MADRID SEÄ "ÀAÁ BAY" RONALDO KHOÃI BERNABEU?

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ TÊY BAN NHA - TRÊÌN GIAÁP T.GIAÁP

BLÀ Real Madrid àaä caãm thêëy bõ "söëc" sau khi Ronaldo tiïët löå anh khöng muöën àùåt buát kñ vaâo baãn húåp àöìng múái. Ronaldo coá thïí ra ài vaâ àêy laâ àiïìu maâ ngûúâi Madrid caãm thêëy lo ngaåi. Nhûng liïåu coá àaáng àïí tiïëc nuöëi möåt cêìu thuã chó biïët àïën mònh vaâ khöng coân toaân têm vò àöåi boáng nûäa?

Ronaldo muöën anh phaãi laâ söë 1

Ronaldo tûâ chöëi gia haån húåp àöìng, àiïìu àoá cuäng coá nghôa anh tûâ chöëi võ trñ thûá 2 trong daách saách nhûäng cêìu thuã hûúãng lûúng cao nhêët thïë giúái (15 triïåu euro/nùm, hún Messi 2 triïåu vaâ keám Eto'o 5 triïåu). Ronaldo cuäng khöng muöën úã laåi Bernabeu túái nùm 2018 vaâ lûåa choån giaãi phaáp bõ baán súám hoùåc trúã thaânh cêìu thuã tûå do trong 2 muâa boáng nûäa. Khi Real Madrid cho thêëy hoå thûåc sûå muöën giûä chên, Ronaldo laåi muöën ra ài, vò sao laåi thïë?

Thûåc tïë, àaä hún 1 lêìn Ronaldo thûâa nhêån anh khöng haånh phuác úã Real Madrid. Ngöi sao ngûúâi Böì Àaâo Nha caãm thêëy buöìn vò sûå àöëi xûã thiïëu tònh caãm cuãa ngay chñnh chuã tõch Florentino Perez, cho rùçng öng àaä khöng àöång viïn vïì mùåt tinh thêìn vaâo thúâi àiïím anh bõ baáo chñ TBN àûa nhûäng tin àöìn khöng coá cú súã vïì mùåt tûúng lai. Ronaldo cuäng buöìn vò caãm thêëy anh khöng àûúåc àöëi xûã giöëng vúái caách maâ Barca àang àöëi xûã vúái Messi.

Nhûng coá möåt lyá do nûäa maâ chñnh Ronaldo khöng tiïët löå chñnh laâ viïåc anh khöng haâi loâng vúái caách phaãi chia seã baãn quyïìn hònh aãnh vúái àöåi chuã sên Bernabeu. Phña Real Madrid muöën söë tiïìn naây phaãi àûúåc "cûa àöi" theo daång 50-50 trong khi Ronaldo laåi muöën "öm têët". Vúái sûå tû vêën cuãa "siïu coâ" Jorge Mendez, Ronaldo quyïët àêëu túái cuâng trong vuå tranh giaânh naây. CR7 seä chó àöìng yá úã laåi vúái Real nïëu nhû yïu cêìu cuãa anh àûúåc àaáp ûáng. Coân nïëu khöng, anh choån giaãi phaáp ra ài vaâ seä tòm cho mònh bïën àöî múái, núi coá thïí thoãa maän nhûäng gò anh muöën.

Khöng thïí "nuöng chiïìu" Ronaldo

Real thûåc sûå cêìn Ronaldo. Nhûng nhû thïë khöng coá nghôa laâ phaãi àaáp ûáng têët caã nhûäng yïu cêìu maâ ngöi sao naây àûa ra. ÚÃ Bernabeu, hoå àaä laâm rêët nhiïìu thûá àïí Ronaldo coá thïí chúi boáng theo àuáng vúái phong caách cuãa anh. Thêåm chñ, löëi àaá haâo hoa àeåp mùæt cuãa Real ngaây naâo cuäng phaãi thay àöíi, chuyïín sang phoâng ngûå phaãn cöng, möåt löëi àaá ûa thñch cuãa Jose Mourinho àöìng thúâi cuäng phuâ húåp vúái nhûäng phêím chêët töëc àöå vaâ kô nùng dûát àiïím cuãa CR7. Nïn nhúá, chiïëc aáo söë 7,tûúãng nhû àaä trúã thaânh huyïìn thoaåi cuãa Madrid vúái nhûäng cöëng hiïën cuãa Raul Gonzalez, cuäng àûúåc hy sinh àïí trao laåi Ronaldo.

Ronaldo muöën coá têët caã nhûng khöng coá nghôa laâ anh coá nhûäng àoâi hoãi thaái quaá. Bêët cûá sûå "nuöng chiïìu" naâo cuäng coá giúái haån cuãa noá. 10 nùm trûúác, úã phiïn baãn Galacticos 1.0, lêìn lûúåt Luis Figo, Zidane, Ronaldo "beáo" vaâ David Beckham, nhûäng ngûúâi àaä taåo dûång àûúåc thûúng hiïåu úã thúâi àiïím êëy, àïìu àöìng yá chêëp nhêån phûúng aán 50-50 phên chia baãn quyïìn hònh aãnh. Nhûäng ngöi sao naây (trûâ Beckham) coân giuáp Real coá àûúåc chûác vö àõch Champions League. Àêy laåi laâ àiïìu maâ Ronaldo laåi khöng laâm àûúåc cuâng vúái Real. Sûå àoáng goáp cuãa anh cho àöåi boáng Hoaâng gia laâ khöng thïí phuã nhêån (àaä coá Liga vaâ cuáp Nhaâ Vua) nhûng nhû thïë laâ chûa àuã àïí Real phaãi laâm têët caã vò anh.

Ngûúâi Madrid vêîn muöën Real giûä chên Ronaldo úã laåi. ÚÃ thúâi àiïím naây, ngoaâi Messi, Ronaldo vêîn laâ caá nhên kiïåt xuêët trong thïë giúái boáng àaá. Real Madrid cêìn möåt ngöi sao àïí àûa àöåi boáng àïën vúái chiïën thùæng. Nhûng nïëu ngöi sao êëy chó vò caá nhên maâ khöng biïët hy sinh vò àöåi boáng thò cuäng àaä àïën luác Real cêìn möåt quyïët àõnh thûåc tïë hún. Falcao, Bale hay bêët kò möåt ngöi sao naâo khaác àaä vaâ àang sùén saâng àïí laâm àöåi boáng Hoaâng gia quïn ài hònh aãnh cuãa Ronaldo. Tñnh àïën thúâi

àiïím naây, Ronaldo àang

àûáng thûá 10 trong danh saách

nhûäng cêìu thuã hûúãng lûúng cao nhêët thïë giúái. Anh nhêån mûác lûúng 10 triïåu euro/ nùm sau thuïë.

Cuâng vúái Real Madrid, Ronaldo

àaä coá 2 danh hiïåu laâ Liga vaâ cuáp Nhaâ Vua.

Anh cuäng coá chiïëc Siïu cuáp

TBN höìi àêìu muâa giaãi sau khi Real vûúåt qua Barcelona nhúâ luêåt baân thùæng sên khaách (hoâa vúái töíng tyã söë 4-4).

Real Madrid àaä àïì nghõ Ronaldo

àùåt buát kñ vaâo baãn húåp àöìng coá thúâi haån túái nùm 2018 vúái mûác lûúng 15 triïåu euro/muâa. Tuy nhiïn, ngöi sao

ngûúâi Böì Àaâo Nha àaä tûâ chöëi.

khi Jose Mourinho àïën vúái Real Madrid, àöåi boáng Hoaâng gia àaä coá Pepe vaâ Ronaldo. Nhûng bùæt àêìu tûâ nùm 2010, caác cêìu thuã Böì Àaâo Nha múái bùæt àêìu àöí böå àïën Bernabeu nhiïìu hún. Ngay trong muâa chuyïín nhûúång àêìu tiïn, Mourinho àaä thuyïët phuåc Real Madrid boã ra túái 30 triïåu euro àïí àûa Coentrao vïì vúái àöåi boáng Hoaâng gia. Tiïëp àoá, Di Maria, möåt ngûúâi Argentina chúi boáng úã Böì Àaâo Nha, cuäng cêåp bïën Bernabeu. Möåt nùm sau, àïën lûúåt Carvalho cuäng gia nhêåp Real tûâ Chelsea vúái baãn húåp àöìng ngùæn haån 2 nùm.

Vúái 4 cêìu thuã ngûúâi Böì Àaâo Nha, tham voång cuãa Mourinho laâ "Böì hoáa" Real Madrid. Àoá cuäng laâ lyá do öng àaä thuyïët phuåc Real àûa nöët tiïìn vïå Joao Moutinho tûâ Porto vïì Real. Tuy nhiïn, vúái viïåc àöåi boáng Böì laâm giaá, kïë hoaåch naây àaä phaá saãn. BLÀ Real tûâ chöëi chi túái 30 triïåu euro cho Moutinho nhûng hoå laåi chêëp nhêån mêët túái 40 triïåu euro cho Luka Modric, ngûúâi cêåp bïën Bernabeu vaâo cuöëi thõ trûúâng chuyïín nhûúång muâa Heâ.

Quyïët àõnh cuãa BLÀ Real cuäng cho thêëy hoå khöng coân muöën coá thïm nhûäng cêìu thuã mang quöëc tõch Böì Àaâo Nha àïën vúái thuã àö Madrid nûäa. Thûåc tïë, trong 4 cêìu thuã ngûúâi Böì maâ Real àang coá, chó Pepe vaâ Ronaldo laâ àaáp ûáng sûå kò voång. Nhûng Ronaldo vaâ Pepe àaä chúi cho Real Madrid tûâ trûúác khi Mourinho àïën. Noái möåt caách khaác, "Ngûúâi àùåc biïåt" khöng phaãi laâ ngûúâi coá cöng lúán nhêët trong 2 thûúng vuå chuyïín nhûúång naây.

Ngûúåc laåi, caã 2 cêìu thuã ngûúâi Böì coân laåi laâ Carvalho vaâ Coentrao, nhûäng ngûúâi àûúåc Mourinho trûåc tiïëp àûa vïì, àaä àïí laåi nhûäng nöîi thêët voång ghï gúám. Carvalho khöng thïí tòm cho mònh möåt võ trñ trong àöåi hònh cuãa Real. Khöng nhûäng vêåy, anh coân "nöíi loaån" úã phoâng thay àöì vaâ bõ chñnh Mourinho trûâng phaåt bùçng caách àûa trung vïå 32 tuöíi naây xuöëng têåp luyïån cuâng àöåi treã. Cuöëi muâa giaãi naây, khi húåp àöìng kïët thuác, Carvalho chùæc chùæn seä phaãi ra ài.

Khöng bi àaát nhû ngûúâi àaân anh nhûng trûúâng húåp cuãa Coentrao cuäng khöng khaá khêím hún. Sau maân trònh diïîn êën tûúång cuâng BÀN úã World Cup 2010, Coentrao àûúåc àûa vïì Real vúái muåc àñch tiïëp àaån cho Ronaldo. Cêìu thuã trõ giaá 30 triïåu euro naây coân àûúåc Mourinho ca ngúåi nhû möåt "hêåu vïå àa nùng nhêët thïë giúái". Nhûng sau khi àaä thûã nghiïåm anh úã võ trñ tiïìn vïå caánh lêîn trung têm, Mourinho laåi khöng chûáng minh àûúåc tuyïn böë cuãa mònh. Ngay caã úã võ trñ súã trûúâng, Coentrao cuäng chó chúi troân vai maâ khöng taåo ra àûúåc àöåt biïën. Xeát vïì khaã nùng buâng nöí, anh thêåm chñ coân keám xa vúái Marcelo.

Niïìm tin vaâ sûå kò voång naâo cuäng coá giúái haån. Sau 2 muâa boáng khöng thïí chûáng minh àûúåc giaá trõ, BLÀ Real Madrid àaä bùæt àêìu tñnh àïën phûúng aán baán Coentrao. Nhûäng tin tûác tûâ Madrid cho hay, trûúác sûå quan têm cuãa PSG, Real coá thïí seä àïí hêåu vïå caánh traái ngûúâi Böì ra ài ngay trong muâa Àöng naây. Trong trûúâng húåp khöng thïí chöët haå, phña Real seä àúåi àïën muâa Heâ àïí "tiïîn" Coentrao khoãi Bernabeu.

Kïë hoaåch baán Coentrao, baãn húåp àöìng thêët voång nhêët cuãa Mourinho tûâ khi àùåt chên àïën Madrid, cuäng cho thêëy tham voång "Böì hoáa" àaä phaá saãn. Trong muâa Heâ túái, Carvalho, Coentrao seä ra ài vaâ khöng ngoaåi trûâ khaã nùng caã Mourinho lêîn Ronaldo cuäng khöng coân úã laåi vúái Bernabeu nûäa.

Ronaldo àaä àûúåc nuöng chiïìu thaái quaá?

Fabio Coentrao, àûúåc àûa vïì vúái giaá 30 triïåu euro, àaä gêy thêët voång ghï gúám

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.