VAÂ ÀÊY, BAÂI CA PHAÁO THUÃ!

ARSENAL ÀAÅI THÙÆNG NEWCASTLE 7-3

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - YÏËN THANH

Nïëu nhû úã Manchester, Newcastle phaãi chêëp nhêån thêët baåi tûâ kinh nghiïåm vaâ sûå sùæc saão cuãa Quyã àoã, thò taåi London, niïìm caãm hûáng The Gunners àaä êåp túái nhû möåt cún baäo. Àaä lêu röìi Bùæc London múái laåi ngêåp traân nhûäng thanh êm cuöìng nhiïåt àïën thïë. Kiïu haänh vaâ thöi thuác. Nhû baâi ca Phaáo thuã!

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.