Pepe: " Ronaldo coá buöìnìn gò àêu"

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ TÊY BAN NHA -

Giúái truyïìn thöng Têy Ban Nha cho rùçng C.Ronaldo seä rúâi khoãi Real trong tûúng lai gêìn. Tuy nhiïn ngûúâi àöìng àöåi vaâ cuäng laâ àöìng hûúng cuãa anh, Pepe laåi phuã nhêån àiïìu àoá. "Ronaldo àang haånh phuác úã Real Madrid. Anh êëy àang têåp trung àïí giuáp àöåi boáng vaâ töi chùæc chùæn rùçng anh êëy seä gia haån húåp àöìng", Pepe phaát biïíu trïn àaâi truyïìn hònh Böì Àaâo Nha RTP. Khi àûúåc hoãi vïì trûúâng húåp cuãa HLV Mourinho, trung vïå 29 tuöíi àaä khöng chùæc chùæn nhû vêåy: "Töi khöng biïët nhûäng àiïìu maâ HLV seä laâm. Chó coá HLV biïët tûúng lai maâ öng êëy àang nùæm trong tay, nhûng töi hy voång öng êëy seä úã laåi, búãi vò chuáng töi cêìn öng êëy".

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.