VAÂNG ÀAÄ CÊÌM, KHÖNG THÏÍ ÀÏÍ RÚI

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - VOÂNG 20 - BAN CÊÌM

Trong voâng àêëu buâng nöí baân thùæng nhêët muâa naây, vúái 38 baân àaä àûúåc ghi (tñnh àïën trûúác trêån Queens Park Rangers - Liverpool), Manchester United laâ àöåi duy nhêët trong töëp 5 giûä saåch lûúái. Khi sûå mïåt moãi vaâ khöng khñ Giaáng sinh lêîn nùm múái khiïën têët caã àïìu mêët ài àaáng kïí sûå têåp trung, thò M.U bêët ngúâ laåi trúã nïn vûäng vaâng.

1.

Àoá múái laâ lêìn thûá tû muâa naây, M.U giûä saåch lûúái úã Premier League (lêìn thûá ba taåi Old Trafford). Lêìn gêìn nhêët hoå thùæng kiïíu naây laâ thúâi àiïím cuöëi thaáng 11, àaánh baåi West Ham 1-0: Möåt baân thùæng súám cuãa Robin van Persie (ngay phuát àêìu tiïn), vaâ sau àoá caã àöåi lao àöång àïí giûä thaânh quaã êëy, möåt caách têåp trung, kyã luêåt vaâ khön ngoan.

Nhûng àoá khöng phaãi caách àïí M.U leo lïn àêìu baãng muâa naây. Nhûäng chiïën thùæng cuãa hoå muâa naây phêìn lúán àûúåc saãn sinh khi bõ àöëi thuã döìn vaâo thïë khoá, duâ phaãi rûúåt àuöíi baân thùæng luön laâ àiïìu bêët àùæc dô vúái HLV Alex Ferguson kïí tûâ sau khi öng hiïíu ra rùçng löëi chúi ngêy thú àaä àem àïën cho hoå cuá ùn ba lõch sûã nùm 1999 khöng phaãi laâ nïìn taãng cho thaânh cöng lêu daâi.

Nhûng khöng phaãi M.U chuã trûúng chúi "thoaáng" muâa naây. Àún giaãn laâ haâng thuã cuãa hoå, àang trong quaá trònh chuyïín giao, khöng coân àuã sûác laâ chöî dûåa àaáng tin cêåy cho àöåi boáng.

Vò sao? Chuáng ta cuäng chó thêëy M.U tùng töëc khi hoå rúi vaâo thïë buöåc phaãi nhû vêåy. Coân trong hêìu hïët caác trêån àêëu, HLV Ferguson thûúâng cho àöåi boáng tiïëp cêån khung thaânh àöëi phûúng möåt caách chêåm raäi. AÁp àùåt löëi chúi tûâ lêu cuäng khöng phaãi súã trûúâng cuãa M.U, nhûng chñnh vò hoå khöng coân àuã chùæc chùæn vaâ luön phaãi giûä thïë cûãa trïn, àöåi boáng aáo àoã thûúâng bõ choåc thuãng lûúái trûúác. 2.

Nhûng sûå khön ngoan vaâ baãn lônh thûúâng thêëy cuãa M.U khöng hïì mêët ài, vaâ khi phoâng ngûå khöng coân chùæc chùæn, àiïìu kiïån àïí hoå vêån haânh löëi chúi thûúâng thêëy laâ möåt baân dêîn trûúác, caâng súám caâng töët. Hai trêån thùæng West Ham vaâ West Brom àïìu àïën vúái cuâng möåt kõch baãn nhû thïë, vaâ chuáng ta àïìu thêëy sûå chùæc chùæn àaáng súå cuãa M.U khi àûúåc taåo àiïìu kiïån, duâ hoå, nhû àaä noái, khöng coân giûä àûúåc truyïìn thöëng phoâng ngûå trong moåi hoaân caãnh.

Möåt phêím chêët khaác cuãa M.U cuäng àûúåc "phaát hiïån" muâa naây laâ khaã nùng têën cöng möåt caách khön ngoan khi bõ rúi vaâo thïë phaãi rûúåt àuöíi. Àûâng nhòn vaâo nhûäng tó söë kinh hoaâng maâ cho rùçng hoå àaä lao vaâo möåt thïë trêån têën cöng múã. M.U têën cöng luön tónh taáo, vaâ chñnh vò thïë, möåt bêåc thêìy vïì àaánh húi cú höåi vaâo thúâi àiïím naây, Robin van Persie, trúã nïn vö cuâng nguy hiïím. 3.

Àêëu phaáp vaâ nhûäng thoái quen chiïën thuêåt cuãa M.U thûúâng truâng vúái nhûäng thoái quen vïì mùåt chiïën lûúåc cuãa hoå. Àöåi boáng cuãa HLV Ferguson coá thïí bõ àöëi phûúng boã laåi phña sau vúái khoaãng caách khöng hïì nhoã (giöëng nhû viïåc coá thïí bõ thuãng lûúái trûúác trong möåt trêån àêëu cuå thïí), nhûng àoá khöng phaãi vêën àïì quaá lúán vúái hoå. Muâa trûúác, Man City àaä tûâng hún àöåi aáo àoã àïën 8 àiïím, nhûng chûác vö àõch chó àûúåc àõnh àoaåt vaâo phuát choát. Vaâ khi àöåi boáng cuãa Sir Alex àaä dêîn trûúác, thò thûúâng laâ àöëi phûúng khöng coá nhiïìu cú höåi phaãn kñch.

M.U coá àuã kinh nghiïåm, lêîn nhûäng "chiïu troâ sên khêëu" àïí taåo ra aáp lûåc cho àöëi phûúng, hoùåc àïí xoay chuyïín cuåc diïån, hoùåc àïí giûä lúåi thïë hoå àaä taåo àûúåc (troâ têm lyá chiïën, biïíu hiïån qua nhûäng phaát ngön chó trñch àöëi thuã hoùåc troång taâi cuãa HLV Ferguson, laâ vñ duå àiïín hònh). Vúái caác muâa boáng maâ M.U àaä "gaác" àöëi thuã möåt khoaãng caách àiïím an toaân, thò khaã nùng vûúåt mùåt hoå laâ rêët khoá.

Trêån thùæng West Brom, vúái möåt thïë trêån maâ M.U àaä kiïím soaát àûúåc àöëi thuã hoaân haão, laâ chiïën thùæng àûúåc taåo ra nhúâ möåt lúåi thïë thiïët lêåp súám (baân dêîn trûúác). Khöng phaãi ngêîu nhiïn maâ àöåi boáng cuãa Sir Alex laåi chúi töët àïën thïë, vúái àöåi hònh sûát meã vaâ úã möåt voâng àêëu maâ phêìn lúán caác àöåi boáng lúán àïìu chúi mêët têåp trung.

Nïëu chiïëu theo thoái quen vïì mùåt chiïën thuêåt êëy cuãa hoå trong möåt trêån àêëu, thò 7 àiïím sau khi muâa giaãi àaä ài hïët nûãa chùång àûúâng, coá thïí xem nhû möåt sûå kïët thuác cuãa Premier League muâa naây?

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.