïìn vùæt qua nhiïìu giai àoaån thùng trêìm. Vaâ khi traâo lûu xuêët khêíu cêìu thuã àang coân rêët thõnh, Àöìng Thaáp luön cho ra loâ nhiïìu thïë hïå cêìu thuã àêìy taâi nùng.

Caách àêy àuáng chuåc nùm, nhûäng Quang Traäi, Àoaân Hoaâng Sún, Minh Nghôa, Trung Vônh... , thûåc sûå àaä múã àêìu cho traâo lûu biïåt xûá, àïí lûáa cuãa Thanh Bònh, Viïåt Cûúâng... tiïëp nöëi sau naây.

Nïëu lêëy Cöng Minh, Quang Traäi laâm nhûäng tiïu biïíu cho “thïë hïå vaâng” thûåc sûå cuãa xûá Àöìng Thaáp Mûúâi trûúác àêy, thò Thanh Bònh, Viïåt Cûúâng, Quyá Sûãu, Phong Hoâa... cuäng toaân laâ tuyïín thuã QG. Àoá laâ chûa kïí àïën nhûäng Minh Triïët, Vùn Pho, Àûúåc Em, Duy Khanh... , àïìu coá giaá chuyïín nhûúång tiïìn tyã caã, thêåm chñ laâ nhiïìu tyã. Noá noái lïn rùçng, cêìu thuã xuêët xûá Traâm Chim coá taâi thûåc sûå, chûá khöng phaãi tay mú, gùåp thúâi. Nhûng thoái àúâi, “chûä taâi liïìn vúái chûä tai thaânh vêìn”. Gêìn nhû khöng möåt ai trong söë hoå thaânh danh úã xûá ngûúâi.

TIÏÌN laâ baãn chêët vêën àïì. Ngûúâi ta vñ rùçng, khi coân úã Àöìng Thaáp, duâ lûúng thûúãng coá chuát haån heåp, nhûng ñt nhêët cêìu thuã coân giûä àûúåc caái chêët möåc maåc cuãa miïåt vûúân. Àêëy laâ sûå chõu thûúng, chõu khoá, laâ àûác tñnh ham laâm vaâ rêët ñt biïët kïu ca. Cú chïë chuyïín nhûúång “thöng vaâ thoaáng” múã ra trong quaá trònh boáng àaá Viïåt Nam lïn chuyïn, tûâng àaä àöíi àúâi cho rêët nhiïìu thïë hïå cêìu thuã Àöìng Thaáp, nhûng keâm theo àoá laâ vö söë nhûäng taác duång phuå, khiïën cêìu thuã khöng coân laâ chñnh mònh. Haäy soi vaâo Phong Hoâa, Thanh Bònh hay Viïåt Cûúâng maâ xem!

Vêîn coá nhûäng caá nhên cêìu thuã xuêët xûá Àöìng Thaáp Mûúâi, maâ khi nhòn vaâo àoá, ngûúâi yïu boáng àaá chên phûúng coân coá caái àïí hy voång. Àêëy laâ Quang Traäi, möåt têëm gûúng thûåc sûå vïì tñnh cêìn mêîn, chõu thûúng chõu khoá.

Traäi ngûúâi göëc Huïë, nhûng caã tuöíi thú àaá boáng cho àïën khi thaânh danh, röìi biïåt xûá, àïìu gùæn liïìn vúái 2 tiïëng Àöìng Thaáp thên thûúng. Tûác laâ vïì cú baãn, niïìm tin khöng hoaân toaân bõ àaánh cùæp.

Nûãa cuöëi “thïë hïå vaâng” ÀT Viïåt Nam (cuöëi thêåp kyã 90 cuãa thïë kyã trûúác vaâ àêìu nhûäng nùm 2000), coá tïn Quang Traäi. Khi êëy, Traäi múái chó ngoaâi àöi mûúi, àaá cuâng nhûäng Vùn Syä, Trung Tuêën, Huyânh Àûác vaâ àûúng nhiïn caã vúái àaân anh Cöng Minh... , úã SEA Games, cuäng nhû AFF Cup (vúái tiïìn thên laâ Tiger Cup). Giúâ sau khi hïët thaãy àöìng àöåi cuä àaä giaãi nghïå, chuyïín qua huêën luyïån, thò Traäi vêîn úã àoá. Sûâng sûäng nhû möåt tûúång àaâi, deão dai vaâ “lò”.

10 nùm trûúác, Quang Traäi chuyïín tûâ Àöìng Thaáp lïn phöë nuái Gia Lai vaâ cêu chuyïån àûúåc truyïìn ài nhû möåt truyïìn thuyïët vïì möåt cêìu thuã daám tûå yá phaá vúä cêëu truác boáng àaá xûá Traâm Chim. Ngûúâi ta noái Traäi laâ keã “phaãn böåi”, “tham tiïìn boã ngaäi”, nhûng ñt ai biïët rùçng trung vïå ÀT Viïåt Nam luác àoá khöng hïì nhêån möåt àöìng loát tay. Cuäng gêìn nhû khöng coá thûúãng, duâ anh àaä cuâng vúái HA.GL àoaåt nhiïìu chiïën tñch. Phêìn lúán caác cêìu thuã thuöåc biïn chïë “Göî” luác êëy àïìu söëng bùçng lûúng.

“Buång 6 muái”, “uöëng bia khöng biïët say” hay àún thuêìn laâ “Traäi mùåt quyã”... , laâ nhûäng biïåt danh gùæn liïìn vúái Quang Traäi, duâ anh àaä úã tuöíi gêìn tûá tuêìn. Àïí giûä àûúåc phom vaâ phong àöå öín àõnh, ngoaâi töë chêët thïí lûåc nïìn thiïn phuá cuãa möåt lûåc àiïìn, àoá phaãi laâ thaái àöå têåp luyïån nghiïm tuác, tònh yïu vaâ traách nhiïåm vúái nghïì, vúái gia àònh, ngûúâi thên. Àaä laâ ngûúâi chöìng (vúå Quang Traäi laâm giaáo viïn úã Àöìng Thaáp), laâ cha cuãa 2 àûáa nhoã, khöng cho pheáp anh xao nhaäng.

Ñt ai tûúãng tûúång àûúåc, möåt cêìu thuã àaä úã tuöíi 35-36 (Quang Traäi sinh nùm 1977), giúâ vêîn coân coá thïí chúi boáng àónh cao taåi Viïåt Nam. Nhûng, roä laâ Traäi àang thuöåc biïn chïë àöåi haång Nhêët Cêìn Thú, vêîn àeo bùng àöåi trûúãng vaâ ra sên gêìn nhû khöng thiïëu möåt trêån naâo úã muâa giaãi nùm ngoaái. BHL Cêìn Thú khùèng àõnh, Traäi xûáng àaáng laâ têëm gûúng àïí caác cêìu thuã treã noi theo. Vaâ vúái sûå cêìu thõ, caách àêy khöng lêu, cûåu tuyïín thuã QG naây àaä hoåc bùçng C röìi bùçng B HLV.

Vúái nhûäng Cöng Minh hay Quang Traäi, hoùåc sau naây laâ Quyá Sûãu, boáng àaá Àöìng Thaáp àêu phaãi àaä mêët têët caã.

Viïåt Cûúâng (traái) tûâng giûä bùng thuã quên úã caác CLB maâ anh tûâng traãi qua, nhûng giúâ thò Cûúâng àang thêët nghiïåp. AÃnh: Quang Nhûåt

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.