PHAÃI GIÛÄ WALCOTT BÙÇNG MOÅI GIAÁ!

VÒ TÛÚNG LAI ARSENAL

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - TRÊÌN TROÅNG T.T

Baãn thên Theo Walcott coá leä khöng muöën húåp àöìng cuãa anh vúái Arsenal kïët thuác. Sau khi lêåp möåt hat-trick vúái nhûäng baân thùæng khiïën ngûúâi ta nhúá laåi Thierry Henry úã thúâi àónh cao trong chiïën thùæng 7-3 trûúác Newcastle, anh àaä túái chaâo tûâng goác sên úã Emirates khi cuâng quaã boáng trong tay.

Walcott muöën lêëy loâng caác CÀV àaä nghi hoùåc vïì viïåc anh muöën ra ài? Hay chó laâ möåt lúâi chia tay daâi? Duâ thïë naâo, Walcott àang úã àónh cao phong àöå vaâ nïëu Arsenal àïí mêët anh, àêy coá thïí laâ sai lêìm töìi tïå nhêët cuãa HLV Arsene Wenger trong 16 nùm öng dêîn dùæt CLB aáo àoã trùæng, möåt töín thêët coân lúán hún caã viïåc àïí Thierry Henry, Patrick Vieira hay Cesc Fabregas ra ài, thêåm chñ, coân lúán hún caã quyïët àõnh cho Robin van Persie àïën vúái kònh àõch M.U.

Caác CÀV Arsenal àaä tuyïåt voång kïu gaâo möåt tiïìn àaåo múái trong kyâ chuyïín nhûúång sùæp túái, nhûng chûä kyá quan troång nhêët cuãa àöåi boáng vaâo thaáng 1 naây khöng phaãi túái tûâ bêët kyâ àêu khaác, maâ laâ tûâ Walcott, khi húåp àöìng cuãa anh chó coân laåi 6 thaáng nûäa laâ hïët haån. Thêåt kyâ laå laâ Arsenal laåi àïí lêm vaâo tònh traång hiïån giúâ. Tuyïín thuã Anh laâ cêìu thuã giaá trõ nhêët cuãa Emirates luác naây, nhûng chó vaâi ngaây nûäa, anh seä àûúåc toaân quyïìn thûúng lûúång vúái bêët kyâ àöåi boáng naâo anh muöën vïì möåt húåp àöìng múái.

Tiïìn baåc àûúng nhiïn laâ yïëu töë rêët quan troång trong nhûäng cuöåc mùåc caã sùæp túái, nhûng Walcott àaä nhiïìu lêìn khùèng àõnh caác möëi bêån têm vïì nghïì nghiïåp múái laâ àiïìu khiïën anh phaãi suy nghô nhiïìu nhêët. Coá thïí tin rùçng anh thaânh thêåt. Phong àöå àang thïí hiïån coá thïí giuáp Walcott hûúãng nhûäng mûác lûúng khuãng úã khöng ñt àaåi gia sùén saâng chi tiïìn úã Premier League, nhûng tiïìn baåc úã tuöíi 23, chûa coá danh hiïåu lúán naâo vaâ sûå nghiïåp phña trûúác coân rêët daâi, lûúng böíng chûa phaãi laâ ûu tiïn söë möåt luác naây.

Arsenal cêìn phaãi quyïët àoaán hún

Tuy nhiïn, vêën àïì khöng chó laâ nhûäng con söë trïn baãn húåp àöìng, 80.000 hay 100.000 baãng, àïì nghõ cuãa Arsenal coân thïí hiïån sûå tön troång cuãa hoå vúái Walcott cuäng nhû tham voång àñch thûåc cuãa àöåi boáng trong böëi caãnh hoå àang bõ boã laåi phña sau búãi nhûäng àöëi thuã chñnh úã Premier League. Walcott àaä toã ra laâ möåt têëm gûúng chên thaânh hiïëm coá úã thúâi àaåi boáng àaá kim tiïìn. Anh gùæn boá vúái CLB àaä 7 nùm, ñt àoâi hoãi, chùm chó àïí tiïën böå, chêëp nhêån chúi võ trñ khöng phaãi laâ ûa thñch cuãa mònh àïí chúâ cú höåi àïën.

Thêåt ra, Walcott luön coi mònh laâ möåt tiïìn àaåo kïí tûâ ngaây anh rúâi Southampton nùm 2006, nhûng Wenger trûúác sau vêîn eáp anh àaá caánh. Thêåt trúá trïu laâ giúâ àêy, khi chiïën lûúåc gia ngûúâi Phaáp nhêån ra öng cêìn thay àöíi, thò cuäng chñnh laâ luác tûúng lai Walcott taåi Emirates khöng coân baão àaãm. Wenger hùèn àaä quaá mïåt moãi vúái baáo chñ vïì nhûäng tin àöìn thöíi cuäng nhû bònh luêån xung quanh Walcott khi maâ baãn thên öng coân nhiïìu vêën àïì chûa giaãi quyïët àûúåc vúái Arsenal. Nhûng riïng lêìn naây, khi Caác phaáo thuã àang loay hoay giûäa doâng, hoå seä khöng thïí mêët thïm möåt truå cöåt nûäa.

Arsenal cêìn phaãi quyïët àoaán hún, ngay tûâ bêy giúâ, phaãi quïn ài nhûäng lêåp luêån cûáng nhùæc vïì mûác lûúng trêìn vaâ nghô túái möåt böëi caãnh röång lúán hún, vïì thöng àiïåp tñch cûåc hoå coá thïí àûa ra cuâng húåp àöìng múái, hoùåc vïì bi kõch maâ hoå seä phaãi àöëi mùåt nïëu àïí Walcott ra ài.

Cuäng vaâo töëi thûá Baãy, tiïìn àaåo Demba Ba cuãa Newcastle àaä ghi 2 baân. Ba àûúåc cho laâ möåt muåc tiïu cuãa Wenger trong kyâ chuyïín nhûúång sùæp túái, nhûng nïëu nhû giûä laåi àûúåc Walcott, thò Arsenal seä khöng phaãi suy nghô gò nûäa.

Ferguson: Nani khöng thïí sang Arsenal

HLV Alex Ferguson àaä baác boã khaã nùng Nani chuyïín sang Arsenal khi kyâ chuyïín nhûúång muâa àöng múã cûãa trúã laåi. Cêìu thuã chaåy caánh ngûúâi BÀN àaä khöng ra sên vò möåt chêën thûúng dêy chùçng tûâ thaáng 11, nhûng M.U cho biïët hoå àang thûúng lûúång àïí gia haån húåp àöìng vúái Nani, hïët haån vaâo nùm 2014. Nani àûúåc cho laâ àaä thêët suãng vaâ khöng coân chöî trong àöåi hònh möåt cuãa M.U vò xung àöåt vúái Ferguson. Anh cuäng àaä coá vuå àuång àöå vúái tiïìn vïå treã Davide Petrucci trûúác àoátrong muâa naây, nhûng Ferguson noái: “Chuáng töi seä khöng àïí anh êëy ra ài. Húåp àöìng cuãa anh êëy coân möåt nùm rûúäi nûäa. Chuáng töi cêìn Nani, anh êëy coá taâi nùng àùåc biïåt”.

Ngoaâi Arsenal, Chelsea cuäng àang quan têm túái tiïìn vïå 26 tuöíi. Trong khi àoá, àöåi boáng aáo àoã trùæng àaä gùåp may mùæn hún khi mua àûúåc hêåu vïå traái 17 tuöíi Luke Shaw tûâ Southampton vúái giaá 5 triïåu baãng. Coân rêët treã, nhûng Shaw àaä àaá chñnh úã Premier League vaâ chúi khaá êën tûúång muâa naây. Trûúác àoá, Wenger tûâng mua Theo Walcott vaâ Alex OxladeChamberlain cuäng tûâSouthampton. HLV ngûúâi Phaáp cêìn thïm möåt hêåu vïå traái vò Andre Santos chúi rêët thêët voång coân Kieran Gibbs thûúâng bõ haânh haå búãi caác chêën thûúng.

Theo Walcott, sau khi lêåp möåt hat-trick giuáp Arsenal àaåi thùæng, àaä cêìm traái boáng ài chaâo tûâng goác sên taåi Emirates.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.