Llorente khûúácácác tûâ moåiåiåi àïì nghõ

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ TÊY BAN NHA -

Kyâ chuyïín nhûúång thaáng Giïng 2013 múã cûãa cuäng àöìng nghôa Fernando Llorente àûúåc pheáp tûå do tòm kiïëm CLB múái, vaâ kyá húåp àöìng sú böå. Tuy nhiïn, tiïìn àaåo cuãa Bilbao àaä tûâ chöëi quyïët àõnh tûúng lai taåi thúâi àiïím naây.

“Töi seä khöng coân thi àêëu cho Bilbao sau khi muâa boáng naây kïët thuác. Boáng àaá luön coá nhûäng àiïìu maâ àöi khi mònh khöng noái àûúåc. Tuy vêåy, töi khöng kyá húåp àöìng vúái CLB naây, maâ chó muöën têåp trung toaân böå cho nhûäng thaáng cuöëi cuâng úã San Mames. Töi khöng hïì lo lùæng vïì tûúng lai, vò thûåc tïë töi coá nhiïìu lûåa choån”.

Juve laâ àöåi muöën coá Llorente nhêët, vaâ múái àêy hy voång mua anh ngay tûâ thaáng Giïng (mûác phñ reã).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.