HAI NÛÃA SAÁNG-TÖËI CALCIO

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ ITALIA - À.HIÏËU

Ngoaâi nhûäng àiïím saáng, Calcio coân coá nhûäng mùåt töëi. Ngoaâi nhûäng nhên vêåt gùæn liïìn vúái chiïën thùæng, Calcio coân coá nhûäng “Gaä trai hû” chó mang laåi nhûäng rùæc röëi.

Antonio

Conte laâ möåt trong nhûäng nhên vêåt nöíi bêåt nhêët trong nùm. Anh chñnh laâ ngûúâi quan troång nhêët trong kïë hoaåch phuåc sinh cuãa Juve. Scudetto 2011/12 chó laâ àiïím xuêët phaát trïn haânh trònh trúã laåi cuãa möåt àïë chïë. Muâa naây, Scudetto àang laâ chuyïån vùåt vaänh vúái Juve. Hoå àang thaách thûác caã chêu Êu.

Nûãa àêìu nùm 2012, ngûúâi ta thñch thuá xem cuöåc àêëu Conte-Allegri, hai trong söë nhûäng HLV treã taâi nùng nhêët Calcio. Coân nûãa cuöëi nùm, sûå xuêët hiïån cuãa Andrea Stramaccioni khiïën cuöåc àêëu ConteStrama trúã nïn hêëp dêîn hún. Strama àaä khiïën chuöîi bêët baåi cuãa Juve dûâng laåi úã con söë 49. Sûå xuêët hiïån cuãa Strama, Zeman vaâ Montella trûåc tiïëp thuác àêíy thûá boáng àaá têën cöng cuãa Serie A. Hoå chñnh laâ nhûäng biïíu tûúång cuãa möåt Serie A múái.

Seä thêåt thiïëu soát nïëu nhùæc àïën thaânh tûåu cuãa Calcio trong nùm 2012 maâ quïn ài Andrea Pirlo. Rêët dïî quïn Pirlo, búãi anh quaá thêìm lùång. Nùm 2012 roä raâng àaä àaánh dêëu möåt bûúác nhaãy voåt trong sûå nghiïåp cuãa cêìu thuã 33 tuöíi naây. Anh trúã thaânh troång têm trong kïë hoaåch phaát triïín cuãa caã Juve lêîn àöåi tuyïín Italia. Anh giaânh Scudetto àêìu tiïn vúái Juve, chúi möåt kò EURO cûåc kò thaânh cöng (duâ kïët thuác bùçng nhûäng gioåt nûúác mùæt). Khoaãnh khùæc Pirlo thûåc hiïån cuá “cucchiaio” àaánh baåi Joe Hart xûáng àaáng laâ möåt trong nhûäng khoaãnh khùæc êën tûúång nhêët cuãa boáng àaá thïë giúái nùm qua. Anh thêët baåi trong cuöåc àua Quaã boáng vaâng, nhûng Pirlo khöng cêìn noá àïí trúã thaânh vô àaåi.

Ngoaâi nhûäng nhên vêåt trïn, 2012 coân laâ nùm maâ hai nûãa thiïån-aác cuãa Balotelli böåc löå roä rïåt.

Àêìu nùm, Balo gêy êën tûúång bùçng chûác vö àõch giaãi ngoaåi haång Anh vúái Manchester City vúái 23 baân thùæng ghi àûúåc. Sau àoá laâ dêëu êën àêåm neát úã EURO 2012 cuâng àöåi tuyïín Italia. Duâ khöng àûúåc chñnh caác tifosi coi laâ möåt ngûúâi Italia thûåc sûå, anh vêîn chiïën àêëu hïët mònh. Khoaãnh khùæc êën tûúång nhêët cuãa Balo úã giaãi àêëu naây laâ 2 baân thùæng vaâo lûúái àöåi Àûác úã baán kïët, vaâ hònh aãnh anh cúãi aáo göìng mònh lïn giûäa thaãm coã xanh cho thêëy yá chñ vaâ nghõ lûåc àaáng trên troång cuãa Balo.

Tuy nhiïn, nhûäng khoaãnh khùæc diïåu kò àoá àaä khöng coân àûúåc duy trò trong nûãa cuöëi nùm. Balo àaánh mêët mònh úã Man City, tiïëp tuåc lao vaâo nhûäng cuöåc cûå caäi vúái Mancini, nhûäng rùæc röëi ngoaâi sên coã vaâ hiïån gêìn nhû chùæc chùæn seä ra ài. ÚÃ àöåi tuyïín Italia, anh vêîn laâ möåt trong söë nhûäng tiïìn àaåo hay nhêët, nhûng tñnh caách Balo bùæt àêìu khiïën Prandelli mïåt moãi.

2012 coân laâ nùm maâ hai nûãa thiïån-aác cuãa Balotelli (traái) böåc löå roä rïåt.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.