Sevilla baánánán Negredo àïí traã núå

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ TÊY BAN NHA -

Töíng söë tiïìn maâ caác àöåi boáng La Liga boã ra cho kyâ chuyïín nhûúång muâa heâ 2012 laâ 150 triïåu euro, mûác thêëp kyã luåc. Con söë naây thua xa Serie A hay Premier League, vaâ thêåm chñ chó tûúng àûúng kinh phñ cuãa

PSG.

Muâa trûúác, Sevilla löî khoaãng gêìn 20 triïåu euro, chûa kïí caác khoaãn thuïë nöåp cho kho baåc nhaâ nûúác cuäng tùng lïn àaáng kïí. Thaânh tñch ngheâo naân trïn sên coã, khaán giaã àïën sên khöng nhiïìu, baãn quyïìn truyïìn hònh thêëp, àùåc biïåt laâ khöng àûúåc dûå Cuáp chêu Êu, khiïën khoaãn núå cuãa Sevilla cûá tùng dêìn.

Àïí cûáu vaän tònh hònh, Chuã tõch Del Nido àang tñnh àûúâng baán chên suát Alvaro Negredo. Trong vaâi ngaây vûâa qua, coá nhiïìu thöng tin cho rùçng Chelsea hoãi mua Negredo. Tñnh xaác thûåc khöng cao, vaâ Del Nido vêîn àang tòm àöëi taác coá thïí chêëp nhêån traã 20 triïåu euro cho cûåu cêìu thuã Real Madrid B.

Ngoaâi ra, Sevilla coân àang àaâm phaán vúái Fenerbache, àöåi muöën mang Antonio Reyes sang Thöí Nhô Kyâ.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.